Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar

-A +A

Başvuru sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

 • Proje yürütücüsü, araştırmacı ve danışmanların TÜBİTAK - Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmaları ve kayıtlarının güncel olması,
 • Proje yürütücüsü, araştırmacı ve danışmanların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri (Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı/danışman olarak görev alabilir.),
 • Proje yürütücüsü ve araştırmacılar için "Projelerde Görev Alabilme Limitleri"nin aşılmamış olması,
 • Aynı proje önerisi ile başvuru sonuçlanmadan başka bir programa başvuru yapılmaması (Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde ilk başvuru dikkate alınır, diğer proje başvurusu değerlendirmeye alınmayarak iade edilir),
 • Başvuru formunda yer alan tüm konu başlıklarının, eksiksiz doldurulması ve projeyi bilimsel olarak değerlendirebilecek yeterlilikte bilgi içermesi,
 • Başvuru formunun web sayfasında yer alan güncel formatta hazırlanması, Türkçe (*) doldurulmuş olması (İngilizce özet ve referans olarak verilen uluslararası yayınlar hariç),
 • Başvuru formun EK-1 Kaynaklar ve EK-2 Bütçe ve Gerekçesi hariç 12 sayfayı aşmaması,
 • Aynı proje önerisi ile daha önce TÜBİTAK’a başvuru yapıldı ve bilimsel değerlendirme sonucunda projenin desteklenmesi uygun bulunmadı ise, Elektronik Başvuru Sistemine girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan “Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu” panel raporunda belirtilen değişiklik ve düzeltmeler dikkate alınarak doldurulması,
 • Proje önerisinde yer alan metinsel ifadelerin, daha önce Kurumumuza sunulmuş olan (sonuçlanan/yürürlükte olan projeler dahil) projelerde yer alan ifadelerle büyük ölçüde benzerlik içermemesi,
 • Proje ekibinde yer alan kişilerin TÜBİTAK’a ya da farklı bir kurum/kuruluşa sunulmuş aynı/benzer içerikli projelerinin yürürlükte/sonuçlanmış ya da öneri durumunda olmaması (TÜBİTAK dışındaki kurum/kuruluşlarda veya üniversitelerde Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) desteği ile yürütülmekte olan projelerde ortaya çıkan tamamlayıcı bir gereksinimin giderilmesi amacıyla sunulan proje önerileri hariç),
 • Projenin yurt dışı saha çalışması içermemesi,
 • TÜBİTAK’tan talep edilen destek miktarının "1002-A Hızlı Destek Modülü" için belirlenen destek üst limitini aşmaması (Başvuru formunun eki olan “EK-2 Bütçe ve Gerekçesi” bölümünde yer alan “Genel Bütçe Tablosu”nda belirtilen destek miktarı ile çevrimiçi başvuru sırasında talep edilen miktarları birbirinden farklı olmamalıdır.),
 • Proje kapsamında yapılacak arazi çalışması için arazi planının sunulması,
 • Doktora öğrencilerinin /tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık öğrencilerinin/sanatta yeterlik öğrencilerinin proje yürütücüsü olması halinde, proje önerisinin doktora tezlerinin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesi gerekçesi ile sunulması (proje yürütücüsünün doktora öğrencisi olması halinde; tez danışmanı araştırmacı olamaz, danışman olabilir.),
 • Elektronik Başvuru Sistemindeki başvuru adımlarının eksiksiz olarak tamamlanması, sisteme yüklenen dosyaların açıldığından ve doğru belge olduğundan emin olunması,
 • E-imza sürecinin tamamlanmış olması (Proje ekibinde yer alan kişilerin -yürütücü, araştırmacı, danışman-, proje ekibi dışındaki hak sahiplerinin, proje yürütücüsünün doktora öğrencisi olması halinde doktora tez danışmanının ve tüm yürütücü/katılımcı kurum/kuruluş yetkililerinin nitelikli elektronik sertifika sahibi olması gerekmektedir),
 • Kuruluş yetkilisi olarak; üniversitelerde ve üniversitelere bağlı enstitülerde/hastanelerde Rektör veya yetki verdiği Rektör Yardımcısının, üniversitelere bağlı olmayan hastanelerde Hastane Yöneticisi, Başhekim veya yetki verdiği Başhekim Yardımcısının, diğer kuruluşlarda Genel Müdür veya yetki verdiği Genel Müdür Yardımcısı/Başkan veya yetki verdiği Başkan Yardımcısı/İl Müdürü veya yetki verdiği İl Müdür Yardımcısının imzasının olması,
 • Projenin araştırma projesi kriterlerine uygun olması, durum tespitine/veri toplamaya yönelik rutin bir çalışma niteliğinde olmaması,
 • Projenin altyapı oluşturmaya yönelik olmaması,
 • Sunulan kaynak listesinin metin ile ilişkilendirilmesi, proje önerisinde atıf yapılan tüm çalışmalara kaynakçada yer verilmesi,
 • Projenin Etik Kurul Onay Belgesi ve Yasal/Özel İzin Belgesi gerektirip gerektirmediğinin belirlenmesi, (Gerekli olması ve projenin desteklenmesine karar verilmesi durumunda, söz konusu belgelerin ilgili Araştırma Destek Grubu tarafından verilen süre içerisinde eksiksiz olarak ve istenilen formatta Kurumumuza iletilmesi gerekmektedir. Belgelerin, belirtilen süreler içinde temin edilememesi halinde proje yürürlüğe alınmayacaktır. Bu sebeple ilgili mercilere yapılacak başvurularda gecikilmemelidir.) (Etik Kurul Onay Belgesi Bilgi Notu, Yasal/Özel İzin Belgesi Bilgi Notu)
 • Aynı proje önerisi ile daha önce TÜBİTAK’a başvuru yapıldı ve değerlendirme sonucunda iki kez özgün değer kriterinden yetersiz puan alındı ise aynı proje önerisi ile 3. kez başvuruda bulunulmaması,
 • Aynı proje önerisi ile daha önce de 1002-A Hızlı Destek Modülüne başvuruda bulunulmuş ve bilimsel değerlendirme sonucunda bu Modül kapsamında 3 kez projenin desteklenmesi uygun bulunmamış ise aynı proje önerisi ile 4. Kez 1002-A Hızlı Destek Modülüne başvuruda bulunulmaması,
 • TÜBİTAK Merkez/Enstitülerinde çalışan kişilerin yürütücü / araştırmacı / danışman olarak proje ekibinde yer almaması

(*) Yabancı uyruklu kişilerin Başvuru Formu ve eklerini İngilizce doldurmaları mümkündür; ancak, Başvuru Formu ile izleme sürecinde hazırlanması beklenen Sonuç Raporlarında kullanılacak dilin aynı olması gerekmektedir.