Süreç

-A +A

Proje Başvuru ve Değerlendirme Süreci

1) Çağrı Duyurusu

Çağrıya konu teknoloji alanı, projeyi gerçekleştirecek işbirliği yapısı, proje bütçesi üst sınırı, proje süresi üst sınırı, ön başvuru ve proje öneri başvurusu tarihleri gibi başvuru koşullarını içeren, gerektiğinde çağrıya özel olarak bu uygulama esaslarında belirtilen maddelere istisna teşkil edecek hususları tanımlayan Çağrı Duyurusu TÜBİTAK tarafından TEYDEB internet adresinde yayımlanır.

 2) Yeni Kullanıcı Kaydı

Firmaları adına kullanıcı hesapları bulunmayan proje yürütücüleri "Firma Kullanıcısı" olarak http://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden "yeni kayıt" yaparlar.

 3) Proje Başvurusu için Kayıt ve Yetkilendirme

Proje yürütücüsünün, kuruluşu adına ve eğer ortaklı başvuru yapıyor ise ortakları adına proje önerisi sunabilmesi için kuruluş yetkilisince (ve proje ortağı kuruluş yetkililerince) yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca kuruluşların proje başvurusunda bulunabilme yeterliğinin denetlenmesi ve onaylanması amacıyla TÜBİTAK, kayıt sürecinde gerekli görülen belgeleri isteyebilecektir.

Proje yürütücüsü ön kayıt ve yetkilendirme için Proje Ön Başvurusu bilgilerini doldurduktan sonra ilgili sayfada yer alan "Ön Bilgileri Al" düğmesine basarak, açılan pencerede belirtilen “Ekler” ve bu pencerede yer alan "Proje Ön Bilgileri" düğmesi ile alınan "Proje Ön Bilgileri ve Kullanıcı Yetkilendirme Formu"nu bu sayfadaki ifadeler doğrultusunda hazırladıktan sonra TÜBİTAK'a postayla ya da elden ulaştırmalıdır. Bu işlemlerin ardından TÜBİTAK tarafından yapılacak incelemeler neticesinde projenin ön kaydı gerçekleştirilir ve proje yürütücüsüne yetki verilir. Bu yetki ile proje yürütücüsü çağrı takviminde belirtilen tarih aralığında proje öneri bilgilerini (AGY111) elektronik ortamda TÜBİTAK'a gönderebilir.

Yukarıda bahsi geçen ön kayıt formu ekleri aşağıda listelenmiştir:

Kuruluşa ait en son tarihli Noter Onaylı İmza Sirküleri (ıslak imzalı ve kuruluş kaşeli kopyası)

Kuruluşun tesciline ilişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (Ana sözleşmede yapılan sonraki değişiklikler dahil ve ıslak imzalı ve kuruluş kaşeli kopyası)

Kuruluşa ait onaylı Vergi Levhası (ıslak imzalı ve kuruluş kaşeli kopyası)

KOBİ’ler için  KOBİ Niteliği Hakkında Bilgi Beyannamesi

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çerçevesindeki proje başvuruları için ön kayıt süreci işletilmeyebilir.

 4) Proje Öneri Başvurusu

Duyurulan proje çağrısına yapılacak proje öneri başvurusunun, konu ve amaçları, çağrı konu ve kapsamı ile ilişkisi, başarı ölçütleri, bilimsel ve teknolojik niteliği, iş-zaman planı, projenin gerçekleştirileceği kuruluşun altyapısı ve proje yönetimine yönelik bilgileri, katma değer, verimlilik ve rekabet gücü açısından yapması beklenen katkı, oluşacak teknik bilgi birikiminin yayınımına yönelik hedef ve stratejilerine ilişkin bilgiler ile tahmini maliyet formlarını içeren Proje Öneri Bilgileri Formu (AGY111) hazırlanarak TÜBİTAK'a iletilir. Proje öneri bilgileri formunun PRODİS üzerinden gönderildiği tarih, proje başvuru tarihi olarak kabul edilir. Çağrı duyurusunda aksi belirtilmedikçe, proje destek başlangıç tarihi, başvuru tarihinin bulunduğu ayın birinci günü veya başvuru tarihini takip eden herhangi bir ayın birinci günü olarak kuruluş tarafından belirlenir.

