Başvuru Formları

-A +A

UYARI: Başvuru yapacağınız programa ilişkin güncel “Başvuru Formu ve Ekleri (EK-1 Kaynaklar, EK-2 Bütçe ve Gerekçesi)”nin doldurularak elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

NOT: Projenin değerlendirmeye alınabilmesi için Başvuru Formu; Arial 9 yazı tipinde hazırlanmalı, EK-1 ve EK-2 hariç 20 sayfayı geçmemelidir.  Sisteme yüklenecek her bir dosyanın büyüklüğü 20 MB’ı geçmemelidir.

 • Başvuru Formu (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gereken belge)
 • Başvuru Formu EK-1 Kaynaklar (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gereken belge)
 • Başvuru Formu EK-2 Bütçe ve Gerekçesi (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gereken belge)
 • Başvuru Formu EK-3 Proje Ekibinin Diğer Projeleri (Elektronik başvuru sistemine girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından oluşturulan belge)
 • Islak imzalı başvurular için Elektronik Başvuru Çıktısı (Elektronik başvuru sistemine girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından oluşturulan ve elektronik başvurunun tamamlanmasından sonra çıktısı alınarak, ilgili kişiler tarafından imzalandıktan sonra son başvuru tarihine kadar Kurumumuza gönderilmesi gereken belge)(Kabul ve Taahhüt Beyanları sayfaları ile Hak Sahipliği Beyan Formu)*
 • Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu (Tekrar sunulan proje önerileri için) (Elektronik başvuru sistemine girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından oluşturulan belge)
 • Proje yürütücüsüne ait doktora diplomasının fotokopisi

* E-imzalı başvurularda bu belgenin basılı kopya olarak gönderilmesine gerek yoktur.

Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gereken aşağıdaki belgelerin, aslı veya aslı gibidir onaylı kopyasının;

 • ıslak imzalı başvurularda basılı kopya olarak gönderilen belgeler ile birlikte son başvuru tarihine kadar TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na (ARDEB) iletilmesi
 • e-imzalı başvurularda ise TÜBİTAK tarafından talep edilmesi durumunda ibraz edilmek üzere proje yürütücüsü tarafından muhafaza edilmesi

gerekmektedir.

 • Ticaret Sicil Gazetesi (Şirketin güncel unvan ve adresinin yer aldığı sayfanın fotokopisi)
 • Oda Sicil Kayıt Sureti (Islak imzalı aslı veya belgenin alındığı kurumdan aslı gibidir onaylı)
 • İmza Sirküleri (Noter onaylı nüshası)
 • Yetki Belgesi (Şirketi temsile yetkili kişinin belirtildiği ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden alınmış belge-Islak imzalı aslı veya belgenin alındığı kurumdan aslı gibidir onaylı)

** Belgelerin aslı ile TÜBİTAK-ARDEB Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğüne (MADES) başvurulduğunda “Aslı Gibidir” onayı alınabilir.