Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar

-A +A

Başvuru sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

 • Proje yürütücüsü, araştırmacı TÜBİTAK - Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS)Veri Tabanına kayıtlı olmaları ve kayıtlarının güncel olması ,
 • Proje yürütücüsü ve araştırmacıların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri (Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir.)
 • Proje yürütücüsü ve araştırmacılar için "Projelerde Görev Alabilme Limitleri"nin aşılmamış olması
 • Aynı proje önerisi ile başvuru sonuçlanmadan başka bir programa başvuru yapılmaması (Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde ilk başvuru dikkate alınır, diğer proje başvurusu değerlendirmeye alınmayarak iade edilir),
 • Başvuru formunda yer alan tüm konu başlıklarının, eksiksiz doldurulması ve projeyi bilimsel olarak değerlendirebilecek yeterlilikte bilgi içermesi,
 • Elektronik Başvuru Sistemine yüklenmesi gereken başvuru formunun istenilen formatta hazırlanması, Türkçe doldurulmuş olması (İngilizce özet ve referans olarak verilen uluslararası yayınlar hariç) ve formun EK-1 Kaynaklar ve EK-2 Bütçe ve Gerekçesi hariç 10 sayfayı aşmaması,
 • Aynı proje önerisi ile daha önce TÜBİTAK’a başvuru yapıldı ve panel değerlendirmesi sonucunda projenin desteklenmesi uygun bulunmadı ise, Elektronik Başvuru Sistemine girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan “Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu” panel raporunda belirtilen değişiklik ve düzeltmeler dikkate alınarak doldurulması,
 • Proje önerisinde yer alan metinsel ifadelerin, daha önce Kurumumuza sunulmuş olan (sonuçlanan/yürürlükte olan projeler dahil) projelerde yer alan ifadelerle büyük ölçüde benzerlik içermemesi,
 • Proje ekibinde yer alan kişilerin TÜBİTAK’a ya da farklı bir kurum/kuruluşa sunulmuş aynı/benzer içerikli projelerinin yürürlükte/sonuçlanmış ya da öneri durumunda olmaması,
 • Projenin yurt dışı saha çalışması içermemesi,
 • Önerilen makine-teçhizat ve hizmet alımı giderlerine ait proforma faturaların mutlaka olması, sarf malzemeleri için projede gerekliliğinin değerlendirilmesine imkan veren ayrıntıda liste verilmesi (Sarf malzemeler için proforma faturaya gerek yoktur),
 • TÜBİTAK’tan talep edilen destek miktarının  "1002 Programı" için belirlenen destek üst limitini aşmaması (Başvuru formunun eki olan “EK-2 Bütçe ve Gerekçesi” bölümünde yer alan “Genel Bütçe Tablosu”nda belirtilen destek miktarı ile çevrimiçi başvuru sırasında talep edilen miktarları birbirinden farklı olmamalıdır.)
 • Proje kapsamında yapılacak arazi çalışması için arazi planının sunulması,
 • Elektronik Başvuru Sistemindeki başvuru adımlarının eksiksiz olarak tamamlanması, sisteme yüklenen dosyaların açıldığından ve doğru belge olduğundan emin olunması,
 • Islak imza ile yapılan başvurular için, basılı kopya olarak gönderilmesi gereken belgelerin belirtilen süre içinde kadar Kurumumuza ulaşmış olması, gönderilen Proje Kapak Sayfası, Kabul ve Taahhüt Beyanları Sayfaları ile Hak Sahipliği Beyan Formunun, elektronik başvuru esnasında girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan "Elektronik Başvuru Çıktısı" olması,
 • Nitelikli elektronik sertifika kullanılarak yapılan başvurular için,  imza sürecinin belirtilen süre içinde tamamlanmış olması  (Nitelikli elektronik sertifika kullanılarak yapılan başvurularda proje ekibinde yer alan kişilerin ve tüm yürütücü/katılımcı kurum/kuruluş yetkililerinin Nitelikli elektronik sertifika  (e-imza) sahibi olması gerekmektedir.)
 • Islak imza ile yapılan başvurular için, basılı kopya olarak gönderilen “Kabul ve Taahhüt Beyanları Sayfaları” ile “Hak Sahipliği Beyan Formu”nda (Söz konusu form, proje ekibinde yalnızca proje yürütücüsü bulunması durumunda dahi imzalanacaktır), proje yürütücüsü/araştırmacı ile yürütücü/katılımcı kuruluş yetkilisi imzalarının tam ve orijinal olması, imzaların mavi renkli kalemle atılması; kuruluş yetkilisi imza sayfasında kuruluş yetkililerinin adı, soyadı, ünvanı ve görevinin mutlaka belirtilmesi,
 • Kuruluş yetkilisi olarak; üniversitelerde ve üniversitelere bağlı enstitülerde/hastanelerde Rektör veya yetki verdiği Rektör Yardımcısının, üniversitelere bağlı olmayan hastanelerde Hastane Yöneticisi, Başhekim veya yetki verdiği Başhekim Yardımcısının, diğer kuruluşlarda Genel Müdür veya yetki verdiği Genel Müdür Yardımcısı/Başkan veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzasının olması,
 • Projenin araştırma projesi kriterlerine uygun olması, durum tespitine/veri toplamaya yönelik rutin bir çalışma niteliğinde olmaması,
 • Projenin altyapı oluşturmaya yönelik olmaması,
 • Literatür özetinin ham liste olarak verilmemiş olması (literatür referansı verilerek tartışılmış olması), literatür özetinde verilen referansların metin ile ilişkilendirilmiş olması,
 • Projenin Etik Kurul Onay Belgesi ve Yasal/Özel İzin Belgesi gerektirip gerektirmediğinin belirlenmesi, gerektirmesi halinde alınacak belgenin istenilen kriterlere uygun olması, (Başvuruda gerekli olmadığı beyan edilen ancak ilgili Grup tarafından belgenin gerekliliğine karar verilen projeler bilimsel değerlendirmeye alınmadan iade edildiğinden söz konusu belgelerin gerekli olup olmadığına ilişkin kararın alınmasında titizlik gösterilmelidir.) (Etik Kurul Onay Belgesi Bilgi Notu, Yasal/Özel İzin Belgesi Bilgi Notu)
 • Aynı proje önerisi ile daha önce TÜBİTAK’a başvuru yapıldı ve değerlendirme sonucunda iki kez özgün değer kriterinden yetersiz puan alındı ise aynı proje önerisi ile 3. kez başvuruda bulunulmaması,
 • TÜBİTAK Merkez/Enstitülerinde çalışan kişilerin yürütücü/araştırmacı olarak proje ekibinde yer almaması.