Kimler Başvurabilir?

-A +A

A. Proje Yürütücüsü

Proje yürütücülerinin;

 • Doktora veya eşdeğer bir dereceye sahip olmaları ve projenin yürütüleceği kurumun (yükseköğretim kurumları, kamu kurumları veya özel kuruluşlar) kadrolu/tam zamanlı personeli olmaları gerekmektedir.
 • Emekliler için kadrolu/tam zamanlı çalışma şartı aranmaz. Söz konusu kişiler PTİ almamak şartıyla proje yürütücüsü olabilirler.
 • Özel kuruluşta yürütülecek projelerde, proje yürütücüsünün söz konusu kuruluşta, projenin öneri tarihi itibariyle en az altı ay görev almış olması gerekmektedir.
 • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekmektedir.
 • Vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklardan bu program kapsamında başvuru kabul edilmez.

Orta ve Büyük Ölçekli projeler farklı kurum/kuruluşlarda yürütülen alt projelerden oluşabilir. Bu projelerde alt proje yürütücülerinden biri proje yöneticisi olarak protokolde belirlenir.

Bir kurum/kuruluş bünyesinde farklı disiplinlerden çalışmaların bulunması durumunda ise, her bir disiplin için farklı fakülte/enstitüde alt proje oluşturulabilir. Bir kurum/kuruluş bünyesinde aynı fakülte/enstitüde birden fazla alt proje (ana proje de dahil) oluşturulamaz.

Orta ve Büyük Ölçekli projelerde özel sektörün katılımı beklenir. Bu konudaki gerekliliğe çağrı duyurusunda ayrıca yer verilir. 

Kimler Proje Yürütücüsü Olamaz?

Kamu kurum/kuruluşlarının en üst düzey yöneticileri, vekil ve yardımcıları (Rektör, Rektör Yardımcısı, Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Hastane Yöneticisi, Bakan, Bakan Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, İl Milli Eğitim Müdürü vb.) başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda proje yürütücüsü olarak görev alamazlar. Projelerde danışman olarak ve en fazla 3 (Uluslararası projeler, 1000 ve 1002 projeleri belirtilen kotaya dahil değildir.) projede araştırmacı olarak görev alabilirler.

B. Araştırmacı ve Danışman

Proje ekibinde yer alacak araştırmacı veya danışmanların;

 • En az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları ve görev yaptıkları katılımcı kurum/kuruluşun kadrolu/tam zamanlı personeli  olmaları gerekmektedir.
 • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekmektedir.
 • Emekliler PTİ almamak şartıyla kadrolu/tam zamanlı çalışma şartı aranmaksızın projelerde araştırmacı ve danışman olarak görev alabilirler.

Danışman: Projenin özel uzmanlık gerektiren tali konularından birinde bilgisinden yararlanılan araştırmacı veya uzmanı ifade etmektedir. Bir projede danışman yer alabilmesi için projenin özel uzmanlık gerektiren konu ya da konularının olması ve bu hususun proje önerisinde gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir. Bir projede görev alacak danışman sayısı o projedeki özel uzmanlık gerektiren konu sayısı ile sınırlıdır.

Projedeki katkı oranı %10’un altında olan kişiler araştırmacı olarak görev alamazlar, ancak danışman olabilirler.

ARDEB'te görevli olan Grup Yürütme Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri; başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda, proje yürütücüsü veya araştırmacı olarak görev alabilir ancak danışman (Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında açılan çağrılara sunulan projeler ve ortak değerlendirmenin uluslararası bağımsız hakemler tarafından gerçekleştirildiği projeler hariç) olamazlar.

Not: TÜBİTAK Merkez/Enstitülerinde çalışan kişilerin bu program kapsamında sunulan projelerde yürütücü/araştırmacı/danışman olarak görev alabilmesi için projenin orta veya büyük ölçekli olması zorunludur.

C. Yurt Dışı Araştırmacı

Yurt dışı araştırmacıların projede yer alabilme koşulları ve bu kişilere yapılabilecek ödemelerle ilgili kurallar aşağıda sıralanmıştır:

 • Projede görev alacak yurtdışı araştırmacının, ülkemizdeki araştırmacıların yetkinliğinin sınırlı kaldığı projenin bir bölümünü proje ekibiyle ülkemiz kurumlarında yürütecek ve yönlendirecek nitelikte olması gerekmektedir.
 • Desteklenen projelerde yer alan yurt dışı araştırmacıların proje süresince en az bir kez ve her ziyarette yol dahil 30 gün veya daha uzun sürelerde projede görev almak üzere Türkiye’ye gelmeleri gerekmektedir.
 • Yurt dışında ikamet eden yabancı veya TC uyruklu yurt dışı araştırmacıların Türkiye’de bulundukları süre boyunca yasal yükümlülükleri projenin yürütüldüğü kuruluşa aittir.Söz konusu araştırmacıların seyahat masrafları projenin seyahat bütçesinden, Türkiye’de bulundukları sürelere karşılık aynı zaman diliminde yurt dışında aldıkları tam zamanlı aylık brüt ücretlerinin %50’si kadarı ise projenin hizmet alımı bütçesinden karşılanır. Araştırmacının kendi ülkesinde almakta olduğu aylık ücretin % 50’sinin, Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen “2221-Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı” kapsamında sağlanan en yüksek aylık ücretin altında olması durumunda, söz konusu program kapsamında sağlanan en yüksek aylık ücret esas alınır. Bu şekilde gelecek olan araştırmacılar TÜBİTAK tarafından desteklenen birden fazla projede görev alabilir ancak bir projeden ücret alabilirler.
 • Bir projede görev alacak yurtdışı araştırmacının sayısı bir kişi ile sınırlıdır.

D. Yurt Dışı Danışman

Yurt dışında ikamet eden kişiler herhangi bir PTİ ve ücret almamak koşuluyla proje süresince Türkiye’de bulunma şartı aranmaksızın proje ekibinde yurt dışı danışman olarak görev alabilirler.

E. Bursiyer

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında (KKTC’den sunulan projeler için ise KKTC’deki) lisans ve lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan "öğrenciler" (özel öğrenciler ve hazırlık öğrencileri hariç) veya öğrenci statüsündeki "Araştırma Görevlileri" ile doktora sonrası araştırmacılar bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler.

Lisans bursiyerlerinin herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmaması gerekmektedir. Öğrencinin sınıfta kalması durumunda bursu kesilir. Bir projede aynı anda en fazla 4 (dört) lisans öğrencisi bursiyer olarak yer alabilir.

Doktora Sonrası Araştırmacı bursiyerlerinde aranan koşullar:

 • Doktora veya eşdeğer bir dereceye sahip olup herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmama
 • Doçent ve üstü akademik unvana sahip olmama
 • Doktora veya eşdeğer derecenin alındığı tarih ile kişinin proje kapsamında görevlendirileceği tarih (talep tarihi) arasında kalan sürenin 7 yıldan fazla olmaması (Belirtilen süre içinde kadın araştırmacılarımızın doğum sebebiyle izne ayrılması durumunda; doğuma ilişkin belge ya da çocuklarına ilişkin kimlik belgesinin dilekçe ekinde deik@tubitak.gov.tr adresine e-posta ile iletilmesi halinde, her doğum için bu süreye bir yıl ilave edilecektir.)

ARDEB-BİDEB Programlarına Eş Zamanlı Olarak Başvuru Yapabilme Koşulları (Tablo)

Projelerde Görev Alabilme Limitleri (Tablo)