İzleme Yöntemi

-A +A

Desteklenen projelerin izleme süreci, 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı Usul ve Esasları ile TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülecek Programlara İlişkin  Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre gerçekleştirilir.

Proje başvurusunda belirtilen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı izleyiciler tarafından yerinde kontrol edilir.

Proje sözleşmesinde belirtilen tarihte, projenin bilimsel, sosyal ve teknik tüm gelişimlerini içeren sonuç raporu, proje yürütücüsü tarafından, TÜBİTAK tarafından hazırlanmış olan formata uygun olarak Müdürlüğe iletilir. Değerlendirilen sonuç raporunda, gerekli görüldüğü hallerde değişiklik ve düzeltme istenebilir. Düzenlenen sonuç raporu, Müdürlük tarafından kabul veya reddedilir. Kabul kararı, proje yürütücüsüne bildirilir ve belirlenen miktarda PTİ ödenir. Sonuç raporu reddedilen proje, Müdürlüğün önerisi ve TÜBİTAK kararıyla iptal edilir. Karar, proje yürütücüsüne bildirilir ve 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında faiz uygulanarak proje yürütücüsünden tahsil edilir.

A ve B kategorisi kapsamında yapılan proje başvurularında, projenin yürütüldüğü kurum/kuruluşun eş finansman modeli kapsamında proje başvurusunda belirtilen proje yürütücüsü kurum/kuruluş ya da paydaş kurumlar tarafından karşılanacak ve proje bütçesinin en az yarısı olan destek miktarının karşılanmadığının tespiti ve bu durumun projenin olumlu sonuçlanmasına engel olması halinde proje, Müdürlüğün önerisi ve TÜBİTAK kararıyla iptal edilir. Karar, proje yürütücüsüne bildirilir ve sonuç raporunun kabul edilememesine ya da iptaline yönelik yukarıda belirtilen hükümler uygulanır.