Yükümlülükler

-A +A
  1. Desteklenen kişiler, katıldığı etkinlik için verilen desteğe ait taahhütname, değerlendirme raporu, bildirinin sözlü/poster sunum için kabul edildiğini gösteren belge, etkinlik katılım belgesinin aslı veya aslı gibidir onaylı kopyası, dizi pusulası ve ödemeye esas diğer belgeleri etkinliğin bitiş tarihinden ya da destek sonuç tarihinden sonraki 30 gün içinde BİDEB’e ibraz etmek zorundadır. 30’uncu günün tatil gününe denk gelmesi durumunda takip eden ilk iş günü belgelerin ibrazı için son tarihtir. Etkinliğe ait harcama belgelerinin 30 gün içinde gönderilememesi durumunda, gerekçenin BİDEB’e yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Mazeretin Grup Koordinatörü tarafından uygun bulunması halinde destek ödemesi yapılabilir. Ancak belge gönderim süresi etkinliğin bitiş tarihi itibarıyla 6 aydan fazla olamaz.
  2. TÜBİTAK dışında başka bir kurum/kuruluştan destek alınması halinde alınan destek tutarı BİDEB’e yazılı olarak bildirilmelidir. Aksi tespit edildiği takdirde, destek alan kişi aldığı destek kalemlerinin tamamını ödemenin yapıldığı tarihten itibaren kanuni faizi ile birlikte geri ödemekle yükümlüdür.
  3. Destek kalemleri kapsamına girmeyen gider belgesi sunulması, aslı veya aslı gibidir şeklinde istenen belgelerin onaysız kopyasının sunulması durumunda ve benzeri nedenlerle uygun bulunmayan harcamalar için herhangi bir hak talep edilemez.
  4. Program kapsamında destek alan bilim insanları aynı etkinliğe katılmak için TÜBİTAK’ın diğer programlarından destek alamaz. TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde yer alanlar, bu programdan destek almaları halinde projedeki seyahat desteğini kullanamazlar. Aksi tespit edildiği takdirde, destek alan kişi aldığı destek kalemlerinin tamamını ödemenin yapıldığı tarihten itibaren kanuni faizi ile birlikte geri ödemekle yükümlüdür.
  5. Etkinlik sonrası başvuru koşullarından herhangi birinin sağlanmadığının tespit edilmesi durumunda, Başkanlık kararı ile destek iptal edilir, varsa ödenmiş bulunan destek miktarı bu tarihten itibaren 30 gün içinde TÜBİTAK hesabına iade edilir.
  6. Etkinliğin mücbir sebeplerden dolayı yapılamaması veya mücbir sebepler dışında iptal edilmesi halinde iptal durumunun, etkinlik tarihinden önce BİDEB’e yazılı olarak bildirilmesi zorunludur.
  7. TÜBİTAK BİDEB tarafından bildirimler elektronik yolla yapılmaktadır. Bu nedenle tebligata elverişli bir elektronik adres verilmesi ve bilgilerin güncel tutulması gerekir.
  8. Yükümlülüklere uyulmaması halinde Taahhütname hükümleri uyarınca işlem yapılır.