Yükümlülükler

-A +A
  • Proje sözleşmesinde imzası olan kişiler projenin yürütülmesi esnasında evrensel etik kurallara uymak zorundadır.
  • TÜBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamında yapılan yayınlarda ve sunulan tebliğlerde TÜBİTAK desteğinin beyan edilmesi zorunludur. Ancak bu yayın veya tebliğlerin TÜBİTAK tarafından ya da TÜBİTAK ile işbirliği halinde gerçekleştirildiği yönünde açıklama yapılamaz, bu şekilde anlaşılabilecek ifadeler kullanılamaz. Yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerle, sunulan tebliğlerin birer örneğinin ilgili programı yürüten gruba gönderilmesi zorunludur.
  • Yukarıda belirtilen kurallara aykırı davranılması halinde, ilgililer hakkında TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır.
  • Desteklenen projelerin yürütülmesi esnasında veya sonucunda ortaya çıkan Fikri Ürün üzerinde, TÜBİTAK’ın ve proje sürecinde yer alan Hak Sahiplerinin; hak, yetki ve sorumlulukları, hakların kullanılması, lisanslanması, tescili koşulları ve bunlara ilişkin diğer her türlü hususta TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı Tarafından Yürütülen Programlara İlişkin Yönetmelik’e göre işlem yapılır. Bu yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla, projenin izleme aşamasında veya sonuçlandıktan sonra ortaya çıkacak olan fikri ürünler üzerindeki fikri mülkiyet hak sahipliğinin düzenlenmesi amacıyla proje ekibi ile projenin yürütüleceği kurum/kuruluş arasında bir protokol düzenlenebilir. TÜBİTAK’ın talep etmesi halinde lisans hakkı kullanımı verilir. 
  • TÜBİTAK’a ait marka/logolar TÜBİTAK Başkanlığı’nın yazılı izni alınmaksızın kullanılamaz. 
  • Proje bütçesinden yapılan harcamalara ilişkin bilgilere (yurt içi/dışı seyahatlere ve ayniyata kaydedilen teçhizatlara ilişkin bilgiler) gelişme/sonuç raporlarında yer verilmelidir.
  • Adres, e-mail veya telefon numarası değişikliklerinin en geç iki hafta içinde TÜBİTAK’a bildirilmesi proje yürütücüsünün sorumluluğundadır.