SSS

-A +A

Q1’deki dergilerde yer alan makaleler, makalenin yayınlandığı tarih baz alınarak mı değerlendirilmelidir?

Makalenin yayınlandığı tarih baz alınarak değerlendirme yapılmalıdır.

Yayın şartı için, kabul edilen ancak henüz basım aşamasında olmayan makaleler sayılabiliyor mu?

Kabul edilmiş ancak henüz basılmamış yayınlar hususunda kişilerin başvurması halinde GYK/grup tarafından alınacak kararlar uygulanır.

Kitap, kitap bölümü veya bilimsel bildiriler yayın şartı için sayılabilir mi?

Hayır. Sacede indeksli dergilerde yer alan makale ve derleme türündeki yayınlar değerlendirmeye alınacaktır.

Yürütücünün son 5 yılda en az 1 yıl süresince bulunduğu kurum için, araştırmacının doktora/post-doc yaptığı kurum sayılır mı?

Bilimsel anlamda herhangi bir nedenle son 5 yılda en az 1 yıl süresince bulunulan kurum/kuruluş bu şart için sayılmaktadır.

“Yürütücünün son 5 yılda en az 1 yıl süresince bulunduğu kurumun, başvuru tarihinden itibaren son 3 yılın herhangi bir yılında...” maddesindeki süre hesaplamasında 3 yıl için 2017 yılı dahil mi?

Hesaplamada yıl hesabı dikkate alınacaktır. Son 5 yılın hesabında 2015 yılı, son 3 yılın hesabında ise 2017 yılı esas alınacaktır.

Akademik izin döneminde bulunulan kurum/kuruluşun başvuru koşullarının b bendini sağlaması durumunda başvuru yapılabilir mi? Yoksa kurum/kuruluşun kadrolu personeli  olma zorunluluğu var mı?

Bilimsel anlamda herhangi bir nedenle son 5 yılda en az 1 yıl süresince bulunulan kurum/kuruluş bu şart için sayılmaktadır. Söz konusu kurum/kuruluşta kadrolu olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Başvuru koşullarının b bendinde süre hesaplarken kadın başvuru sahiplerine her doğum için ilave edilecek bir yıl, çoklu doğumlarda her bir bebek için bir yıl olarak mı uygulanacak?

Çoklu doğumlarda kişilerin başvurması halinde GYK/grup tarafından alınacak kararlar uygulanır.

Başvuru koşullarının b bendi için kadınlara tanınan pozitif ayrım her doğum için geçerli mi?

Evet, belirtilen 5 yıllık süreye her doğum için bir yıl ekleme yapılacaktır.

SUNUM, indekslerde halen Sabancı Üniversitesi bünyesinde göründüğünden, 6550 sayılı kanun kapsamında yeterlilik almış araştırma altyapısı olmasına rağmen Dünya Üniversite Sıralamasına mı bakılmalıdır?

İndekslerde hangi alanda görüntülenebiliyorsa, o alandan sıralama yapılması uygun olacaktır.

THE Hızlı Gelişen Ekonomilerdeki En İyi Üniversiteler Sıralamasında ilk 100’e giren ulusal bir üniversite için (SÜ) bu şart sağlanmış kabul edilebilir mi?

Hayır. Alan bazındaki sıralamada ilk 100 üniversite arasında olması gerekmektedir.

QS ve THE Dünya Üniversite Sıralaması kapsamında Türkiye’den alan bazında ilk 100’e giren üniversite listesi yayınlanabilir mi?

Söz konusu sıralamalar içerisinde yer alan üniversiteler, verilen linkler vasıtasıyla listelenebilir. Türkiye’den de listelere girebilmiş kurumlar var ise görüntüleyebilirsiniz.

QS ve THE Dünya Üniversite Sıralaması kapsamında alan bazında yapılacak sıralamada, “Teknoloji ve Mühendislik” gibi çerçeve alandan mı yoksa Elektrik Mühendisliği, İnşaat Mühendsiliği gibi alt alanlardan mı bahsediliyor?

