Başvuru

-A +A

ÖN BAŞVURU:

Ön başvuruda, sunulacak araştırma programının alanı, bu alanın neden seçildiği ve bu kapsamda kritik yüksek teknoloji hedeflerinin neler olduğu açıklanır. Bunun yanında, APYÖK'ün sahip olduğu insan kaynağı ve altyapısı, yetkinlik başlığı altında sunulur. Ayrıca, araştırma programında yer alması muhtemel kuruluşlara ilişkin bilgi verilir ve bu iş birliğinin kurulması hedefine yönelik yapılacak faaliyetler belirtilir.

Ön başvurunun değerlendirilmesi sonucunda, I. Faza geçmeye hak kazanan APYÖK ile sözleşme imzalanır.

I. Fazda; araştırma programının oluşturulmasına yönelik faaliyetler desteklenir.

I. FAZ Ön Başvuru Formu

 

I. FAZ BAŞVURU:

I. Faz faaliyetleri sonucunda oluşturulan, APYÖK ve APYK'lardan oluşan iş birliği platformu I. Faz Başvuru (Rapor) Formunu sunar.

I. Faz raporunda;

  • Teknoloji kazanım yol haritası (TKYH)
  • Araştırma programı yönetişim modeli
  • Yetkinlik
  • Fikri sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) Paylaşımı

başlıkları detaylı olarak sunulur.

Bu doğrutluda, odak teknolojiler, Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) Analizi, stratejik hedefler, elde edilecek teknolojilerin kullanımına ilişkin öngörüler, araştırma programının yönetim planı, risk yönetim planı vb. hususlar ayrıntılandırılarak açıklanır.

Ayrıca, araştırma programı kapsamında yer alacak projeler ve bütçeleri genel hatlarıyla belirtilir.

I. Faz değerlendirmesi sonucunda, uygun bulunan araştırma programları, II. Faz başvurusu yapmaya hak kazanır.

 

I. FAZ BAŞVURU FORMU

Ek-1. Yetkinlik

Ek-2. I.Faz Faaliyet Raporu

 

II. FAZ BAŞVURU:

II. Faz başvurusunda, proje detayları sunulur. Projelerin yöntemi (Ar-Ge sistematiği/metadolojisi), iş planları, başarı ölçütleri, riskleri ve B planları, detaylı bütçe tablolarıyla birlikte sunulur.

Ayrıca, araştırma programı kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin yaratacağı toplumsal etkinin sosyal, ekolojik, kültürel, ekonomik vb. alt boyutları da dahil olacak şekilde detaylı analizinin yapılacağı ilave bir proje sunulur.

II. Faz başvurusu başarılı bulunan araştırma programı, bütçe değerlendirmesinden sonra yapılacak bütçe revizyonunun uygun bulunması durumunda destek kapsamında alınır.

Araştırma programında yer alan APYÖK ve APYK'lar ile sözleşme imzalanır.

Sözleşmesi imzalan araştırma programları, başlatılarak yürürlüğe alınır.

 

II. FAZ BAŞVURU FORMU

Ek 3.2. Mevcut Makine Teçhizat Listesi

Ek 3.3. Hizmet Alımı ve Danışmanlık İş Tanım Belgesi

Ek 4.1. Personel Listesi

Ek 4.2. APYÖK/APYK Dışında Araştırma Programında Görev Alan Personel Çalışma İzin Belgesi

Ek 5. Bütçe Tablosu

Ek 6.1. Değişiklik Bildirim Formu