Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar

-A +A

Başvurudan Önce Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Proje başvurusunun, Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden ve e-imza ile yapılması gerekmektedir.

ARBİS Kaydı

Proje yürütücüsü, araştırmacı ve danışmanların (yurt dışı araştırmacı ve danışmanlar dâhil) TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemine (ARBİS) kayıtlı olmaları ve kayıtlarının güncel olması gerekmektedir.

Elektronik İmza

Başvurunun e-imza ile yapılması zorunlu olduğundan, proje ekibinde yer alan yürütücü, araştırmacı ve danışmanlar (yurt dışı araştırmacı ve yurt dışı danışmanlar hariç) proje ekibi dışındaki hak sahipleri ve tüm yürütücü/katılımcı kurum/kuruluş yetkilileri nitelikli elektronik sertifika sahibi olmalıdır.

İkamet Şartı

Proje yürütücüsü ve araştırmacıların (yurt dışı araştırmacılar hariç) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekmektedir. (Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye Cumhuriyeti sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir.

Proje Yürütücüsü Kurum/Kuruluş

Sivil toplum kuruluşları (vakıflar, dernekler vb.), sendikalar, odalar ve borsalar ile bunların iktisadi işletmeleri; kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklardan başvuru yapılamaz.

Projelerde Görev Alabilme Koşul ve Limitleri

 • Projelerde görev alabilme limitlerinin aşılması halinde proje yürütücüsü, araştırmacı ve danışman olarak görev alınamaz.
 • Bir kişi, yürütücü olarak yer aldığı proje önerisinin değerlendirilme süreci tamamlanmadan, Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında yürütücü olarak başka bir proje başvurusunda bulunamaz (Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde ilk başvuru dikkate alınır, diğer proje başvurusu değerlendirmeye alınmayarak iade edilir).
 • Rektör, Rektör Yardımcısı, Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Hastane Yöneticisi, Bakan, Bakan Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, İl Milli Eğitim Müdürü başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda proje yürütücüsü olarak görev alamaz, en fazla 3 projede araştırmacı olarak görev alabilirler.

Başvuru Formu ve Ekleri

Proje Başvuru Sistemi (PBS)’ne yüklenmesi gereken; “Başvuru Formu”nun ve ekleri olan “EK-1 Kaynaklar” ve “EK-2 Bütçe ve Gerekçesi” formlarının ilgili programların web sayfalarından indirilmesi, güncel formlar kullanılarak gerekli hazırlıkların yapılması, formlarda yer alan tüm maddelerin eksiksiz ve Türkçe* (başvuru formunda, İngilizce özet ve referans olarak verilen uluslararası yayınlar hariç) doldurulması gerekmektedir.

Başvuru formu, projeyi bilimsel olarak değerlendirebilecek yeterlilikte bilgi içermeli, “EK-1 Kaynaklar” ve “EK-2 Bütçe ve Gerekçesi” hariç 22 sayfayı aşmamalıdır.

Sunulan kaynak listesi metin ile ilişkilendirilmeli, proje önerisinde atıf yapılan tüm çalışmalara kaynakçada yer verilmelidir.

“EK-2 Bütçe ve Gerekçesi” bölümünde yer alan “Genel Bütçe Tablosu”nda belirtilen rakamlarla ayrıntılı bütçe tablolarında yer alan miktarlar birbiriyle uyumlu olmalıdır.

*Yabancı uyruklu kişilerin Başvuru Formu ve eklerini İngilizce doldurmaları mümkündür; ancak, Başvuru Formu ile izleme sürecinde hazırlanması beklenen Gelişme ve Sonuç Raporlarında kullanılacak dilin aynı olması gerekmektedir.

TÜBİTAK Merkez/Enstitüleri

Proje ekibinde TÜBİTAK Merkez/Enstitülerinden yürütücü/araştırmacı/danışman bulunması halinde; söz konusu kişiler için TÜBİTAK Başkanından izin alınması, imzalanan “Başkanlık Onay Yazısı”nın tarih/sayı bilgilerinin başvuru esnasında elektronik başvuru sistemindeki ilgili alana girilmesi ve söz konusu yazının Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden Araştırma Destek Programları Başkanlığı Destek Programları İzleme ve Koordinasyon Müdürlüğüne sevk edilmesi gerekmektedir.