5) Değerlendirme ve Karar Süreci

Projeler TÜBİTAK tarafından oluşturulan Çağrılı Projeler Danışma Kurulu (ÇPDK) tarafından ön incelemeye alınır. Projelerin ön incelemesinde; çağrı konu ve kapsamı ile doğrudan ilgili görülmeyen veya proje konusu ile doğrudan ilgili en az lisans düzeyinde personeli bulunmayan projeler hakem ataması yapılmadan ret önerisi ile Grup Yürütme Kuruluna (GYK) sunulur.

Ön incelemeyi geçen projeler, konusunda uzman hakemler tarafından, yerinde ziyaret edilerek değerlendirilir. Projeyi değerlendirecek olan hakemler projenin ilgili olduğu teknoloji alanlarında uzmanlığı olan kişiler olmak kaydıyla genellikle üniversite veya araştırma kurumlarından seçilir.

Projeler aşağıda belirtilen üç boyut altında değerlendirilir:

  • Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü,
  • Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu,
  • Proje çıktılarının ekonomik yarar ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği.

Hakem ziyareti tamamlanmış projeler eş zamanlı olarak ÇPDK/panelde yukarıda belirtilen üç boyut altında görüşülür ve puanlanır.  Projeler ÇPDK tarafından aldıkları puanlara göre sıralanarak, projelere ve çağrıya ilişkin görüşleri içeren çağrı değerlendirme ilgili GYK’ya iletilir. GYK’lar ÇPDK görüşleri üzerinde değerlendirmelerini yaparak sonuçları BAŞKANLIK onayına sunar.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında 1511 Programına sunulan projeler için ise değerlendirme süreci aşağıdaki gibidir:

-Ön inceleme, belirlenen proje teknik uzmanı tarafından yapılır. Ön inceleme sonucunda, proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip herhangi bir proje personelinin bulunmadığı projeler hakem ataması yapılmadan ret önerisiyle ilgili GYK’ya sunulabilir.

- Ön incelemenin ardından, hakemler ve sonrasında GYK tarafından projeler yukarıda belirtilen üç ana boyut altında değerlendirilir.  

- GYK toplantılarında projeye ilişkin oluşturulan kabul/ret önerileri Başkanlık tarafından onaylanması akabinde (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) Program Yönetim Ofisine iletilir. Kabul önerisi ile iletilen projelerden, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Değerlendirme Komitesi tarafından uygun görülenler için destek kapsamı ve sözleşme, diğer projeler için ret gerekçeleri TÜBİTAK tarafından Kuruluşa bildirilir.

6) Karar Sonuçlarının Kuruluşlara İletilmesi

Karar sonuçları, desteklenmeye hak kazanamayan her bir proje için kuruluşa bildirilir. Desteklenmeye hak kazanan projeler için destek kapsamını belirten Destek Karar Yazısı ve imzalanıp TÜBİTAK’a iletilmesi gereken Proje Sözleşmesi kuruluşa iletilir.

8) Proje Sözleşmesi

Firma iki nüsha proje sözleşmesini imzalar ve TÜBİTAK'a geri iletir. TÜBİTAK tarafından da sözleşme imzalanır ve destek süreci başlamış olur.

 9) Proje Destek Süreci

Desteklenen projelerde firmalar önce projeyle ilgili harcamaları yapar, daha sona ilgili belgeleri ve dokümanları TÜBİTAK'a sunar. Projenin dönemsel gerçekleşen Ar-Ge faaliyetlerini ve harcamalarını içeren AGY311 üzerinde yapılan değerlendirmelerden sonra firmaya destek ödemesi yapılır. Bir takvim yılı, altışar aylık iki döneme bölünmüştür; I. dönem 01 Ocak - 30 Haziran, II. Dönem 01 Temmuz - 31 Aralık olarak belirlenmiştir. Destek ödemeleri için bu dönem aralıklarını kapsayan AGY311 Ar-Ge Yardımı İstek Formları en geç, gerçekleşme dönemini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar TÜBİTAK’a sunulur.