Sıkça Sorulan Sorular

-A +A

Öncelikli alanlar nelerdir?

TÜBİTAK tarafından oluşturulan Çağrı Planlaması kapsamında yer alan öncelikli alanlar şu adreste yer almaktadır: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/289/tubitak_cp2020_son.pdf


Programa proje sunabilmek için ne yapılmalıdır?
Programa proje sunabilmek için, proje konusuna ait alanda, açık (başvuru süresi dolmamış) bir çağrı bulunması gerekir.  Açık çağrılara, burada yer alan “Açık Çağrılar” menü seçeneği ile erişilebilir.
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programı kapsamında TÜBİTAK’a Ar-Ge projesi başvuruları da 1511 Programı aracılığıyla alınmaktadır. Bu kapsamda başvuru yapılabilmesi için Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı altında açık bir çağrı bulunması gerekir. Bu çağrılara, , www.hamle.gov.tr adresinden erişilebilir.


Bu programın diğer programlardan temel farkları nelerdir?
Bu program özel sektör kuruluşlarının ülke ihtiyaç ve hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Bu çerçevede hangi konularda ne tip projelerin destekleneceği ilan edilerek duyurulmakta ve proje başvuruları çağrılarda belirlenen kapsama göre değerlendirilmektedir.
Programda sabit destek oranları KOBİ ölçeğindeki kuruluşlar için %75, büyük ölçekli kuruluşlar için %60 olarak belirlenmiştir. Ayrıca kuruluşlara %10 genel gider desteği uygulanır. Projeler için desteklenebilecek bütçe ve süre sınırları çağrı duyurusunda açıklanır. Genel gider desteği ve proje limitlerindeki uygulamalar bağlamında avantajlı bir program niteliğindedir."


Değerlendirme süresi ne kadardır?
Çağrıya gelen proje başvuru sayısına bağlı olmakla birlikte, 3 ile 4 ay arasında sonuçların açıklanması hedeflenmektedir.


Ortaklı başvuru nasıl yapılır?
Ortaklı projelerde, ortaklardan biri proje yürütücülüğünden sorumlu olur. Ön kayıt işlemleri ve proje önerisinin gönderilmesinde bu kuruluş yetkilidir.  Ancak ön kayıt aşamasında yetki alırken, TÜBİTAK’a sunulacak ön kayıt formunda, projede ortak olarak yer alacak kuruluşların da onayı (imzası) gerekir ve ekli evraklar, ortak kuruluşlar tarafından TÜBİTAK’a iletilmek üzere yürütücü kuruluşa verilmelidir. Proje yürütücülüğünden sorumlu kuruluş, ön kayıt formu ve tüm ortaklara ilişkin ekli evrakları TÜBİTAK’a sunar.


Aynı anda birden fazla 1511 projesi yürütülebilir mi?
Çağrı duyurusunda aksi belirtilmedikçe, bir kuruluş birden fazla 1511 projesi yürütebilir. Ancak kuruluşun, kendi kapasitesini ve proje hedefini dikkate alarak proje önerileri sunması beklenir.


%10 luk proje genel giderleri nasıl ödenir?
Dönem sonunda beyan edilen dönemsel giderin, kabul edilen kısmı %10 oranında artırılır ve destek kapsamı belirlenir. Bu destek kapsamı üzerinden, KOBİ için %75, Sanayi için %60 oranında destek miktarı ödenir.


Çağrı kapandıktan sonra başvuru yapmak mümkün müdür?
Çağrı duyurusunda belirtilen son tarih ve saat itibari ile çağrı sistem tarafından kapatılır ve yeni başvuru alınmaz. Ancak başvuru esnasında PRODİS kaynaklı bir sorun oluşmuş ise, başvurusunu tamamlayamayan firmalar dilekçe ile bu durumu TEYDEB'e sunmaları durumunda, yapılan teknik inceleme sonucunda, sistemsel hata sonucu başvurusunu tamamlayamadığı tespit edilen firmalara çağrı başvuru için tekrar açılır.


Proje başvurusu ön incelemede neden reddedilir? 
Projelerin ön incelemesinde; çağrı konu ve kapsamı ile doğrudan ilgili görülmeyen veya proje konusu ile doğrudan ilgili en az lisans düzeyinde personeli bulunmayan projeler hakem ataması yapılmadan ret önerisi oluşturulur.


Desteklenen projelerin başlangıç tarihi değiştirilebilir mi?
Sözleşmenin kuruluş tarafından imzalanmasından önce, proje faaliyetleri, iş paketleri, bütçesi, gider kalemleri ve süresi değişmeksizin, sadece projenin başlangıç tarihinin ileri bir tarihe alınmasına yönelik talepler TÜBİTAK tarafından değerlendirilerek uygun görülürse proje başlama tarihi en fazla destek karar yazısı tarihinin bulunduğu ayı takip eden ayın ilk gününe kadar ileriye alınarak yeni bir sözleşme hazırlanır.


Değerlendirme sonuçları firmalara nasıl duyuruluyor?
Karar sonuçları, desteklenmeye hak kazanamayan her bir proje için kuruluş veya sorumlu kuruluşa bildirilir. Desteklenmeye hak kazanan projeler için destek kapsamını belirten Destek Karar Yazısı ve imzalanıp TÜBİTAK'a iletilmesi gereken Proje Sözleşmesi kuruluş veya sorumlu kuruluşa iletilir.


Proje destek süreci nasıl işler?
Desteklenen projelerde firmalar önce projeyle ilgili harcamaları yapar, daha sona ilgili belgeleri ve dokümanları TÜBİTAK'a sunar. Projenin dönemsel gerçekleşen Ar-Ge faaliyetlerini ve harcamalarını içeren AGY311 üzerinde yapılan değerlendirmelerden sonra firmaya destek ödemesi yapılır. Bir takvim yılı, altışar aylık iki döneme bölünmüştür; I. dönem 01 Ocak - 30 Haziran, II. Dönem 01 Temmuz - 31 Aralık olarak belirlenmiştir. Destek ödemeleri için bu dönem aralıklarını kapsayan AGY311 Ar-Ge Yardımı İstek Formları en geç, gerçekleşme dönemini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar TÜBİTAK’a sunulur.