 

Başvuru Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Başvuru Onayı ve E-İmza Sürecinin Tamamlanması

Proje Başvuru Sistemi’ndeki (PBS) başvuru adımlarının bir şekilde ve eksiksiz olarak tamamlanması, sisteme yüklenen dosyaların açıldığından ve doğru belge olduğundan emin olunması, kuruluş yetkilisinin aşağıdaki kurallara uygun olarak tanımlanmış olması, elektronik başvurunun onaylanmış ve elektronik imza sürecinin mutlaka tamamlanmış olduğundan emin olunması gerekmektedir.

 • Üniversitelerde ve bağlı Hastane/Enstitülerde vb. Kuruluşlarda Rektör veya yetki verdiği Rektör Yardımcısı,
 • Üniversitelerle Afiliasyon Anlaşması Yapılan Hastanelerde; kadronun bulunduğu yer gözetilmeksizin Hastane Yöneticisi, Başhekim veya yetki verdiği Başhekim Yardımcısı,
 • Üniversitelere Bağlı Olmayan Araştırma Merkezlerinde/Enstitülerinde; Merkez Başkanı/Enstitü Müdürü,
 • Üniversitelere Bağlı Olmayan Hastanelerde; Hastane Yöneticisi, Başhekim veya yetki verdiği Başhekim Yardımcısı,
 • Özel kuruluşlar için imza sirkülerinde belirtilen en geniş imza yetkisi olan kişi veya kişiler (Özel kuruluşa ait en son tarihli noter tasdikli imza sirkülerinde belirtilen ve kuruluşu en geniş anlamda temsil ve ilzam eden -hak getirici ve borçlandırıcı taahhütte bulunan belgeleri imzalamaya yetkili- kişi ya da kişiler),
 • Bakanlıklarda yetkili Bakan Yardımcısı,
 • Belediyelerde Başkan, Genel Sekreter veya yetki verdiği Genel Sekreter Yardımcısı,  Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarından yapılacak başvurularda okulun bulunduğu ilin İl Milli Eğitim Müdürü veya yetki verdiği İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı,
 • Diğer kurumlarda Genel Müdür veya yetki verdiği Genel Müdür Yardımcısı.

Projeden Elde Edilmesi Öngörülen Etkiler

Proje Başvuru Sistemi’nde “Proje Bilgileri” adımında yer alan “Önerilen proje çalışmalarınızdan elde edilecek sonuçların 11. Kalkınma Planı hedefleri ve politikaları arasından hangi hedefe ve politikaya hizmet edebilme potansiyeli vardır?" sorusu için 2 proje önerisinin muhtemel etkilerinin ilişikli olabileceği hedef(den) en az birinin seçilmesi ve başvuru formunun "6.2. Projeden Elde Edilmesi Öngörülen Etkilere İlişkin Bilgiler" başlıklı bölümü doldurulurken projenin muhtemel etkilerinin burada yapılan seçim özelinde detaylı olarak açıklanması gerekmektedir.

Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu

Aynı/Benzer proje önerisi ile daha önce Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri destek programına başvuru yapıldı ve panel değerlendirmesi sonucunda projenin desteklenmesi uygun bulunmadı ise,

Proje Başvuru Sistemi’nde “Bu proje önerisi ile daha önce Kurumumuza başvuruda bulunuldu mu” sorusuna “Evet” cevabı verilmeli, verilen cevap doğrultusunda açılacak alanların panel raporunda belirtilen tüm değişiklik ve düzeltmeler dikkate alınarak doldurulması gerekmektedir. “Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu”, girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır.

İşbirliği Formu

Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında proje sonuçlarından yararlanacak hedef kitle olan son kullanıcılarla, proje süresince etkin bir işbirliğinin oluşturulması teşvik edilmektedir. Son kullanıcı ile işbirliği içerisinde başvuru yapılacak olması durumunda, formun ilgili Kamu/Özel Kuruluş/Arşiv Sağlayıcı/Belediye/STK ile beraber doldurulması ve formun ilgili kuruluşlarca imzalı olarak Proje Başvuru Sistemi (PBS)’nde “Ek Dosyalar” adımında yer alan ilgili alana yüklenmesi gerekmektedir. Değerlendirme sonrası uygun bulunan işbirlikli projelere ek puan verilerek öncelikli olarak desteklenmeleri sağlanacaktır. İşbirliği sağlanmayan projeler için bu formun doldurulmasına gerek bulunmamaktadır.

