Tanımlar

-A +A

TANIMLAR

 • ARBİS: Araştırmacı Bilgi Sistemini,
 • Araştırmacı: En az lisans derecesine sahip, üniversite/eğitim ve araştırma hastanesi/araştırma enstitüsü ya da Ar-Ge kuruluşlarında çalışan kişileri,
 • Başkan: TÜBİTAK Başkanını,
 • Başkanlık: TÜBİTAK Başkanlığını,
 • BİDEB: Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’nı,
 • Çağrı Duyurusu: Çağrı konusu, kapsamı, başvuru koşulları, süresi, destek miktarı ve çağrı takvimi ile çağrıya özel hususları tanımlayan ilan metni ve eklerini,
 • Danışma Kurulu: Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığında oluşturulan kurullarda, yürütülen programların geliştirilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi, panel ve jürilerin oluşturulması, başvuruların değerlendirilmesi gibi konularda yardımcı olmak ve görüş oluşturmak üzere TÜBİTAK Başkanı tarafından atanan konularında uzman kişilerden oluşan kurulu,
 • Danışman: Burs/destek/etkinlik başvurularını değerlendirmek, görüş bildirmek veya Kurullara yardımcı olmak üzere BİDEB tarafından görevlendirilen alanında uzman kişileri,
 • Destek: Yurt içinde bilimsel etkinlikler düzenlenip yürütülmesi amacıyla kişilere, gruplara ve/veya meslek kuruluşlarına Kurumca verilen maddi desteği,
 • Destek Onay Yazısı: BİDEB tarafından verilen ve etkinlik yürütücüsünün BİDEB tarafından desteklendiğini belirten belgeyi,
 • Eğitici: Ders veren/sunum yapan, uygulamalı derslerde görev alan bilim insanını,
 • Etkinlik: İlgililere belirli bir konuda bilgi, beceri ve davranış kazandırmak amacıyla düzenlenen bilimsel kurs ve seminerler ile bilimsel araştırmaların sunulduğu, katılımcıların karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunduğu, kongre, sempozyum, çalıştay, kolokyum vb. etkinlikleri,
 • Etkinlik Bilim Kurulu: İlgili alan akademisyenlerinden oluşan ve etkinliğe ait bilimsel süreçleri yürüten bilim insanlarından oluşan kurulu,
 • Etkinlik Düzenleme Kurulu: Etkinliğin bilimsel süreçleri dışındaki hazırlık ve uygulama süreçlerinden sorumlu kişilerden oluşan kurulu,
 • Etkinlik Programı: Etkinlikte sunulacak bildiri/poster isimleri, eğitici/konuşmacı adları, ders/sunum saat ve günleri ve diğer tüm aktivitelerin ayrıntılı bir şekilde sunulduğu belgeyi,
 • Etkinlik Yürütücüsü: İlgili bilim veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa ve etkinlik hazırlama, yürütme beceri ve deneyimine sahip, etkinliğin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan, program taahhütnamesini imzalayan bilim insanını, etkinlik koordinatörünü
 • Genç Araştırmacı: 35 yaş altı, en az lisans derecesine sahip, Üniversite ya da Ar-Ge Kuruluşlarında çalışan kişileri,
 • Grup: BİDEB’in sorumlu olduğu bilimsel ve teknolojik alanlardaki araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerini teşvik edecek ve destekleyecek sistemleri geliştirmek ve uygulamak üzere kurulan birimleri,
 • Grup Yürütme Kurulu (GYK): Grup faaliyetleri ile ilgili konularda görüş, öneri ve karar oluşturan Bilim İnsanı Destek Gruplarına ait Yürütme Kurulunu,
 • Katılımcı: Bilimsel etkinliğe ücretli veya ücretsiz katılım için kayıt yaptırmış ve etkinliğe katılmış kişiyi,
 • Kişisel Etkinlik: Kişinin kendi çabaları ve bağlantılarıyla düzenlenen, kurum içi veya kurum dışı herhangi bir desteği bulunmayan, öz geliri sadece kayıt ücretinden oluşan etkinliği,
 • Kurs: İlgililere belirli bir konuda bilgi, beceri ve davranış kazandırmak amacıyla düzenlenen dersleri içeren, belli bir süresi olan teorik ve/veya uygulamalı eğitim etkinliklerini,
 • Kurum: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,
 • Kurum içi Etkinlik: İşbirliği ve öncelikli alanlarla İlgili etkinlikler hariç, etkinlik düzenleme kurulu üyelerinin veya etkinlik bilim kurulu üyelerinin veya katılımcıların yurt içinden en fazla 2 farklı kurumdan geldiği etkinlikleri,
 • Meslek Edindirmeye Yönelik Kurslar: İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde işsizlerin niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla yapılan meslek edindirme ve geliştirme kurslarını,
 • Panelist: BİDEB tarafından yürütülen burs ve destek başvurularının değerlendirilmesi toplantısında görüş bildirmek üzere görevlendirilen alanında uzman kişileri,
 • Program: 278 sayılı Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek amacıyla usulüne uygun olarak düzenlenip yürütülen burs ve destek programlarını,
 • Seminer: Bir konu ile ilgili bilgi vermek ve bu bilgiler üzerinde tartışmak amacıyla düzenlenen ve konunun değişik bölümleri, bu bilim dalında otoritesi ve yeteneği kabul edilen kişilerin yönetimi altında gerçekleştirilen toplantıları,
 • Taahhütname: Bursiyerin/destekten yararlanan kişinin program mevzuatında belirlenen kurallara ve yükümlülüklere uyacağına ilişkin imzalı beyanı,
 • Ticari Amaçlı Sertifika Programları: Belli bir konuda uzmanlaşmayı sağlayan, iş hayatı açısından yüksek lisans programlarına alternatif olarak değerlendirilebilen ve üniversite eğitiminden sonra katılabilinen programları,

ifade eder.