Destek Kapsamı

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm

Hangi faaliyetler desteklenmektedir?

Program kapsamında, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde;

  • Ar-Ge projeleri oluşturma, geliştirme ve lojistik destek sağlama faaliyetleri
  • fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili ve korunması, pazarlanması, ticarileştirilmesi
  • girişim sermayesi desteği, kuluçka merkezi kurma, iş rehberliği, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlama
  • bu konularda bilinçlenme oluşturacak etkinlikler düzenleme, yayınlar yapma

konularında Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak teknoloji transfer ofislerinin projelerinin geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenmesi hedeflenmektedir.

Nasıl desteklenmektedir?

Program kapsamında TTO’lar, 10 yıl süre ile ve yıllık bütçe planlamalarına göre ön ödemeli ve hibe şeklinde desteklenecektir. Destek oranı ilk 5 yıl %80, ikinci 5 yıl %60’tır. Destek miktarı yıllık üst sınırı 2012 yılı için 1 milyon TL’dir. Programa başvurular, açılacak olan çağrı dönemlerinde proje şeklinde yapılacaktır.

Ödemeler, her faaliyet yılının başında yapılacak Yıllık Faaliyet Planı’nın değerlendirilmesi sonucu altışar aylık dönemler halinde yapılacaktır. Desteklenen projeler altışar aylık dönemlerde İzleyici Heyeti tarafından izlenecektir.

Hangi gider kalemleri desteklenmektedir?

Desteklenecek gider kalemleri; personel giderleri, ulaşım, harcırah ve konaklama giderleri, alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri, hizmet alımı (yurt içi yurt dışı danışmanlık ve eğitim dahil), toplantı, tanıtım ve organizasyon giderleri, yeminli mali müşavirlik ücretleri ve genel giderlerdir.