Tamamlanan Projeler (EK-3)

Proje ekibinin TÜBİTAK, üniversite ya da diğer kurum/kuruluşların desteği ile tamamlamış olduğu projeler ile hâlihazırda yürütmekte olduğu veya destek almak için başvurduğu projelerin Proje Başvuru Sistemi’ne eksiksiz olarak girilmesi gerekmektedir. "EK-3 Proje Ekibinin Diğer Projeleri" belgesi, girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır.

Feragat Formu

Daha önce Kurumumuza sunulup reddedilen/iade edilen projelerin aynı/benzer içerikle tekrar sunulmaları halinde, ilk sunulan projede hak sahibi olarak adı geçip yeni sunulan proje önerisinde adı geçmeyen kişilerin ilgili başvuru adımında sisteme eklenmesi gerekmektedir. “Feragat Formu” girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır. Söz konusu belge proje ekibinden ayrılan kişilerin başvuru sırasında yurt içinde olmaları halinde elektronik imza sürecinde ilgili kişilerin elektronik imzasına açılmakta, yurt dışında olmaları halinde ise kendilerine iletilecek link üzerinden belgeyi onaylamaları beklenmektedir.

Özgeçmişler

Proje yürütücüsü, araştırmacı ve danışmanların (yurt dışı araştırmacı ve yurt dışı danışmanlar dahil) özgeçmişleri, ARBİS bilgileri doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır. Yurt dışı araştırmacı ve danışmanların tercihen detaylı özgeçmişlerinin yüklenebilmesi için sistemde ayrıca alan açılmaktadır.

Yurt Dışı Araştırmacı Bilgi Formu

Proje ekibinde yurt dışı araştırmacı bulunması halinde, elektronik başvuru sisteminde talep edilen bilgiler (projeye dahil edilme gerekçesi ve projeye sağlayacağı katkı, projede yer alacağı süre, yurt dışındaki aylık brüt ücreti, geliş-gidiş seyahat masrafı) eksiksiz olarak doldurulmalıdır. “Yurt Dışı Araştırmacı Bilgi Formu”, girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır.

Yurt Dışı Araştırmacı Katılım Mektubu

Proje ekibinde yurt dışı araştırmacı bulunması halinde, “Yurt Dışı Araştırmacı Katılım Mektubu”, sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmakta ve e-posta yoluyla iletilecek link üzerinden yurt dışı araştırmacının onayına açılmaktadır. Başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için söz konusu belgenin yurt dışı araştırmacı tarafından mutlaka onaylanması gerekmektedir.

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Kapsamında Faaliyet Gösteren Şirketler Bünyesinde Görev Yapan Üniversite Öğretim Elemanları İçin Proje Başvurusu İzin Formu

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren şirketler bünyesinde görev yapan üniversite öğretim elemanlarının görev yaptıkları şirket üzerinden başvuru yapmaları halinde sunulması gereken izin formu, ilgili başvuru adımında girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmakta ve elektronik imza sürecinde ilgili kişilerin (şirket ve üniversite kuruluş yetkilileri) elektronik imzasına açılmaktadır.

 

Başvurudan Sonra Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Destek Programları İzleme ve Koordinasyon Müdürlüğü Tarafından Yapılan Ön İnceleme Aşamasında Kontrol Edilen ve Eksikliği Projenin İade Edilmesine Neden Olan Hususlar

 • Proje Başvuru Sistemindeki (PBS) başvuru adımlarının eksiksiz olarak tamamlanmaması ve aşağıda yer alan belgelerin eksiksiz olarak ve istenilen formatta başvuru sistemine yüklenmemiş olması,
 • Başvuru Formu (Formun tüm maddelerinin doldurulmamış olması ve 22 sayfayı aşması)
 • EK-1 Kaynaklar
 • EK-2 Bütçe ve Gerekçesi (Formun tüm maddelerinin doldurulmamış olması)
 • TÜBİTAK Başkanlık Onay Yazısı (Proje ekibinde TÜBİTAK Merkez/Enstitülerinden yürütücü/araştırmacı/danışman bulunması halinde)

