Başvuru Koşulları

-A +A

1. Başvuru sahibinin en az lisans öğrenimi görüyor/görmüş olması,

2. Başvuru yapılacak bilimsel etkinliğe ait toplantıların, Web of Science Conference Proceedings Citation Index(CPCI-S, CPCI-SSH) veya Scopus veri tabanlarında indeksleniyor olması,

3. Bildirinin sözlü sunum için etkinliğe gönderilmiş veya kabul edilmiş olması ya da davetli konuşmacı olunması (Poster sunumu destek kapsamı dışındadır. Desteğe hak kazanmak için etkinlikte sözlü sunum yapılması gerekir),

4. Başvuru tarihi itibarıyla bildirinin sunulacağı dilde, aşağıdaki yabancı dil koşullarından birinin sağlanıyor olması,

  • Sınav tarihinden itibaren 5 yıl geçerli olmak üzere YDS veya YÖKDİL sınavlarından en az 60 puan, sınav tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olmak üzere TOEFL IBT sınavından en az 72 puan almış olmak,
  • %100 yabancı dille öğretim yapan bir üniversitede lisans, tezli yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görüyor/görmüş olmak
  • Profesör veya Doçent unvanına sahip araştırmacı olmak

5. 2224-A programından son başvuru tarihi itibari ile son 2 yıl içinde yararlanılmamış olması,

6. Çok yazarlı bildirilerde yazarlardan birinin başvuru yapması, (Aynı bildiri için yazarlardan yalnızca birine destek verilir)

7. OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olması,

8. Başvuru yapılan dönemde öğrenim/araştırma/çalışma vb. faaliyetlerine yurt içinde devam ediyor olması gerekmektedir.

9. TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde yer alanlar, ilgili projede kullanılabilecek yeterli seyahat desteği var ise aynı proje çıktılarının sunulabileceği yurt dışı bilimsel toplantılara katılmak için bu programa başvuru yapamazlar.

10. TÜBİTAK Başkanlığına bağlı birimlerde çalışanlar bu programdan yararlanamazlar.

11. Yayınlanmış çalışmalar için bu program kapsamında destek verilmez.