Yöntem

-A +A
 • Çağrıya yapılan başvurular, proje öneri formunda yer alan bilgiler ve çağrı duyurusunda belirlenen hedefler doğrultusunda aşağıda belirtilen ana boyutlarda panel tarafından değerlendirilir. Aşağıda belirtilen ana değerlendirme boyutları altında kullanılacak alt boyutlar, çağrının niteliğine göre farklılaşabilir. Kullanılacak alt boyutlar ilgili çağrı duyurusunda belirtilir.
  • Projenin teknolojik ve/veya teknik yeterliliği.
  • Projenin Yapılabilirliği.
  • Projenin Etkisi.
 • Panel, her bir boyut için 10 puan olmak üzere toplam 30 puan üzerinden değerlendirme yapar.
 • Panel değerlendirmesi sonrasında kısa listeye alınan kuruluşlar, en az iki Grup Yürütme Kurulu üyesi tarafından yerinde ziyaret edilerek değerlendirilir.
 • Grup Yürütme Kurulu, yapacağı değerlendirme neticesinde ilgili çağrıya yapılan başvuruların bir kısmının tek bir proje önerisine dönüştürülmesi amacıyla proje önerisinin ortaklı hale getirilmesi veya proje ortak sayısının artırılması yönünde Başkanlığa karar önerisinde bulunabilir.
 • Grup Yürütme Kurulu, her bir boyut için 10 puan olmak üzere toplam 30 puan üzerinden değerlendirme yapar.
 • Panel ve Grup Yürütme Kurulu puanlarının aritmetik ortalaması alınarak projenin nihai puanı belirlenir.
 • Grup Yürütme Kurulu, proje önerilerini nihai puanlarına göre “üst”, “orta” ve “alt” olmak üzere 3 gruba ayırır.
 • Başkanlık tarafından belirlenen nihai puan eşiğine göre “üst” ve “orta” gruptan desteklenecek projeler seçilir.
 • Desteklenmesi uygun bulunan projeler için TÜBİTAK ve başvuru sahipleri arasında sözleşme imzalanır.