Önemli Hususlar

-A +A

Proje başvuru sürecinde;

 • Proje yürütücüsü, araştırmacı, danışman ve yardımcı personelin TÜBİTAK - Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmaları ve kayıtlarının güncel olması,
 • Proje ekibinde yer alan kişilerin aynı/benzer içerikli projelerinin öneri durumunda/yürürlükte/sonuçlanmış olmaması,
 • Proje yürütücüsü ve araştırmacılar için "Projelerde Görev Alabilme Limitleri"nin aşılmamış olması,
 • TÜBİTAK’ın desteklediği herhangi bir projeden burs alanların, bursiyer olarak görevlendirilmemesi (TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programları kapsamında burs alanlar projeden burs almamak koşuluyla proje ekibinde bursiyer statüsünde yer alabilir),
 • Özel sektör kuruluşlarının her proje başvurusunda,  Kamu Ar-Ge Birimlerinin ise 1007 Programına ilk defa başvuruda bulunduğunda Kurumsal Ar-Ge Yeteneği Öz Değerlendirme Raporunu sunması,
 • Herhangi bir çağrı başlığı için PYÖK olarak proje sunan bir kuruluşun, aynı çağrı başlığına sunulan başka bir projede PYÖK veya PYK olarak yer almaması,
 • Projede Proje Yöneticisi Kuruluş (PYÖK) veya Proje Yürütücüsü Kuruluş (PYK) olarak yer alacak bir kuruluşun Ar-Ge nitelikli en az bir iş paketinden sorumlu olması,
 • Proje başvuru tarihi itibariyle proje yürütücüsü kuruluşların projede görevli personelinin o kuruluşta çalışma süresi ortalaması 12 (on iki) ay olması,
 • Proje başvurularının çağrı dokümanında belirtilen özel şartlara uygun olarak hazırlanması,
 • Projenin altyapı oluşturmaya yönelik olmaması,
 • Proje başvurularının 1007 Programı mevzuatına uygun ve başvuru formlarının (ekleri dahil) eksiksiz doldurularak sunulması,
 • Başvuru formunda yer alan tüm konu başlıklarının eksiksiz doldurulması ve projeyi değerlendirebilecek yeterlilikte bilgi içermesi,
 • Basılı kopya olarak gönderilmesi gereken Proje Kapak Sayfası ile Kabul ve Taahhüt Beyanları Sayfalarının, KAMAG projeleri için, elektronik başvuru esnasında girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan “Elektronik Başvuru Çıktısı” olması,
 • Projede yer alan metinsel ifadelerin, daha önce Kurumumuza sunulmuş olan (sonuçlanan/yürürlükte olan projeler dahil) projelerden izinsiz kopyalanmaması ve alıntı yapılmaması,
 • KAMAG projelerinde  başvurunun ön incelemeye alınabilmesi için, hem elektronik hem de basılı kopya olarak gönderilmesi gereken belgelerin eksiksiz olarak ve belirtilen tarihe kadar TÜBİTAK’a ulaştırılması, elektronik başvuru sistemine yüklenen dosyaların açıldığından ve doğru belge olduğundan emin olunması,
 • Kabul ve Taahhüt Beyanları Sayfalarında; proje yöneticisi/yürütücüsü, öneren kuruluş yetkilisi imzalarının eksiksiz olması,
 • KAMAG projeleri için Elektronik başvuru çıktısında proje yürütücüsü ve PYK adına üst düzey yetkili (üniversiteler için rektör, kamu Ar-Ge birimleri için birimin bağlı olduğu üst düzey yönetici veya bu makamların yetki verdiği yardımcıları, özel kuruluşlar için imza sirkülerinde belirtilen en geniş imza yetkisi olan kişi veya kişiler) tarafından ilgili yerlerin ıslak olarak imzalanması,
 • Başvurunun TÜBİTAK Enstitüsünden yapılması halinde, TÜBİTAK Başkanı onay yazısının başvuruya eklenmiş olması,

gerekmektedir.