S.S.S.

-A +A

Davet mektubunun taşıması gereken şartlar nelerdir?

 • Davet mektubu; davetin geçerli olduğu tarihleri ay/yıl olarak, araştırma konusunu ve araştırma yapılacak kuruluşa davet edildiği bilgilerini içerecek şekilde; davet eden kuruluşun antetli kağıdına yazılmış ve davet eden araştırmacı veya kuruluş yetkilisi tarafından imzalanmış olmalıdır. Davet eden araştırmacı en az doktora derecesine sahip akademisyen olmalıdır. Doğrudan kütüphanelerden alınan davet mektupları kabul edilmez. Türkçe ve İngilizce dilleri dışındaki dillerde hazırlanmış belgelerin onaylı Türkçe veya İngilizce tercümeleri belgelerin orijinalleri ile birlikte yüklenmelidir. Araştırmanın tek bir ülke ve kurumda gerçekleştirilmek üzere kurgulanması ve tek bir davet mektubu sunulması gerekmektedir.

Davet mektubunun, başvuru süresi dolduktan sadece birkaç gün sonra bursiyere ulaşması halinde bu belgeyi TÜBİTAK’a posta yoluyla veya elden teslim etmek mümkün müdür?

 • Başvuru kapandıktan sonra başvuru belgelerinden herhangi birini posta yolu ulaştırmanız ya da elden teslim etmeniz mümkün değildir. Bilimsel değerlendirme yalnızca sisteme yüklenen belgeler üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle her bir koşula ilişkin belge, açık ve belirlenen içerikte olacak şekilde sisteme yüklenmelidir.

Davet mektubunun İngilizce dışında bir yabancı dilde temin edilmesi halinde ne yapılmalıdır?

 • Davet mektubunun İngilizce dışında bir yabancı dilde temin edilmesi halinde davet mektubunun onaylı çevirisi ile birlikte başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

Başvuru sırasında KPDS ya da ÜDS sınav sonuç belgesi yabancı dil belgesi olarak sunulabilir mi?

 • Sınav tarihinden itibaren 5 yıl geçerli olmak üzere YDS, e-YDS, YÖKDİL veya TIPDİL sınavlarından en az 65 puan veya sınav tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olmak üzere ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından alınan puanlar veya,
 • Adayın araştırmada kullanacağı yabancı dille öğretim yapan Türkiye’deki bir kuruluştan lisans/lisansüstü veya yurt dışından lisans/lisansüstü eğitim aldığını gösterir diploma (Eğitimin tamamının yabancı dille yapılması gerekmektedir) veya,
 • Profesör veya Doçent unvanına sahip araştırmacıların doçentlik belgesi ya da ilgili kadroda çalıştığını gösteren üniversiteden alınmış resmi yazı.

Onaylı Başvuru Formunun başvuru sırasında iletilmesi gerekmekte midir?

 • Onaylı Başvuru Formunun başvuru sırasında iletilmesi gerekmemektedir.

Burs almaya hak kazanılması halinde burs başlatma belgelerine nasıl ulaşılır?

 • Burs başlatma belgeleri ve destek üst yazısına “pys.tubitak.gov.tr” adresine ARBİS şifresi girilerek ulaşılmaktadır. Bu belgeler kişiye özel olduğu için sistemden indirilmesi gerekmektedir.

Burs en geç hangi tarihe kadar başlatılabilmektedir?

 • Burs destek kararının açıklandığı tarihten itibaren en geç 12 ay içinde başlatılması gerekmektedir. 12 ay içinde başlatılmayan burs ve destekler için hak talep edilememektedir. Panel Yönetim Sistemi (pys.tubitak.gov.tr) üzerinden indirilen Bursiyer Destek Üst Yazısı’nın imza altı alanında da bursun en geç hangi tarihe kadar başlatılması gerektiği belirtilmektedir.

Müteselsil Kefalet Senedi kaç kefille hazırlanmaktadır?

 • Kefaletname T.C. vatandaşı ve yurt içinde çalışan bir (1) kefil ile hazırlanmaktadır. Kefil özelliklerine ile ilgili bilgi program web sayfasında yer alan bursiyer bilgi notundan ulaşılabilir.

Burs başlatma belgeleri hangi adrese iletilmelidir?

 • Belgeler TÜBİTAK – Başkanlık,Tunus Caddesi No:80 PK: 06680 Kavaklıdere/Ankara adresine elden veya posta yolu ile iletilmelidir.

