Sıkça Sorulan Sorular

-A +A

1. Kimler başvurabilir?

Türkiye’de yerleşik Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki sermaye şirketleri başvurabilir.

2. Başvurular ne zaman yapılır?

1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına başvurular çağrı duyurularına göre yapılır. Çağrı duyuruları www.tubitak.gov.tr adresinden takip edilebilir. Genel olarak yılda iki çağrı açılır ve yine genel olarak başvuru Ocak-Şubat ve Temmuz-Ağustos aylarında yapılır.

3. Başvuru nasıl yapılır?

Proje başvuruları çevrimiçi olarak https://eteydeb.tubitak.gov.tr internet adresinden yapılır.

4. Proje konusu ne olmalıdır?

Çağrı duyurusunda aksi belirtilmediği sürece konu sınırlaması yoktur. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarındaki Ar-Ge projeleri için başvuru yapılabilir.

5. Destek oranı nedir ve proje bütçesi en çok ne kadar olabilir?

Çağrı duyurusunda aksi belirtilmediği sürece destek oran %75’tir ve projenin toplam bütçesi için sınır yoktur. Sağlanan destek hibe şeklindedir (geri ödemesizdir).

6. Hangi giderler desteklenir?

Projedeki Ar-Ge çalışmaları ile ilişkili olacak aşağıdaki giderler desteklenir:

a. Personel giderleri,

b. Proje personeline ait seyahat giderleri (ekonomi sınıfı ve şehir içi hariç)

c. Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri (üretim altyapısına yönelik giderler hariçtir),

d. Malzeme ve sarf giderleri,

e. Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık ve diğer hizmet alımı giderleri (YMM ve AGY101 ve AGY301 dokümanlarının hazırlatma giderleri dahildir.)

f. Türkiye’deki üniversitelere, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimlerine, özel sektör ArGe kuruluşlarına ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmeti giderleri.

7. Kaç proje sunulabilir?

Çağrı duyurusunda aksi belirtilmediği sürece proje sınırı bulunmamaktadır.

8. Geçmişte yaptığımız projeler için başvurabilir miyiz?

Hayır. Ar-Ge faaliyetleri proje başvurusundan önce tamamlanmış projeler desteklenmez.

9. Verilen destek geri alınır mı?

Normal koşullarda geri alınmaz. Ancak, kuruluşun kastı nedeni ile yürürlükten kaldırılan projelerde, yapılan tüm ödemeler, 6183 sayılı Kanunda belirtilen oranlarda gecikme faizi uygulanarak kuruluştan tahsil edilir (bkz. 1501 Programı Uygulama Esasları).

10. Proje başarısız olursa destek geri istenir mi?

Hayır. (Ayrıca bakınız: 9. Verilen destek geri alınır mı?)

11. Proje çıktısını satabilir miyiz?

Evet, proje çıktısını satılabilir (NOT: Proje çıktısı bir kamu kurum veya kuruluşuna satılırsa destek kesilir. Detaylı bilgiye 1501 Programı Uygulama Esaslarının Kamu kaynaklı desteklerin düşürülmesi başlıklı 9 uncu maddesinden ulaşabilirsiniz)

12. Projenin fikri mülkiyet hakları kime ait olur?

Desteklenen projenin yürütülmesi aşamasında veya gerçekleştirilmesi sonucunda fikri ve sınaî mülkiyete konu olabilecek herhangi bir buluş (patent, faydalı model),endüstriyel tasarım (eser, entegre devre topografları ve teknik bilgi) gibi bir fikri ürün ortaya çıkması halinde 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Hakkında Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. Desteklenmesine karar verilen projelerle ilgili olarak ortaya çıkması muhtemel fikri ve sınai tüm haklar kuruluşun tasarrufuna devredilir.

13. Proje bilgilerimiz rakip firmaların eline geçer mi?

TÜBİTAK projede sunulan bilgileri gizli tutar. Proje bilgileri "ticari gizli bilgi" veya “hizmete özel bilgi” olarak kabul edilir ve değerlendirmede görev alan kişiler dışında kimseye aktarılmaz.

14. Proje nasıl değerlendirilir?

Projeler üç ana boyuta göre değerlendirilir;

I. Boyut: Projenin Endüstriyel Ar-Ge İçeriği, Teknoloji Düzeyi Ve Yenilikçi Yönü

II: Boyut: Proje Planının Ve Kuruluş Altyapısının Proje İçin Uygunluğu

III. Proje Çıktılarının Ekonomik Yarara Ve Ulusal Kazanıma Dönüşebilirlik

Ön değerlendirme sonucunda uygun bulunan projeler alanlarında uzman hakemler tarafından değerlendirilir. Hakem değerlendirmesi sonrasında projeler TEYDEB bünyesindeki ilgili teknoloji gruplarının kurulu tarafından puanlanır ve uygun bulunan projeler Başkanlık onayı ile desteklenir.

15. PRODİS ile ilgili nereden yardım alabilirim?

 https://eteydeb.tubitak.gov.tr/sss.htm adresini ziyaret etmeniz önerilir.

16. Projemiz için Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) nasıl belirlenir?

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/tubitak-ths-soru-setleri.xlsx adresini ziyaret etmeniz önerilir.