Araştırma Destek Grupları Tarafından Yapılan Ön Değerlendirme Aşamasında Kontrol Edilen ve Eksikliği Projenin İade Edilmesine Neden Olan Hususlar

 • Aynı/Benzer proje önerisi ile daha önce Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı programına başvuru yapıldı ve panel değerlendirmesi sonucunda projenin desteklenmesi uygun bulunmadı ise “Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu”nun doldurulmuş olması, Elektronik Başvuru Sistemine girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan “Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu”nun panel raporunda belirtilen değişiklik ve düzeltmeleri içermemesi,
 • Daha önce Kurumumuza sunulup reddedilen/iade edilen projelerin aynı/benzer içerikle tekrar sunulmaları halinde, ilk sunulan projede hak sahibi olarak adı geçip yeni sunulan proje önerisinde adı geçmeyen kişiler için “Feragat Formu”nun sunulmamış olması,
 • Proje önerisinde yer alan metinsel ifadelerin, daha önce Kurumumuza sunulmuş olan (yürürlükte/sonuçlanmış ya da öneri durumunda olan projeler dâhil) projelerde yer alan ifadelerle büyük ölçüde benzerlik içermesi,
 • Proje ekibinde yer alan kişilerin TÜBİTAK’a ya da farklı bir kurum/kuruluşa sunulmuş aynı/benzer içerikli yürürlükte/sonuçlanmış ya da öneri durumunda projelerinin olması, Elektronik Başvuru Sistemine girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan "EK-3 Proje Ekibinin Diğer Projeleri" belgesinin doldurulmamış olması,
 • Başvuru formunda yer alan konu başlıklarının projeyi bilimsel olarak değerlendirebilecek yeterlilikte bilgi içermemesi,
 • Sunulan kaynakların büyük çoğunluğunun proje metni ile ilişkilendirilmemesi, proje önerisinde atıf yapılan çalışmaların büyük çoğunluğunun kaynakçada yer almaması,

Proje kapsamında gerekli olması halinde destek kararından sonra aşağıdaki belgelerin belirtilen tarihe kadar eksiksiz olarak ve istenilen formatta sunulması gerekmektedir.

 • Fikri Mülkiyet Hak Sahipliği Protokolü

Proje ekibinde yer alan kişiler ile projenin yürütüleceği kurum/kuruluş arasında, projenin yürütülmesi esnasında veya sonucunda bir fikri ürünün ortaya çıkması durumunda bu fikri ürün üzerinde hak sahibi olacak olan gerçek/tüzel kişi(ler)in belirlenmesi amacıyla Fikri Mülkiyet Hak Sahipliği Protokolü’nün düzenlenmesi ve söz konusu Protokol’de ilgili kişilerin ıslak imzalarının bulunması gerekmektedir.

 • Etik, Yasal ve Özel İzin Belgeleri

Söz konusu belgelerin belirlenen son tarihe kadar ibraz edilmesi zorunlu olduğundan, ilgili mercilere yapılacak başvurularda gecikilmemeli ve ayrıca belgelerin istenilen kriterlere uygun olmasına dikkat edilmelidir. (Etik Kurul Onay Belgesi ve Yasal/Özel İzin Belgesi Bilgi Notlarını inceleyiniz.)

 • KOBİ Beyannamesi

Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme (KOBİ) olma şartlarına ulaşamamış sermaye şirketleri ve KOBİ niteliğindeki işletmelerin yönetici ve ortaklarının projede yer alması durumunda KOBİ Beyannamesi sunulması gerekmektedir.

 • Proforma Fatura

Talep edilen makine-teçhizat ve hizmet alımı giderlerine ait proforma faturaların sunulması gerekmektedir. (Sarf malzemeler için proforma faturaya gerek yoktur.)

TÜBİTAK İletişim Merkezi (TÜBİMER)'e itiraz başvurusunda bulunulması halinde, TÜBİMER süreci tamamlanmadan aynı proje önerisi ile hiçbir destek programına başvuru yapılamayacağı hususunu lütfen dikkate alınız.