BİDEB programlarına başvuru yapan bir kişi;

 • ARDEB programları kapsamında sunulan projelerde, projedeki görevlerinin tamamlanacak olduğunun proje yürütücüsü tarafından ilgili Gruba iletilecek bir dilekçe ile beyan edilmesi ve ilgili Grubun onay vermesi şartıyla araştırmacı/danışman olarak görev alabilir. ARDEB kapsamında sunulan projenin desteklenmesine karar verilmesi durumunda, söz konusu kişiler için PTİ hesaplaması yapılarak sözleşme hazırlanır ancak, BİDEB burs desteği verilen süreler kapsamında PTİ ödemesi yapılmaz(*).
 • ARDEB programlarına proje yürütücüsü olarak başvuru yapabilir. ARDEB programlarına başvurup projesi öneri durumunda olan bir kişi aynı şekilde BİDEB programına başvuruda bulunabilir. Ancak, her iki taraftan destek kararı çıkması halinde sadece bir destek tercih edilebilir.  Aynı anda hem ARDEB hem BİDEB desteği alınamaz.

(*) Bir kişi aynı anda TÜBİTAK’ın herhangi bir programından burs (BİDEB, TEYDEB..) ve TÜBİTAK tarafından desteklenen herhangi bir projeden PTİ veya ücret alamaz.


Türkiye’de mecburi hizmet yükümlülüğü olanlar başvuru yapabilmekte midir?

 • Türkiye’de mecburi hizmet yükümlülüğü olanlar için mecburi hizmete başlama tarihi ve başvurunun başlangıç tarihi arasında en az iki yıl geçmiş olması gerekmektedir.

Yurt dışında çalışan bir kişi bu programa başvuru yapabilmekte midir?

 • Yurt dışında bir kurumda çalışılması halinde programa başvuru yapılamamaktadır.

TÜBİTAK’tan son üç yıl içinde altı aylık yurt dışı araştırma bursu kullanılması halinde, 12 ay için burs başvurusu yapılabilimekte midir?

 • 12 ay için burs başvurusu yapılamamaktadır. Sadece altı ay için destek talep edilebilir. Üç yıl içinde TÜBİTAK yurt dışı araştırma bursları kapsamında toplamda en fazla 12 ay destek alınabilmektedir.

2219 programı kapsamında mecburi hizmet yükümlülüğü var mıdır? Var ise mecburi hizmet yükümlülüğünün süresi ne kadardır?

 • 2219 bursu kapsamında mecburi hizmet yükümlülüğü vardır. Bu yükümlülük yurt dışında burslu olarak sürdürülen araştırma süresi kadardır. Örneğin sekiz ay burs kazanılması halinde, mecburi hizmet süresi sekiz aydır. Bursiyer destek süresinin bitiş tarihinden itibaren en geç 12 ay içinde Türkiye’de herhangi bir kurumda iş akdi ile çalışacağı bir işe başlamakla veya herhangi bir kurumsal araştırma projesinde bursiyer statüsünde görev almakla ve başladığı tarihi BİDEB’e yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

Çalışılan kurumdan alınan maaş ek destek kapsamında değerlendirilir mi? Ek destek alınması durumunda TÜBİTAK nasıl bilgilendirilmelidir?

 • Çalışılan kurumdan alınan maaş ek destek olarak sayılmamaktadır. Bursiyer yurt içinde başka bir kuruluştan maddi destek alıyorsa başvuru esnasında veya daha sonra destek almaya başlaması halinde BİDEB’e yazılı olarak bilgi vermekle yükümlüdür. Bursiyere verilecek aylık burs miktarı GYK’da ayrıca belirlenir. Bursiyer, araştırmalarını eksiksiz tamamlamak şartı ile yurt dışındaki bir kurum/kuruluştan ek destek alması halinde burs miktarı değişmez.

Program kapsamında sağlanan uçak bileti işlemleri için ne yapılmalıdır?

Destek kapsamında aile bireyleri için bilet desteği talebinde bulunulabilir mi? Biletler en geç hangi tarihe kadar alınmaktadır?

 • Uçak bileti desteği aşağıdaki alternatifler dahilinde talep edilmesi halinde TÜBİTAK tarafından sağlanacaktır;
  1. Bursiyerin kendisi, eşi ve yurt dışına çıkış tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmamış 1 çocuğu için yurt dışına tek seferlik gidiş-dönüş uçak bileti
  2. Bursiyerin kendisi ve yurt dışına çıkış tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmamış 2 çocuğu için yurt dışına tek seferlik gidiş-dönüş uçak bileti,
  3. Bursiyerin kendisi, yurt dışına çıkış tarihi itibariyle 12 yaşını doldurmamış olan 1 çocuğu ve yurt dışına çıkış tarihi itibariyle en az 1 aylık sigortalı bakıcısı için yurt dışına tek seferlik gidiş dönüş uçak bileti,
  4. Bursiyerin kendisi, yurt dışına çıkış tarihi itibariyle 12 yaşını doldurmamış olan 1 çocuğu ve bursiyerin kendisinin veya eşinin annesi/ babası/kardeşi için yurt dışına tek seferlik gidiş dönüş uçak bileti.

