Kimler Başvurabilir?

-A +A

A. Proje Yürütücüsü

Proje yürütücüsünün;

 • Üniversite/Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli olması durumunda, projeyi öneren kuruluşun kadrolu/tam zamanlı personeli olması ve doktora veya eşdeğer bir dereceye sahip olması gerekmektedir.
 • Emekliler ve herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmayan doktora sonrası araştırmacılar için kadrolu/tam zamanlı çalışma şartı aranmaz.
 • Araştırma Enstitüsünde çalışması durumunda, projeyi öneren kuruluşun kadrolu/tam zamanlı personeli olması ve en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olması gerekmektedir.
 • Doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik öğrencisi olması durumunda; ilgili öğrenime ilişkin yeterliğini almış ve tez aşamasına geçmiş olması, ilgili Enstitü tarafından kabul edilmiş doktora tezlerinin ihtiyaçlarının giderilmesi gerekçesi ile başvuru yapması gerekmektedir.
 • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmesi gerekmektedir.

Doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik öğrencileri için projenin yürütüleceği kurum/kuruluşta kadrolu personel olma şartı aranmaz. Söz konusu öğrencilerin yürütücü oldukları proje önerilerinde; öğrencisi oldukları yükseköğretim kurumu, projenin yürütüleceği kurum/kuruluş olabilir.

Bir kişi kariyer hayatı boyunca 1002-A Hızlı Destek Modülü ve 1002-B Acil Destek Modülü kapsamında toplamda en fazla beş kez proje yürütücüsü olarak görev alabilir. Destek kararı verilmiş olan ve/veya öneri durumunda beş veya daha fazla 1002-A ve 1002-B projesinde yürütücü olarak görev almış kişilerin, 1002-A veya 1002-B Modülüne proje yürütücüsü olarak başvuru yapabilmeleri mümkün değildir.

Kimler Proje Yürütücüsü Olamaz?

Kamu kurum/kuruluşlarının en üst düzey yöneticileri, vekil ve yardımcıları (Rektör, Rektör Yardımcısı, Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Hastane Yöneticisi, Bakan, Bakan Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, İl Milli Eğitim Müdürü vb.) başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda proje yürütücüsü olarak görev alamazlar. Projelerde danışman olarak ve en fazla 3 (Uluslararası projeler, 1000 ve 1002 projeleri belirtilen kotaya dahil değildir.) projede araştırmacı olarak görev alabilirler.

B. Araştırmacı ve Danışman

Proje ekibinde yer alacak araştırmacı veya danışmanların;

 • En az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları ve görev yaptıkları katılımcı kurum/kuruluşun kadrolu/tam zamanlı personeli  olmaları gerekmektedir.
 • Emekliler kadrolu/tam zamanlı çalışma şartı aranmaksızın projelerde araştırmacı ve danışman olarak görev alabilir.
 • Herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmayan doktora sonrası araştırmacılar kadrolu/tam zamanlı çalışma şartı aranmaksızın projelerde araştırmacı olarak görev alabilir ancak danışman olamazlar.
 • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekmektedir.

Danışman: Projenin özel uzmanlık gerektiren tali konularından birinde bilgisinden yararlanılan araştırmacı veya uzmanı ifade etmektedir. Bir projede danışman yer alabilmesi için projenin özel uzmanlık gerektiren konu ya da konularının olması ve bu hususun proje önerisinde gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir. Bir projede görev alacak danışman sayısı o projedeki özel uzmanlık gerektiren konu sayısı ile sınırlıdır.

Projedeki katkı oranı %10’un altında olan kişiler araştırmacı olarak görev alamazlar, ancak danışman olabilirler.

ARDEB'te görevli olan Grup Yürütme Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri; başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda, proje yürütücüsü veya araştırmacı olarak görev alabilir ancak danışman (Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında açılan çağrılara sunulan projeler ve ortak değerlendirmenin uluslararası bağımsız hakemler tarafından gerçekleştirildiği projeler hariç) olamazlar.

Doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik öğrencilerinin proje yürütücüsü olması halinde; yürütücünün doktora tez danışmanı proje ekibinde araştırmacı olarak görev alamaz, danışman olabilir.

Proje ekibinde yurt dışı araştırmacı ve yurt dışı danışman olarak görev alınamaz.

Not: TÜBİTAK Merkez/Enstitülerinde çalışan kişiler bu program kapsamında sunulan projelerde yürütücü/araştırmacı/danışman olarak görev alamazlar.

C. Bursiyer

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında (KKTC’den sunulan projeler için ise KKTC’deki) lisans ve lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan "öğrenciler" (özel öğrenciler ve hazırlık öğrencileri hariç) veya öğrenci statüsündeki "Araştırma Görevlileri" ile doktora sonrası araştırmacılar bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler.

Lisans bursiyerlerinin herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmaması gerekmektedir. Öğrencinin sınıfta kalması durumunda bursu kesilir. Bir projede aynı anda en fazla 4 (dört) lisans öğrencisi bursiyer olarak yer alabilir.

Doktora Sonrası Araştırmacı bursiyerlerinde aranan koşullar:

 • Doktora veya eşdeğer bir dereceye sahip olup herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmama
 • Doçent ve üstü akademik unvana sahip olmama
 • Doktora veya eşdeğer derecenin alındığı tarih ile kişinin proje kapsamında görevlendirileceği tarih (talep tarihi) arasında kalan sürenin 7 yıldan fazla olmaması (Belirtilen süre içinde kadın araştırmacılarımızın doğum sebebiyle izne ayrılması durumunda; doğuma ilişkin belge ya da çocuklarına ilişkin kimlik belgesinin dilekçe ekinde deik@tubitak.gov.tr adresine e-posta ile iletilmesi halinde, her doğum için bu süreye bir yıl ilave edilecektir.)
ARDEB-BİDEB Programlarına Eş Zamanlı Olarak Başvuru Yapabilme Koşulları (Tablo)

Projelerde Görev Alabilme Limitleri (Tablo)

Hızlı Destek projeleri, projelerde görev alabilme limitinin dışında tutulur ancak,

1002-A Hızlı Destek Modülü ve 1002-B Acil Destek Modülü kapsamında toplamda; aynı anda en fazla,

 • İki projede yürütücü veya
 • Dört projede araştırmacı veya
 • Bir projede yürütücü, iki projede araştırmacı olarak görev alınabilir.