Başvuru Formları

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm

Birinci Aşama Belgeleri

UYARI:  Proje başvurusu yapılırken aşağıdaki formların en güncel versiyonlarının elektronik başvuru sisteminden indirilmesi gerekmektedir.

 • Elektronik Başvuru Çıktısı (Elektronik başvuru sistemine girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından oluşturulan ve elektronik başvurunun tamamlanmasından sonra çıktısı alınarak, proje yürütücüsü tarafından imzalandıktan sonra Kurumumuza gönderilmesi gereken belge)
 • Birinci Aşama Proje Önerisi Başvuru Formu (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gereken belge) (İlgili form Elektronik Başvuru Sistemine girildikden sonra, "Proje Adımları" kısmında yer alan "Ek Dosyalar" bölümünden de indirilebilir.)

İkinci Aşama Başvuru Sırasında Gerekli Belgeler

UYARI: Başvuru yapacağınız programa ilişkin “İkinci Aşama Proje Önerisi Başvuru Formu”nda bazı değişiklikler yapılmıştır. Aşağıda yer alan güncel “Başvuru Formu ve Ekleri (EK-1 Kaynaklar, EK-2 Bütçe ve Gerekçesi)”nin doldurularak elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

NOT: Projenin değerlendirmeye alınabilmesi için Başvuru Formu; Arial 9 yazı tipinde hazırlanmalı, EK-1 ve EK-2 hariç 25 sayfayı geçmemelidir. Ayrıca, sisteme yüklenecek her bir dosyanın büyüklüğünün 20 MB’ı geçmemesi gerekmektedir.

 • Elektronik Başvuru Çıktısı (Elektronik başvuru sistemine girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından oluşturulan ve elektronik başvurunun tamamlanmasından sonra çıktısı alınarak, gerekli kişiler tarafından imzalandıktan sonra basılı kopya belgelerle birlikte son başvuru tarihine kadar Kurumumuza gönderilmesi gereken belge (Kabul ve Taahhüt Beyanları sayfaları ile Hak Sahipliği Beyan Formu))
 • İkinci Aşama Proje Önerisi Başvuru Formu (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gereken belge)
 • Başvuru Formu EK-1 Kaynaklar (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gereken belge)
 • Başvuru Formu EK-2 Bütçe ve Gerekçesi (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gereken  belge)
  alt projesi olan projeler için
  alt projesi olmayan projeler için

 • Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu (Tekrar sunulan proje önerileri için) (Elektronik başvuru sistemine girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından oluşturulan belge)
 • Yurtdışı Araştırmacı Bilgi Formu  (Yurtdışı araştırmacı varsa) (Araştırmacıya ait özgeçmiş formu ve araştırmacı tarafından imzalanmış ”projeye katılım mektubu” ile birlikte elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gereken belge)
 • Türkiye’de İkamet Eden Yabancı Uyruklulara PTİ Ödenebileceğine Dair Onay Belgesi (Proje ekibinde yabancı uyruklu varsa)
 • Etik Kurul Onay Belgesi (Eğer gerekli ise | Ayrıntılı Bilgi) (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi ve ayrıca aslının veya aslı gibidir onaylı kopyasının, basılı kopya belgelerle birlikte son başvuru tarihine kadar Kurumumuza gönderilmesi gereken belge)
 • Yasal/Özel İzin Belgesi (Eğer gerekli ise | Ayrıntılı Bilgi) (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi ve ayrıca aslının veya aslı gibidir onaylı kopyasının, basılı kopya belgelerle birlikte son başvuru tarihine kadar Kurumumuza gönderilmesi gereken belge)
 • Destek Mektupları (Eğer gerekli ise) (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi ve ayrıca aslının, basılı kopya belgelerle birlikte son başvuru tarihine kadar Kurumumuza gönderilmesi gereken belge)
 • Feragat Formu (Eğer gerekli ise | Ayrıntılı Bilgi)
 • TÜBİTAK Başkanlık Onay Yazısı (Proje ekibinde TÜBİTAK Merkez/Enstitülerinden yürütücü/araştırmacı/danışman bulunması halinde | Ayrıntılı Bilgi)
 • Protokol (Birden fazla alt projesi olan orta ve büyük ölçekli projelerde öneri aşamasında proje yürütücüleri ve kuruluş üst düzey yetkilileri arasında imzalanan yazılı anlaşma) (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi ve ayrıca ıslak imzalı nüshasının, basılı kopya belgelerle birlikte son başvuru tarihine kadar Kurumumuza gönderilmesi gereken belge)

Özel Kuruluşlardan Ek Olarak Talep Edilen Belgeler (Basılı kopya belgelerle birlikte son başvuru tarihine kadar Kurumumuza gönderilmesi gereken belgeler) (Ayrıntılı Bilgi)​ *

* Belgelerin aslı ile proje başvuru dönemi içinde TÜBİTAK-ARDEB Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğüne (MADES) başvurulduğunda “Aslı Gibidir” onayı alınabilir.

İkinci Aşama Sonrasında Desteklenen Projeler için Gerekli Belgeler