Yükümlülükler

-A +A
 1. Bursiyer, destek kararının açıklanmasından itibaren 12 ay içinde gerekli belgelerin asıllarını/onaylı suretlerini BİDEB’e ulaştırmak suretiyle bursunu başlatmakla yükümlüdür. 12 ay içerisinde kullanılmayan burs ve destekler için hak talep edilemez. Sağlık, doğal afet vb. mücbir sebepler ve GYK’nın kabul edeceği araştırmaya başlanılmasını engelleyen nedenlerle burs başlatma işlemini tamamlayamayanların durumu, GYK tarafından ayrıca değerlendirilir. Burs başlatma süresi GYK kararı ile en fazla 6 ay uzatılabilir.
 2. Bursiyerler, burs başlatma dilekçelerinde belirttikleri tarihte yurt dışına çıkamamaları halinde yeni bir dilekçe ile güncel gidiş dönüş tarihlerini BİDEB’e iletmeleri ve tarafına ödenen burs ödemesi varsa iade etmesi gerekmektedir. Kurum izinleri değişen tarihlere göre yeniden düzenlenmelidir. Güncel yurt dışına çıkış tarihlerini bildirdikten sonra burs ödemeleri yeniden başlar.  Kurum izinlerini de değişen tarihlere göre yeniden düzenleyerek iletmeleri gerekmektedir. Güncel gidiş dönüş tarihleri seyahat birimine de bildirilmelidir.
 3. Bursiyer bilimsel değerlendirme sonucu kabul edilen ve desteklenen araştırma konusunu değiştiremez ancak yurt dışındaki kurum, yurt dışı danışman veya araştırma planında değişiklik talep etmesi halinde BİDEB’den onay almalıdır. Araştırma yapılacak kurum değişikliği talepleri, mevcut kurum/yurt dışı danışmanı ile yeni davet alınan kurum/yurt dışı danışmanının alandaki yetkinliği karşılaştırılarak karara bağlanabilir.
 4. Bursiyer, burs süresi içinde sınav, ailevi, sağlık vb. sebeplerle Türkiye’de bulunması halinde, Türkiye’ye giriş-çıkış tarihlerini BİDEB’e yazılı olarak bildirmek zorundadır.
 5. Destek süresi 6 ay ve daha kısa olarak belirlenen bursiyerlerin burslu olduğu süre boyunca Türkiye'de bulunduğu sürenin/sürelerin toplamda 10 günlük kısmı için burstan kesinti yapılmaz. Destek süresi 6 ay üzeri olarak belirlenen bursiyerlerin burslu olduğu süre boyunca Türkiye'de bulunduğu sürenin/sürelerin toplamda 20 günlük kısmı için burstan kesinti yapılmaz. Bursiyer, Türkiye’de fazla bulunması halinde fazladan bulunduğu süreye isabet eden burs miktarını TÜBİTAK hesabına iade eder. Bu süreler bursun başında ve sonunda kullanılamaz. "2020 yılı 1. döneminden önceki dönem bursiyerleri için kural şu şekildedir: Türkiye'de bulunduğu sürenin/sürelerin toplamda 7 günlük kısmı için burstan kesinti yapılmaz. Bursiyer, Türkiye’de 7 günden fazla bulunması halinde aşan kısmını TÜBİTAK hesabına iade eder."
 6. Bursiyer yurt içinde başka bir kuruluştan maddi destek alıyorsa başvuru esnasında veya daha sonra destek almaya başlaması halinde BİDEB’e yazılı olarak bilgi vermekle yükümlüdür. Bursiyere verilecek aylık burs miktarı GYK’da ayrıca belirlenir. Bursiyer, araştırmalarını eksiksiz tamamlamak şartı ile yurt dışındaki bir kurum/kuruluştan ek destek alması halinde burs miktarı değişmez.
