Sıkça Sorulan Sorular

-A +A

1513 çağrısı ne zaman açılır?

1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı kapsamında açılan çağrıların takvimi TÜBİTAK tarafından belirlenir.

Başvurular ne zaman yapılır?

Başvurular için çağrının açılması gerekir. Başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri çağrı dokümanında belirtilir. Sadece açık çağrılarda belirlenen süre aralığında başvuru yapılabilmektedir.

Kimler başvuru yapabilir?

  • Yükseköğretim kurumu bünyesindeki birimler
  • 07/12/2017 tarih ve 30263 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği’ne göre faaliyet gösteren sermaye şirketleri
  • 26/06/2001 tarih ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre faaliyet gösteren teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketle

Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketi olarak başvuru yapılabilir mi?

Çağrı duyurusunda aksi belirtilmediği sürece teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri 1513 Programı’na başvuru yapabilir.

Güncel Faaliyet Raporu ve Faaliyet Planına nereden ulaşabiliriz?

1513 Programı resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Performans Göstergelerine nereden ulaşabiliriz?

1513 Programı resmi web sitesindeki Uygulama Esaslarından ulaşabilirsiniz.

Programın Uygulama Esaslarına nereden ulaşabiliriz?

1513 Programı resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Mali hususlarla alakalı bilgilere nereden ulaşabilirim

1513 Programı resmi web sitesindeki Mali Rapor Hazırlama Kılavuzundan ulaşabilirsiniz.

Programa ait Gider Formları ve YMM Raporu formatına nereden ulaşılabilir?

1513 Programı resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Bütçe kalemleri arasında aktarım yapılabilir mi?

Personel gider formu hariç diğer gider formlarında her bir gider formu için kabul edilen bütçeyi aşmamak koşuluyla gider formlarının içindeki kalemler için nicelik, nitelik, tutar değişikliği ve ilave kalemler gerekçesi belirtilerek talep edilebilir. Personel gider formunda ise destek kapsamına alınan toplam adam-ay değeri değişmemek koşuluyla projede çalışan personel ve personelin projeye ayırdığı iş gücü oranlarında değişiklik yapılabilir.

Genel gider nedir ve nasıl hesaplanır?

Genel giderler: Desteklenen faaliyetleri yürütmek amacıyla destek personeli, elektrik, su, ısıtma, bakım-onarım, haberleşme, kira, kırtasiye, sarf malzemesi, mefruşat ve benzeri giderleridir. Projenin dönemsel destek tutarının en fazla yüzde onbeşi oranında genel gider desteği ödenebilir. Proje teşvik ikramiyesi genel gider desteği hesaplanmasında dikkate alınmaz. Genel gider desteği için üst limit tutarı ve oranı çağrı duyurusunda belirtilir. Genel gider desteği bütçeye dahil değildir. Genel giderler karşılığı aktarılan tutarların bu Uygulama Esasları ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak harcanmasından kuruluş sorumludur. Genel gider karşılığı olarak yapılan harcamalar için TÜBİTAK’a bilgi ve belge gönderilmez.

Destek kapsamındaki giderler nelerdir?

Program kapsamında;

  • Personel giderleri
  • Seyahat giderleri,
  • Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri,
  • Danışmanlık ve Hizmet alımı
  • Toplantı, tanıtım ve organizasyon giderleri,

desteklenir. Desteklenen teknoloji transfer ofisi faaliyetleri Uygulama Esasları’nda ayrıntılı olarak belirtilmiştir."

Desteklenen kuruluş, kuruluş payını ne zaman öder?

Ön ödeme yapılan projelerde, dönem değerlendirmesinin tamamlanmasının ardından kuruluş kendi payına düşen tutarı proje özel hesabına aktarır.

PTİ (Proje teşvik ikramiyesi) ve maaş alacak TTO personeli sayısında bir sınır var mıdır?

PTİ ödenebilecek kişi sayısı en fazla 5 (beş) tir. Personel sayısı için bir sınır yoktur.

TTO da görevlendirilen üniversite personeline maaş ödenir mi?

Bu kişilere sadece proje teşvik ikramiyesi (PTİ) ödemesi yapılabilir. PTİ ‘ye ilişkin tanım ve esaslar Uygulama Esaslarında açıklanmıştır.

Proje personelinin aylık ortalama maliyeti nasıl belirlenir?

Kuruluşta 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı olanlar proje kapsamında personel olarak beyan edilebilecektir. Proje personelinin aylık maliyeti, ilgili aydaki çıplak brüt ücreti, çıplak brüt ücrete isabet eden SGK işveren payları ve SGK işsizlik işveren payları dikkate alınarak belirlenir.

Mali raporlar güncellendi. Dönem raporunda bir güncelleme yapılacak mı? Yoksa web sayfasındaki mevcut formu mu kullanacağız?

Cevap: Sadece mali formlarda değil mali rapor hazırlama kılavuzu ve YMM raporlarında da güncelleme yapıldı. Dönem raporlarında 2020 yılı PG leri değerlendirilecek. Dönem raporlarında güncelleme 2021 yılı için önümüzdeki yıl yapılacaktır.