Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı

-A +A

ÖNEMLİ DUYURU!! (20.08.2019)

I. Faz Başvuru Formunun bütün sayfalarına sadece Araştırma Programı Yöneticisi (APYÖ) tarafından paraf atılması yeterlidir.

Araştırma Programı Yürütücülerinin (APY) formda yer alan “KABUL VE TAAHHÜT BEYANI” bölümünde kendilerine ayrılan ilgili yerleri imzalamaları gerekmektedir.

 

ÖNEMLİ DUYURU!! (07.08.2019)

Sıkça Sorulan Sorular

 

ÖNEMLİ DUYURU!! (17.12.2018)

17.12.2018 Tarihli Bilgilendirme Sunumu

ÖNEMLİ DUYURU!! (17.12.2018)

Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı I. Faz Desteği Almaya Hak Kazanan Araştırma Programları

ÖNEMLİ DUYURU!!  (17.12.2018)

I. Faz desteği alan kuruluşlar tarafından 03.09.2019 tarihine kadar doldurulması gereken dokümanlar aşağıda yer almaktadır.

I. Faz Başvuru (Rapor) Formu

Ek-1. Yetkinlik

Ek-2. I. Faz Faaliyet Raporu

 

Yardımcı Dokümanlar

1. I. Faz Değerlendirme Formu

2. NACE Kodları

3.THS (Teknoloji Hazırlık Seviyesi) Belirleme Soru Setleri Güncelleme (12.07.2019)

 

 

ÖNEMLİ DUYURU!! (06.08.2018)

ÖNEMLİ DUYURU!! (02.08.2018)

--------------------------------------------------------------------------------------

ÇAĞRININ AMACI

1004 Programı kapsamında yayınlanan çağrı ile; yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının özel sektör Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar- Ge birimleri ile iş birliği yaparak geliştirdikleri ürün/teknolojileri özel sektöre transfer edebilecekleri yüksek teknoloji platformlarının oluşturulması hedeflenmektedir.

FAZLAR

Çağrı kapsamında, araştırma programları iki fazlı olarak desteklenecektir.

 • Birinci fazda; yüksek teknoloji platformuna yönelik iş birliği ağının (Araştırma Programı Yöneticisi Kuruluş (APYÖK) ve Araştırma Programı Yürütücüsü Kuruluş (APYK)’ların işbirliği) kurulması ve ikinci faza hazırlık faaliyetleri desteklenecektir. Bu kapsamda yapılacak faaliyetler sonucunda, oluşturulacak işbirliği ağı tarafından stratejik araştırma programının hazırlanması ve geliştirilecek teknolojinin kullanımına yönelik kilit adımları içeren teknoloji kazanım yol haritası ile işbirliği platformunun yönetim modelinin sunulması beklenmektedir.
 • İkinci fazda; söz konusu teknoloji kazanım yol haritası doğrultusunda yürütülecek Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri desteklenecektir.

BİRİNCİ FAZ DESTEK KOŞULLARI

 • Destek Bütçesi: Birinci faz için verilecek bütçe; hizmet alımı, sarf ve seyahat kalemleri için harcanabilecek olup söz konusu bütçenin üst limiti en fazla 100.000 TL olacaktır.
 • Destek Süresi: En fazla 12 ay olacaktır.

SON BAŞVURU TARİHİ VE SAATİ

 • 28 Eylül 2018 17:30

KİMLER BAŞVURABİLİR?

 • YÖK tarafından belirlenen araştırma üniversiteleri ve 6550 sayılı Kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapıları, APYÖK olarak başvuru yapabilir.
 • Araştırma üniversiteleri, belirleyecekleri araştırma programıyla ilgili bünyelerinde araştırma altyapılarının olması durumunda çağrıya başvuruda bulunabilirler.
 • APYÖK’ün belirleyeceği araştırma programının araştırma altyapılarının faaliyet alanı ile uyumlu olması gerekmektedir.
 • APYÖK aynı çağrı kapsamında sadece bir araştırma programı başvurusunda APYÖK olarak bulunabilir.
 • Araştırma programı yöneticisinin; ilgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa ve proje hazırlama, yürütme beceri ve deneyimine sahip ve APYÖK'te çalışan araştırmacı olması gerekir.