Destek kapsamında TÜBİTAK tarafından sağlanan uçak biletleri en geç hangi tarihe kadar talep edilmelidir?

 • Bursiyer, Başkanlık onayı tarihinden itibaren on iki ay içinde uçak bileti talebinde bulunmalıdır. Bu süre içerisinde talepte bulunmayan kişilerin bilet desteğinden yararlanmaları mümkün değildir.

Eş ve çocuk bilet talebi, burs almaya hak kazandıktan sonra yapılabilir mi?

 • Eş ve çocuk bilet talebi, burs almaya haz kazandıktan sonra 12 ay içinde yapılabilir. Takip edilecek aşamalar:
  1. Bilet talep edilecek eş/çocuk/refakatçi için farklı (bireysel) ARBİS profilleri oluşturulmalıdır. ARBİS profilinin aktive edilmesi için ilgili hesaba bir defa giriş çıkış yapılmalıdır.
  2. Bursiyerin e-devlet’ten alacağı Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği seyahat.isleri@tubitak.gov.tr ve 2219 program mail adresine (bideb2219@tubitak.gov.tr) iletilmelidir.
  3. Gerekli tanımlama program yürütücüleri tarafından yapıldıktan sonra seyahat.tubitak.gov.tr adresinden bilet talep edilebilir.
  4. Çocuk bileti talep edilmediği durumda, refakatçi (bursiyerin/eşinin anne/baba/kardeşi) bileti alınamamaktadır.

Program kapsamında bursiyerlerin vize işlemleri yürütülmekte midir?

 • Program kapsamında bursiyerlerin vize işlemleri yürütülmemektedir. Vize işlemleri ile bilgi verilmesi de söz konusu değildir. Vize işlemlerinin yürütülmesi tamamen bursiyerlerin sorumluluğundadır.

Program kapsamında bursiyerlere ve aile bireylerine sağlık sigortası desteği verilmekte midir?

 • Program kapsamında yalnızca aylık burs, bursiyerin kendisi dahil en fazla 3 kişi için uçak bileti desteği verilmektedir. Sağlık sigortası desteği sağlanmamaktadır.

Başlama yazısının içeriği nasıl olmalıdır?

 • Başlama yazısı yurt dışı danışmanı tarafından imzalanmalı, antentli kâğıda hazırlanmalı, araştırma konusu içermeli ve bursiyerin yurt dışında araştırmalarına başladığını bildirmelidir.

Yurt dışında araştırmanın yapılacağı ülkenin değiştirilmesi için nasıl bir yol izlenmelidir?

 • Yurt dışında araştırmanın yapılacağı ülkenin değiştirilmesi için bursiyerin gerekçeli, imzalı dilekçesinin ve yeni kurumdan alınan davet mektubunun mail yolu ile program mail adresine iletilmesi gerekmektedir.

Yurt dışında araştırmanın yapılacağı kurumun değiştirilmesi için nasıl bir yol izlenmelidir?

 • Yurt dışında araştırmanın yapılacağı kurumun değiştirilmesi için bursiyerin gerekçeli, imzalı dilekçesinin yeni kurumdan alınan davet mektubunun mail yolu ile program mail adresine iletilmesi gerekmektedir.

Yurt dışında çalışmalara devam ederken, başvuru sırasında beyan edilen araştırma konusunun değiştirilmesi mümkün müdür?

 • Başvuru sırasında beyan edilen araştırma konusunun değiştirilmesi mümkün değildir. Bursiyer, burs almaya hak kazandığı başvuruda beyan ettiği araştırma konusunu çalışmak zorundadır.

Yurt dışında çalışmalara devam ederken, başvuru sırasında beyan edilen iş paketlerinde değişiklik yapılması mümkün müdür?

 • Başvuru sırasında beyan edilen iş paketlerinde değişiklik yapılması için, bursiyerin gerekçeli dilekçesi ve yurt dışındaki danışmanın gerekçeli yazısı ile talepte bulunarak Grup Yürütme Kurulu’ndan onay alınması gerekmektedir.

Yurt dışında araştırmanın beraber yürütüleceği danışmanın değiştirilmesi için nasıl bir yol izlenmelidir?

 • Yurt dışında araştırmanın beraber yürütüleceği danışmanın değiştirilmesi için bursiyerin imzalı dilekçesinin, mevcut danışmanın imzalı yazısının ve yeni danışmanın (davet mektubu formatında)  imzalı yazısının mail yolu ile program mail adresine iletilmesi gerekmektedir.

Araştırma yapılacak ülkede yeni bir banka hesabı açtırılması halinde burs ödemelerinin bu hesaba yatırılması için ne yapılmalıdır?