 7. Bu programdan yararlanan bursiyerler aynı anda TÜBİTAK’ın diğer programlarından burs ve desteklediği projelerden Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), ücret, vb. mali destek alamaz. Aksi tespit edildiği takdirde, bursiyer aldığı bursun tamamını fiilen döviz cinsinden yapılmış olanları aynı döviz cinsinden ve en son ödemenin yapıldığı tarihten itibaren Kamu Bankalarınca döviz cinsinden açılan bir yıllık vadeli döviz tevdiat hesaplarına uygulanan azami faizi ile Türk Lirası cinsinden yapılmış olanları da kanuni faizi ile birlikte geri ödemekle yükümlüdür. 02.12.2002 tarih ve 97 sayılı Bilim Kurulu’nun 19/b no’lu kararı hükmü hariç olmak üzere kadrolu TÜBİTAK personeline yapılacak ücret ödemeleri bu kapsamda değildir.
 8. Bursiyer araştırmasını verilen destek süresinden önce tamamlaması halinde, peşin ödenen bursun bu süreye isabet eden kısmını TÜBİTAK hesabına iade eder. Mahsuplaşma bedeli doğması durumunda bir ay 30 gün kabul edilerek mahsuplaşma yapılır.
 9. Araştırmasını tamamladıktan sonra süresi içinde Türkiye’ye dönmeyen, çalışma planındaki taahhütlerini ve yüklenme senedinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen bursiyerlerin bursları iptal edilerek yapılmış olan tüm ödemeler, “Yüklenme Senedi ve Müteselsil Kefalet Senedi veya Teminat Mektubu” hükümlerine göre, fiilen döviz cinsinden yapılmış olanları aynı döviz cinsinden ve en son ödemenin yapıldığı tarihten itibaren kamu bankalarınca döviz cinsinden açılan bir yıl vadeli döviz tevdiat hesaplarına uygulanan azami faizi ile Türk Lirası cinsinden yapılmış olanlar da kanuni faizi ile birlikte hesaplanmak suretiyle yapılır.
 10. Bu program kapsamında desteklenen bursiyerlerin mecburi hizmet süresi, TÜBİTAK’tan aldığı burs süresi kadardır. Bursiyer burslu süresinin bitiş tarihinden itibaren en geç 12 ay içinde Türkiye’de herhangi bir kurumda iş akdi ile çalışacağı bir işe başlamakla veya herhangi bir kurumsal araştırma projesinde bursiyer statüsünde görev almakla ve başladığı tarihi BİDEB’e yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. 12 ay içinde belgelerini sunamayan bursiyerlerin durumu GYK tarafından değerlendirilir. Bursiyer mecburi hizmetinin bitiminde SGK dökümünü e-bideb sistemine yüklemekle yükümlüdür.
 11. Bu program kapsamında desteklenen bursiyerlerin Avrupa Birliği tarafından yürütülen burs programlarının birinden destek kazanmaları halinde, işe başlama yükümlülükleri Avrupa Birliği bursu süresince durdurulur. Diğer yabancı kurumlar/ülkeler tarafından yürütülen burs programlarından destek kazananların işe başlama yükümlülüğü, GYK tarafından ayrıca değerlendirilerek karara bağlanır.
 12. Bursiyerler, burslu süresinin bitiş tarihinden itibaren 12 ay içinde mecburi hizmetini ifa etmeye başlamaması halinde GYK kararı ile kendisi ve varsa eşi için yapılmış olan tüm ödemeleri en son ödemenin yapıldığı tarihten itibaren kamu bankalarınca döviz cinsinden açılan bir yıl vadeli döviz tevdiat hesaplarına uygulanan azami faizi ile döviz olarak, Türk Lirası cinsinden yapılmış olanları da kanuni faizi ile birlikte iade etmekle yükümlüdür.
 13. Program kapsamında yapılan bilimsel etkinliklerde ve yayınlarda TÜBİTAK desteğinin belirtilmesi ve varsa yayın örneğinin BİDEB’e gönderilmesi gerekmektedir.
 14. TÜBİTAK BİDEB tarafından bildirimler genellikle elektronik yolla yapılmaktadır. Bu nedenle tebligata elverişli bir elektronik adres verilmesi ve ARBİS bilgilerinin güncel tutulması gerekmektedir.
 15. Yükümlülüklere uyulmaması halinde, Yüklenme Senedi ve Müteselsil Kefalet Senedi hükümleri uyarınca işlem yapılır.