Kurumunuz hangi sıralamada görüntülenebiliyorsa, o sıralama kabul edilecektir.

Multidisipliner çalışma yapan kişiler için başvuru şartları arasında bulunan QS veya THE alan sıralamasında, sunulacak çalışmanın alanı mı yoksa başvuru yapacak araştırmacının çalıştığı alan mı esas alınmalıdır?

Alan sıralamasına bakılırken, kişilerin son 5 yılda en az 1 yıl süresince bulunduğu kurumdaki bölümü dikkate alınmalıdır.

Kamu araştırma enstitüleri/kurumları için Scimago sıralamasında Overall, Research, Innovation and Societal Rank olmak üzere 4 kategori mevcut olup, bu kategorilerden herhangi bir tanesinden ilk 250'de yer almak yetiyor mudur?

Kurumunuz hangi sıralamada görüntülenebiliyorsa, o kategori kabul edilecektir.

“Marie Curie Career Integration Grant” ödül kriteri kapsamında değerlendirilebilir mi?

MSCA grant bu kapsam dışındadır.

TÜBA-GEBİP ödülleri ödül kriterini sağlamak üzere kabul ediliyor mu?

TÜBA GEBİP Ödülü alanlar bu kapsam dışındadır.

Ödül kriteri için yıl sınırlaması var mı?

Yıl kısıtı bulunmamaktadır. Başvuru kriterleri arasında sıralanan ödül türleri için herhangi bir yılda alınan ödül bu şart için sayılmaktadır.

ERC projesi yürütmekte olan veya başvuruda bulunmuş olan araştırmacılar bu programa başvurabilir mi?

ERC başvurusu yapmış kişiler bu programa başvuru sartını sağlamamaktadır. Ancak 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle sonuçlanacak ERC projesi olan araştırmacıların bu şartı sağladığı kabul edilir.

Başvuru yapacak araştırmacılar kadrolu olmak zorunda mı?

Evet başvuru yapacak kişilerin, Türkiye’de yerleşik bir üniversite veya 6550 sayılı kanun kapsamında yeterlilik almış araştırma altyapısında, kamu araştırma enstitülerinde veya özel sektör kuruluşlarında kadrolu olarak çalışıyor olması gerekmektedir.

Başvuru yapacak araştırmacılar yalnızca kadrolu olduğu kurumdan mı başvuru yapabilir?

Hayır, araştırmacılar kadrolu bulundukları kurum/kuruluştan başvuru yapmak zorunda değildir. Ancak, başvuru yapacakları ve projenin yürütüleceği kurum/kuruluşun da çağrı metninde tanımlanan şartlara uygun olması gerekmektedir.

Başvuru yapacak araştırmacıların projeyi kadrolu olduğu kurumda yürütmesi mi gereklidir? Farklı bir kurumda proje yürütülebilir mi?

Araştırmacılar kadrolu bulundukları kurum/kuruluştan farklı bir yerde projelerini yürütebilirler. Bu durumda proje sözleşmesi, projenin yürütüleceği kurum/kuruluş yetkilileri tarafından imzalanır. Kurum hissesi projenin yürütüldüğü kurum/kuruluşa aktarılır.

Programa, özel sektör Ar-Ge Merkezleri ile birlikte geliştirilecek projeler sunulabilir mi?

Bu program kapsamında özel sektör kuruluşlarından da başvuru yapılabilir.

Yabancı uyruklu araştırmacılar başvuru yapabilir mi?

Programda böyle bir kısıt bulunmamaktadır. Belirtilen şartları sağlayan herkes başvuru yapabilir.

Yabancı uyruklu araştırmacılar İngilizce başvuru yapabilir mi?

Başvuru sistemine yüklenecek belgelerin Türkçe olması gerekmektedir. Ancak, proje yürütücüleri, öncelikle ilgili Grubu bilgilendirip zorunlu olduğunu belirttikleri durumlarda gerekçelerini açıklayarak proje önerilerini İngilizce olarak sunabilirler.

İngilizce diploma ve sisteme yüklenecek diğer belgeler çeviri yapılarak mı yüklenmelidir?