 • Araştırma yapılacak ülkede yeni bir banka hesabı açtırılması halinde burs ödemelerinin bu hesaba yatırılması için yeni banka bilgilerini eksiksiz içeren, imzalı bir dilekçe mail yolu ile program mail adresine iletilmelidir.

Araştırmanın verilen destek süresinden önce tamamlanması halinde bu durum TÜBİTAK’a nasıl bildirilmelidir?

 • Araştırmalar verilen destek süresinden önce tamamlanacaksa, dilekçe ve yurt dışındaki danışmanın araştırmanın erken tamamlanacağına dair imzalı yazısı ile talepte bulunarak Grup Yürütme Kurulu’ndan onay alınması gerekmektedir. Araştırmacının erken yurda dönüşü onaylanırsa, tarafına yapılan fazladan ödemenin TÜBİTAK hesabına iade edilmesi gerekmektedir.

Burs süresince Türkiye'ye zorunlu giriş yapılması halinde bu durum TÜBİTAK’a nasıl bildirilmelidir?

 • Burs süresince Türkiye'ye zorunlu giriş yapılması halinde bursiyer, Türkiye'ye giriş yapmadan önce 2219 program mail adresine mail atarak giriş-çıkış yapacağını bildirmelidir. Bursiyer, araştırmasına devam etmek üzere yeniden yurt dışına çıktığında e-devletten alacağı yurda giriş-çıkış belgesini ve yurt dışı danışmanın imzalı yazısını mail yolu ile iletmelidir.

Burslu ya da burssuz süre uzatımı talebinde bulunmak için nasıl bir yol izlenmelidir?

 • Bursiyerin; burslu/burssuz süre uzatımı talep formu, yurt dışındaki danışmanın bursiyerin yurt dışında destek aldığı süre boyunca yaptığı çalışmaların özeti ve süre uzatma gerekçesini açıklayan yazısı, araştırmacı Türkiye’de çalışıyor ve izin süresi bitmiş ise çalıştığı kurum/kuruluştan izin yazısı ile talepte bulunarak Grup Yürütme Kurulu’ndan onay alınması gerekmektedir.

Burssuz süre uzatımı talebinin uygun görülmesi halinde verilen burssuz sürenin tamamının kullanılması zorunlu mudur?

 • Burssuz süre uzatımı talebinin uygun görülmesi halinde verilen burssuz sürenin tamamının kullanılması zorunlu değildir. Bursiyerler burslu sürelerinin bitiminden itibaren burssuz süre uzatımı almış olsalar dahi Türkiye'ye dönebilmektedir. Ancak, burssuz ek süre Türkiye’ye dönüş yapıldıktan sonra sonuç raporunun teslim edilmesi için kullanılamaz.

Sonuç raporunun istenilen süre içinde yetiştirilememesi halinde raporun sisteme yüklenebileceği son tarih ne zamandır?

 • Sonuç raporu bursiyerin araştırmasını bitirip yurda dönüş tarihinden itibaren iki ay içerisinde sisteme yüklenmelidir. Sonuç raporunun iki ay içinde gönderilmemesi durumunda gerekçeli bir dilekçe ile Grup Yürütme Kurulu’ndan ek süre istenebilir. Gerekçenin Grup Yürütme Kurulu tarafından uygun bulunması halinde raporun tamamlanması için ek süre verilebilir.

Yedi ay burs kazanılması halinde Gelişme ve Sonuç raporu aynı anda sunulabilir mi?

 • Gelişme raporu araştırmanın altıncı ayının sonunda E-BİDEB sisteminde ilgili alana yüklenmesi gerekmektedir. Sonuç raporunu ise burs bitiş tarihinden itibaren en geç iki ay içinde sisteme yüklenmelidir. Bu raporların birlikte sunulması mümkün olmamaktadır.

Gelişme ve Sonuç raporları Türkçe hazırlanabilir mi?

 • Gelişme ve Sonuç raporları İngilizce hazırlanmaktadır. Gelişme ve Sonuç raporlarında bursiyerin (araştırmacının) ve yurt dışında birlikte çalışılan danışmanın imzası yer almalıdır.

Doçentlik sınavı nedeni ile burs süresi içinde yurda giriş çıkış yapılacaksa TÜBİTAK’a birdirmek gerekmekte midir?

 • Burs süresi içinde sınav, sağlık, ailevi v.b. sebeplerden dolayı Türkiye'de bulunulması halinde, durumun dilekçe ile bildirilmesi gerekmektedir. Türkiye'de bulunulan sürenin/sürelerin toplamda yedi günlük kısmı için burstan kesinti yapılmamaktadır. Yedi günü aşan hallerde aşan gün sayısına karşılık gelen burs miktarı için burstan kesinti yapılmakta ya da mahsuplaşmaya gidilmektedir.