Sıkça Sorulan Sorular

-A +A

Sıkça sorulan sorulara verilen yanıtlarla ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak veya bu bölümde yer almayan sorularınız için programın Uygulama Esaslarını  inceleyebilirsiniz.

Başvurular ne zaman yapılır?

1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı sürekli olarak başvuruya açık bir programdır. Başvurular yılın herhangi bir iş gününde yapılabilir.

Kimler Başvurabilir?

Programa başvuru süreci Ana kuruluşun TEYDEB’e niyet beyanında  bulunmasıyla başlar.  TEYDEB’e niyet beyanında bulunan Ana kuruluşun

  • son üç (3) yıldaki ortalama Ar-Ge yoğunluğunun en az %1
  • son üç (3) yıldaki net satış ortalamasının en az iki (2) milyar TL olması gerekir.

Niyet beyanının Yürütme Kurulu tarafından uygun bulunması halinde başvuru aşamasına geçilir ve Ana kuruluş ya da kuruluş (Ana kuruluşun en az %49 hissesine ve yönetim hakkına sahip olduğu, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi) programa başvuru yapabilir.

 

Niyet Beyanını veren kuruluşun Türkiye’de yerleşik bir şirket olması zorunlu mudur?

Bir kuruluşun TÜBİTAK’a Niyet Beyanı sunması için Türkiye’de yerleşik bir kuruluş olması gerekmemektedir. Son üç (3) yıldaki ortalama AR-GE yoğunluğu en az %1 olan ve son üç (3) yıldaki net satış ortalaması en az iki (2) milyar TL olan yurt dışında yerleşik kuruluşlar da niyet beyanı sunabilirler.

Niyet Beyanı nasıl hazırlanmalıdır?

TÜBİTAK 1515 Öncül AR-GE Laboratuvarları Destekleme Programı Niyet Beyanında Bulunması Gereken Hususlar niyet beyanı kılavuzunda belirtilmiştir.

Başvuru formunu bir kopya olarak TÜBİTAK’a sunmamız yeterli midir?

Başvuru formu İngilizce ve Türkçe olmak üzere 3’er (üçer) nüsha halinde alınır. İki dilde hazırlanmış Başvuru Formu basılı nüshalar haricinde 3 (üç) adet CD ortamında TÜBİTAK’a iletilir. Başvuru formları arasında çelişkili ibare olması durumunda Türkçe sunulan form esas alınır.

İngilizce başvuru formunun Yeminli Mütercim/Tercüman tarafından onaylanması gerekiyor mu?

Teslim edilecek İngilizce başvuru formunun Yeminli Mütercim/Tercüman tarafından onaylanması gerekmemektedir. Başvuru formları arasında çelişkili ibare olması durumunda Türkçe sunulan form esas alınır.

Destek süresi ne kadardır?

Ar-Ge Laboratuvarı destek süresi beş (5) yıldır. Ancak bu süre Yürütme Kurulu kararı ve Başkanlık onayı ile en fazla beş (5) yıl daha uzatılabilir.

Verilen destek geri ödemeli midir?

Program kapsamında desteklenen laboratuvarlar destek süresi içerisinde geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenir.

Verilen destek için destek sınırı nedir?

Bir takvim yılındaki destek tutarı on (10) milyon TL’yi geçemez.

Desteklenen gider kalemleri ve destek oranları nelerdir?

TÜBİTAK tarafından kabul edilmesi şartıyla desteklenen Ar-Ge Laboratuvarı bütçesi aşağıdaki kalemlerden oluşur. Gider kalemleri ile ilgili detaylı bilgi için bkz. Uygulama Esasları

Personel giderleri: Destek kapsamına alınacak toplam personel sayısının en az %50’sinin Türk Uyruklu olması ve destek kapsamına alınacak toplam personel sayısının en az üçte birinin doktoralı olması şartı aranır.