ARAŞTIRMA PROGRAMI ALANLARI NELER OLABİLİR?

Belirlenecek araştırma programı alanları kapsamında geliştirilecek ürün/teknolojiler ile hedeflenen potansiyel uygulama alanları, yüksek teknoloji sınıfı kodları ile uyumlu olmalıdır.

BAŞVURU FORMU ve EKLERİ

Birinci Faz Öneri Formu doldurulurken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

 • Amaç ve Kapsam:
  • Alan: Araştırma programının alanı, bu alanın neden seçildiği ve bu kapsamda kritik yüksek teknoloji hedeflerinin neler olduğu açıklanır.
  • Konu ve Başlıklar: Seçilen alan kapsamında planlanan araştırma konu ve başlıkları açıklanarak geliştirilecek ürün ve teknolojilerin potansiyel uygulama alanları yüksek teknoloji sınıfı kodları arasından seçilerek belirtilir. Seçilen araştırma konu ve başlıkları ile belirtilen yüksek teknoloji kodları arasındaki ilişki ayrıntılandırılır.
  • Gerekçe: Konunun güncelliği ve önemi literatür eşliğinde somutlaştırılır.
  • Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS): Araştırma konu ve başlıklarının THS açısından uluslararası düzeyi ve ülkemizdeki durumu literatür ve patent taraması ile birlikte sunulur.
  • Yaygın Etki: Önerilen araştırma programı alanının, ulusal hedeflere (bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal vb.) katkısı açıklanır.
 • Yetkinlik:
  • Belirlenen amaç ve kapsamla ilişkilendirilen APYÖK’ün sahip olduğu insan kaynağı, altyapı ve edinilmiş geçerli belgeler sunulur.
  • Platform oluşturmaya yönelik yönetsel yetkinlik, görev alacak araştırma programı yöneticisinin deneyimi ve APYÖK’ün kurumsal kapasitesi esas alınarak ayrıntılandırılır.
  • APYÖK tarafından daha önce TÜBİTAK Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Destek Programının (1000 Programı) Üniversitelerde Ar-Ge Strateji Belgesi Hazırlatılması ve 4 Uygulatılması başlıklı çağrısı kapsamında başvuru yapıldıysa, söz konusu başvurunun APYÖK’ün yetkinliği ile ilişkisi açıklanır.
 • Yüksek Teknoloji Platformu Oluşturma Planı:
  • Araştırma programı kapsamında hedeflenen alanda faaliyet gösteren ve oluşturulacak yüksek teknoloji platformunda yer alacak muhtemel kuruluşlara (APYK’lar; özel sektör, araştırma altyapıları, Kamu Ar-Ge birimleri) ilişkin bilgi verilir.
  • Birinci faz sürecinde platform kurma hedefine yönelik yapılacak çalışmalar (çalıştay, toplantı, uzman desteği, duyuru vb.) için iş planı, iş-zaman grafiği eşliğinde sunulur.
 • Diğer Hususlar:
  • Belirtilmek istenen diğer hususlar sunulur.
 • Ekler:
  • Özgeçmişler (Arbis çıktıları sunulur.).
  • Araştırma Altyapısının Kurulmasına İlişkin Resmi Gazete’nin İlgili Bölümleri
  • Araştırma Programı Kaynakları: Mevcut İşbirlikleri (Ekli tablo).
  • Araştırma Programı Kaynakları: Makine-Teçhizat (Ekli tablo).
  • Araştırma Programı Kaynakları: Personel (Ekli tablo).
  • APYÖK’ün Sahip Olduğu Belgeler (Ekli tablo).
  • Bütçe Gerekçesi (Ekli tablo)

DEĞERLENDİRME FORMU

Çağrıya özel değerlendirme formu için tıklayınız.