Önemli Hususlar ve Tanımlar

-A +A

Önemli Hususlar:

 • Başvuru geri çekme işlemi her aşamada yapılabilir. Geri çekme işlemi için başvuru yılı ve dönemini belirten ıslak imzalı bir dilekçenin BİDEB adresine gönderilmesi gerekmektedir. Dilekçenin BİDEB’e ulaşmasını takiben güncelleme işlemi yapılmaktadır.
 • Sonucu açıklanan dönem başvuruları web sayfamızda ilan edilmektedir. Web duyurusu dışında herhangi bir tebligatta bulunulmamaktadır.
 • Ödemeler etkinlik sonrasında yapılmaktadır.

Tanımlar:

 • Başkanlık: TÜBİTAK Başkanlığını,
 • BİDEB: Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığını,
 • Bildiri: Orijinal bir konuyu bilimsel bir çerçevede ele alarak yeni tezler ortaya koyma amacını taşıyan, yazılı metne bağlı kalarak yapılan sözlü anlatımı,
 • Bilimsel etkinlik: Üst düzeyde özgün bilimsel araştırmaların açıklandığı, katılımcıların karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunduğu aşağıda tanımlanan kongre, konferans, sempozyum veya çalıştay etkinliklerini,
 • Kongre/Konferans: Belirli bir bilim dalında ya da bilim dallarında yapılan özgün araştırmaların, araştırmayı yapan kişilerce diğer bilim insanlarına sunulması amacıyla yapılan tartışmalı toplantıları,
 • Sempozyum: Belirli bir konuyu aydınlatmak amacıyla, bilim insanı ve araştırmacıların bir araya geldikleri ve konuşmacıların konunun belirli bölümlerini sundukları tartışmalı toplantıları,
 • Danışma Kurulu (DK): Grup Yürütme Kurullarına görüş bildirmekle sorumlu her bir Bilim İnsanı Destek Grupları Danışma Kurulunu,
 • Dizi pusulası: Harcamaların ayrıntılı dökümünü gösteren belgeyi,
 • Grup Yürütme Kurulu (GYK): Grup faaliyetleri ile ilgili konularda görüş, öneri ve karar oluşturan Bilim İnsanı Destek Gruplarına ait Yürütme Kurulunu,
 • Hakemli etkinlik: Bildiri kabulünün hakem değerlendirmesi sonucuna göre yapıldığı ve etkinlik tanıtımında bildiri kabul sürecinin “hakem değerlendirmesi” sonucunda yapıldığının belirtildiği etkinliği,
 • Taahhütname: Destekten yararlanan kişinin program mevzuatında belirlenen kurallara ve yükümlülüklere uyacağına ilişkin imzalı beyanını,

ifade eder.

(Güncelleme tarihi 02.01.2018)