  • Destek kapsamına alınacak Türk Uyruklu Ar-Ge Personelinin aylık maliyetleri, %75 destek oranı ile desteklenir.
  • Yurt dışındaki üniversiteler ve/veya araştırma merkezlerinde laboratuvar başvurusuna konu olan alanda görev alıp, yerel olarak bulunamayan niteliklere sahip olan Türk Uyruklu personelin başvurusu yapılan laboratuvarda çalışması durumunda, komitenin onayı ile ilgili personel %100’e kadar destek oranı ile desteklenebilir.
  • Kamu kurum ve kuruluşları ile devlet ve vakıf üniversitelerinin kadro veya pozisyonlarında Ar-Ge Laboratuvarında proje yürütücüsü, araştırmacı veya yardımcı personel olarak görev alanların personel giderleri desteklenmez, bu kişilere Yönetim Kurulunca belirlenen limitlerde PTİ verilir. PTİ Ar-Ge Laboratuvarı bütçesi içinde kabul edilir.  Ancak söz konusu kişiler, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde ortak veya yönetici oldukları şirket vasıtası ile veya ilgili bölgeden sorumlu yönetici şirket yoluyla Ar-Ge Laboratuvarında görev almaları halinde, bu kişilerin maliyetleri Danışmanlık Hizmeti olarak Ar-Ge Laboratuvarı bütçesinde yer alabilir.
  • Destek kapsamına alınacak Yabancı Uyruklu Ar-Ge Personelinin aylık maliyetleri, en az %25 en fazla  %100 destek oranı ile desteklenir.  Her bir Yabancı Uyruklu Ar-Ge Personelinin maliyetinin destek oranı personelin niteliğine bağlı olarak Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Yabancı Uyruklu Ar-Ge Personeli Giderleri toplamı, toplam bütçenin %15’ini geçemez.

 

Danışmanlık ve Eğitim Giderleri: Danışmanlık ve eğitim giderleri %75 destek oranı ile desteklenir. Ar-Ge Laboratuvarının faaliyet alanında, kanıtlanmış (makale, proje vb.) bilimsel araştırma ve uygulama uzmanlığı ve deneyimi olan yurt içi ve yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilerden (Üniversiteler, araştırma merkezleri ve enstitüler) danışmanlık veya eğitim hizmeti alınabilir. Kuruluşun içerisinde yer aldığı yurt içi ve yurt dışında yerleşik diğer grup şirketlerinden alınacak danışmanlık ve eğitim hizmet tutarı beyan edilmez. Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık ve eğitim hizmet bedeli toplamı, Ar-Ge laboratuvarının destek kapsamına alınan bütçesinin %25’ini geçemez. Toplam yurt dışı danışmanlık ve eğitim hizmet bedeli, Ar-Ge laboratuvarının destek kapsamına alınan toplam bütçesinin %15’ini geçemez. Proje personelinin kongre, konferans, sempozyum vb. bilimsel etkinliklere katılım ücreti, bu etkinliklerde sözlü sunum ya da poster sunumu yapmaları durumunda desteklenir. Proje personelinin desteklenen eğitim ve bilimsel etkinliklere katılımı için gerçekleştirdiği seyahatlerde, ekonomi sınıfı uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ulaşım giderleri desteklenir. Konaklama giderleri destek kapsamı dışındadır.

Genel Giderler: Ar-Ge Laboratuvarının faaliyetlerini yürütmek amacıyla gerçekleşen; destek personeli,  elektrik, su, gaz, bakım onarım, haberleşme, kira, kırtasiye, sarf malzemesi, mefruşat vb. giderlere karşılık gelen harcamalar Ar-Ge Laboratuvarı genel giderlerini oluşturur. Genel giderler Ar-Ge Laboratuvarının dönemsel faaliyet raporunun değerlendirilmesi neticesinde uygun bulunan personel giderlerinin  %5’i olarak hesaplanır. Genel giderler için harcama ve gider belgeleri TEYDEB’e sunulmaz.

Kuruluşun içerisinde yer aldığı yurt içi ve yurt dışında yerleşik diğer grup şirketlerinden alınan danışmanlık desteklenir mi?

Kuruluşun içerisinde yer aldığı yurtiçi ve yurtdışında yerleşik diğer grup şirketlerinden alınacak danışmanlık hizmet tutarı beyan edilmez.

Ortak Başvuru yapılabilir mi?

Programa ortak başvuru yapılabilmektedir. Detaylı bilgi için programın Uygulama Esaslarını  inceleyebilirsiniz.

İşletme olarak test laboratuvarı kurmak amacıyla programa başvur yapılabilir mi?

İşletme olarak test laboratuvarı kurmak program kapsamıyla uyumlu değildir. Program kapsamında temel ve uygulamalı araştırmaların yapılması, yeni bilgilerin üretilmesi bu araştırma sonucunda elde edilen yeni bilgiler kullanılarak yeni sistemlerin tasarlanması ve hazırlanması, bu yolla patentler, yeni teknolojiler ve yeni know-how oluşturulması amacıyla kurulacak AR-GE laboratuvarları desteklenmektedir.