Yükümlülükler

-A +A
  1. Etkinlik yürütücüsüne gönderilecek “destek onay yazısı” ekinde yer alan “Taahhütname” etkinlik yürütücüsü tarafından imzalanarak BİDEB’e ulaştırılır.
  2. Etkinlik yürütücüsü, katılımcıların imzasını taşıyan etkinlik katılımcı listesini*, (Katılımcı listesinin imzasız gönderilmesi durumunda destek ödemesi yapılamaz)  etkinlik için verilen desteğe ait harcama belgelerini (fatura, bilet, makbuz aslı vb.) ve TÜBİTAK tarafından belirlenen içerik ve biçimde hazırlanan etkinlik değerlendirme raporunu, etkinliğin bitiş tarihinden ya da destek sonuç açıklama tarihinden sonraki 30 gün içinde BİDEB’ e ibraz etmek zorundadır. 30’uncu günün tatil gününe denk gelmesi durumunda takip eden ilk iş günü belgelerin ibrazı için son tarihtir. Etkinliğe ait belgelerin 30 gün içinde gönderilememesi durumunda, gerekçenin BİDEB’e yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Mazeretin Grup Koordinatörü tarafından uygun bulunması halinde destek ödemesi yapılabilir. Ancak belge gönderim süresi etkinliğin bitiş tarihi itibarıyla 6 aydan fazla olamaz.
  3. Etkinlik yürütücüsü, desteklenen etkinlik kapsamında oluşan materyallerin (bildiri kitabı, özet kitabı, afiş, etkinlik programı, USB bellek, çevrimiçi etkinliklerde sunumların video kayıtları vb.) basılı ve/veya elektronik ortamda birer kopyasını etkinliğin bitiş tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde BİDEB’e göndermekle yükümlüdür. Etkinliğe ait bildiri/özet kitabı basımının 30 gün içinde yapılamayacağı durumlarda, bu durumun belirtilen süre içinde BİDEB’e yazılı olarak bildirilmesi ve Grup Koordinatörü tarafından uygun bulunması halinde süre uzatılabilir, ancak bu süre her halükarda etkinliğin bitiş tarihi itibarıyla 1 yılı geçemez.
  4. Geçerli bir nedenle etkinlik yer ve tarih değişikliği talep edilmesi durumunda, etkinlik yürütücüsünün başvurusu ve Grup Koordinatörünün onayı ile değişiklik gerçekleşir. Erteleme süresi 6 ayı aşamaz.
  5. Etkinliğin düzenlenmesinde TÜBİTAK desteğinden yararlanılan konularda Grup Koordinatörünün yazılı onayı olmaksızın hiçbir değişiklik yapılamaz ve verilen destek belirtilen amaç dışında kullanılamaz.
  6. Etkinliğin herhangi bir sebeple yapılamaması nedeniyle iptal edilmesi halinde, durum en geç etkinlik başlangıç tarihinden önce BİDEB’e yazılı olarak bildirilir.
  7. TÜBİTAK tarafından sağlanan desteğin, etkinlikle ilgili her türlü duyuru ve yayında belirtilmesi zorunludur ancak TÜBİTAK logosu Başkanlığın yazılı izni alınmaksızın kullanılamaz.
  8. Etkinlik desteğinin kullanılması sırasında, etkinlik yürütücüsü, bilim/düzenleme kurulu üyeleri ile etkinlikte sunum yapacak olanların kendilerinin veya birinci derece akrabalarının sahibi, ortağı olduğu ticari işletmelerden alım yapılamaz.
  9. Etkinlik sonrası başvuru koşullarından herhangi birinin sağlanmadığının tespit edilmesi durumunda, GYK önerisi ve Başkanlık kararı ile desteğin tamamı iptal edilir ve ödeme yapılmaz.
  10. TÜBİTAK BİDEB tarafından bildirimler elektronik yolla yapılmaktadır. Bu nedenle tebligata elverişli bir elektronik adres verilmesi ve bilgilerin güncel tutulması gerekir.

*Etkinliğin tamamen ya da kısmen çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesi durumunda katılımcı listesinde toplantıya çevrimiçi olarak katılanların imzası aranmaz.

Yükümlülüklere uyulmaması halinde, taahhütname hükümleri uyarınca işlem yapılır.

 

Not: Etkinlik tamamlandıktan sonra, imzalı katılımcı listesindeki katılımcı sayısının 300 kişinin altında kalmaması koşuluyla, beyan edilenden eksik olması durumunda destek bütçesinden aynı oranda kesinti yapılır.