İngilizce hazırlanmış belgelerin Türkçe’ye çevrilmesine gerek yoktur. İngilizce dışındaki dillerde hazırlanmış olan belgeler noter onaylı/yeminli tercüme yaptırılarak sisteme yüklenmelidir.

Proje bütçesine ait bir bütçe tablosu hazırlanıp gönderilecek mi?

Proje bütçesi için doldurulması gereken herhangi bir döküman bulunmamaktadır. Desteklenecek projeler için sabit bir ödenek verilmektedir. Verilen bu ödenek Frascati Kılavuzu’nda belirtilen Ar-Ge kapsamına giren her tür harcama için esnek bir şekilde kullanılabilecektir.

Şehir hastanesinde çalışan bir uzman doktor bu programa başvuru yapabilir mi?

Bu program kapsamında kamu kurumu olarak sadece kamu araştırma enstitülerinden başvuru alınmaktadır.

Projede bursiyer olarak yer alacak doktora öğrencisi veya doktora sonrası araştırmacı bulunamaması durumunda, lisans veya yüksek lisans öğrencisi bursiyer olarak desteklenebilir mi?

Program kapsamında sadece doktora öğrencileri ile doktora derecesine sahip kişiler bursiyer olarak yer alabilir. Lisans ve yüksek lisans öğrencileri proje bursiyeri olarak kabul edilmez.

Bu program kapsamında sunulacak projelerde başka öğretim üyeleri araştırmacı veya danışman olarak yer alabilir mi?

Programı kapsamında proje ekibinde sadece yürütücü ve bursiyerler yer alabilir. Araştırmacı veya danışman bulunamaz. Ancak, diğer kişilerden hizmet alımı yoluyla faydalanılabilir.

2232-Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı kapsamında desteklenmekte olan araştırmacılar başvuru yapabilir mi?

Hayır. 2232 kodlu program kapsamında desteği devam eden kişiler bu programa başvuramazlar.

2232-Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ve 2232-Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı kapsamında desteklenmekte olan araştırmacıların bu programa başvuramayacağı belirtiliyor. Projelerini tamamlayan kişiler başvuru yapabilir mi?

Evet. 2232 kodlu program kapsamında araştırmalarını tamamlayıp projelerini sonuçlandıran kişiler bu programa başvuru yapabilirler.

Hangi programlardan yararlanmakta olan kişiler, 2247-A Programına başvuru yapamaz?

2218-2219-2221-2232-2236-2247/B programlarından yararlanmakta olan kişiler bu programa başvuru yapamaz.

Yapılacak çalışmanın etik kurul belgesi, yasal/özel izin belgesi gerektirmesi durumunda söz konusu belgeler başvuru sırasında mı gönderilmelidir?

Başvuru sırasında istenen belgeler haricinde projeyi başlatmak için gerekecek diğer tüm belgeler, sözleşme öncesinde yürütücüden talep edilecektir.

Yapılacak çalışmanın etik kurul belgesi, yasal/özel izin belgesi gerektirmesi durumunda söz konusu belgelerde yer alması gereken bilgiler nelerdir?

Belge üzerinde olması gereken bilgiler ve hangi durumlarda bu belgelerin alınması gerektiğine dair yönlendirme şemaları için, çağrı metninde linki verilen Etik Kurul Bilgi Notu ve Yasal/Özel İzin Bilgi Notu’nu inceleyebilirsiniz.

TÜBİTAK tarafından yasaklı kişiler, yasaklılık tarihinin proje başlangıç tarihinde sonlanmış olacağı göz önünde bulundurularak bu programa başvuru yapabilir mi?

TÜBİTAK tarafından yasaklı kişiler, yaptırımın mahiyetine göre TÜBİTAK desteklerinden yasaklı olduğu süre boyunca yararlanamaz ve programlara yeni başvuru yapamaz.

Diğer duruma özgü sorular için ne yapmalıyım?

Program iletişim bideb2247@tubitak.gov.tr adresine sorularınızı yöneltebilirsiniz.