1
2
3
4
5
6
7

Güncel TTS Duyuruları

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm
Süreli Duyurular

Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar’ın Burslar başlığını düzenleyen 5 inci maddesinin 7 nci fıkrası aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

“BİDEB bursu veya kamu kurum/kuruluşlarından aylık burs alanlara, projeden de burs ödemesi yapılabilir. Ancak, BİDEB’ten veya kamu kurum/kuruluşlarından alınan aylık burs miktarı dikkate alınarak hesaplanacak toplam burs miktarı o yıl için Bilim Kurulu tarafından belirlenen proje aylık burs üst limitlerini aşamaz. Bu kapsamda BİDEB bursu alanların BİDEB ile ilişiği kesilmez. BİDEB’ten veya kamu kurum/kuruluşlarından burs alan veya almaya hak kazanan kişilerin projede yer alması halinde bu durum, değerlendirilmek üzere proje yürütücüsü tarafından Gruba yazılı olarak bildirilir.”

Bu bağlamda bursiyer bilgi formları da güncellenmiştir. (Yürürlük tarihi 11/03/2017'dir.)

30/05/2017 tarihli ve "Desteklenen TÜBİTAK Projeleri Kurum Hissesi Harcamaları" başlıklı yazının ekinde talep edilen "Kurum Hissesi Harcama Bilgileri Tablosu"na ulaşmak için lütfen tıklayınız.

SANAYİ TEZLERİ (SAN-TEZ) PROGRAMININ TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR DUYURU

Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı ile Sanayi Tezleri (San-Tez) Programının TÜBİTAK TEYDEB tarafından yürütülmesine ilişkin duyuru için lütfen tıklayınız.

               (Duyuru Tarihi: 02/03/2017)

KAYITLI OLMAYAN BURSİYERLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN DUYURU

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından desteklenen projelerde yer alacak bursiyerlere ve bu kişilere yapılacak ödemelere ilişkin hususlar; “Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar”ın 5 inci maddesinde düzenlenmiştir.

Bahsi geçen maddenin 9 uncu fıkrasında “Projede yer alan bursiyerlerle ilgili bilgilerin ve yapılacak değişikliklerin ilgili Gruba bildirilmesi zorunludur” denilmekte ve TTS web sayfasında yayımlanan “Bursiyer Bilgi Formu”larında da bursiyerlerin projeye dahil edilmesi sırasında form ve eklerin bir kereye mahsus olmak üzere Gruba iletilmesi ve Gruptan bursiyerin uygunluğuna dair onay alınmasının zorunlu olduğu tekraren belirtilmektedir. Bu nedenle, bursiyer SGK giriş ve burs ödeme işlemlerinin ilgili Araştırma Destek Grubu onayı alınmadan yapılmaması önem arz etmektedir.

Gereği için bilgilerinize sunarız.

ARDEB Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü 

(Duyuru Tarihi: 15/02/2017)

PROJELERDE GÖREVLİ BURSİYERLERİN SİGORTA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SGK GÖRÜŞÜ

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda projelerde görevli bursiyerle ilgili düzenlemeler yapılması üzerine, SGK'dan görüş talep edildiği 14/03/2016 tarihli duyurumuzda belirtilmişti. Söz konusu talep üzerine Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından Başkanlığımıza iletilen yazı aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır:

- 21/09/2016 tarih ve 4999528 sayılı SGK görüş yazısı

(Duyuru Tarihi: 14/10/2016)

PROJE HARCAMALARINA İLİŞKİN DUYURU

Bilindiği üzere; 23 Temmuz 2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 667 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname” ile bazı akademik personeller hakkında soruşturma ve kovuşturma işlemleri başlatılmıştır.

Kurum/Kuruluşunuzda bu durumda olan personeliniz ile ilgili olarak; TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafından desteklenerek Kurum/Kuruluşunuzda yürütülmekte olan ve söz konusu personelin yürütücü olarak görev aldığı projelerde tedbiren yapılması gereken iş ve işlemler Başkanlığımızca değerlendirilmiştir.

İlgili projelerde; herhangi bir harcama yapılmaması, ön ödemelerin kapatılması ve görevli bursiyerlerin SGK çıkış işlemlerinin ivedilikle yapılması gerekmektedir.

Gereği için bilgilerinize sunarız.

ARDEB Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü

(Duyuru Tarihi: 01/08/2016)

PROJEDE GÖREVLİ BURSİYERLERİN SİGORTALI KAPSAMINA ALINMASI

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda projelerde görev alan bursiyerlerin sigortalılığına ilişkin yapılan değişiklikler sonrasında, Sosyal Güvenlik Kurumundan görüş talep edilmiştir. Konuyla ilgili SGK’dan gelen görüş doğrultusunda duyuru ve bilgilendirme yapılacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

ARDEB Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü

(Duyuru Tarihi: 14/03/2016)

Kamu Kurumları, Devlet Üniversiteleri, Özel Kuruluşlar ve Vakıf Üniversiteleri için, 3-4 Eylül 2014 tarihlerinde Afyon'da gerçekleştirilen "Bilgilendirme ve Paylaşım Toplantısı"nda yapılan sunum için lütfen tıklayınız.

KURUM HİSSESİ HARCAMALARINA İLİŞKİN DUYURU

Kurum hissesi ödeneğinin 2015 yılı itibariyle yüksek öğretim kurumlarında performansa dayalı olarak %50’ye kadar artırılması söz konusu olabilecektir. Yapılacak bu uygulamaya ilişkin detay bilgi, Araştırma Projelerine İlişkin İdari ve Mali Esasların 9.maddesinde yer almaktadır. Bahsi geçen uygulamanın 01.01.2015 itibariyle başlatılacağı ve mevcut uygulamanın belirtilen tarihe kadar sürdürülmesi gerektiğine ilişkin hükümlere aynı esasların geçici maddelerinde yer verilmiştir. Bu kapsamda kurum hissesinin, projenin fiilen yürütüldüğü birim yetkilisinin talebi ve proje yürütücüsünün uygun görüşü ile Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmasına yönelik uygulama belirtilen  tarihe kadar devam edecektir.

Kurum hissesi harcamalarının TÜBİTAK tarafından öngörülen çerçevede gerçekleştirilmesi için ilgili destek programı esaslarının öncelikli olarak uygulanması; sonrasında yürütücü kuruluşun niteliğine göre, TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri  İle Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanması ve TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Dış Destekli Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas ve Usullerin 14. maddesi veya TÜBİTAK Tarafından Özel Kuruluşlar ve Vakıf Üniversitelerine Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Transferi, Harcanması, Muhasebeleştirilmesi ve Denetimine İlişkin Esasların 16. maddesi kapsamında işlem yapılması gerekmektedir.

Gereğini bilgilerinize sunarız.

ARDEB Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü

ÖN ÖDEMELER VE TEVKİFAT UYGULAMASINA İLİŞKİN DUYURU

Katma Değer Vergisi (KDV) tevkifatı uygulaması; 3065 sayılı KDV Kanunun 9/1 maddesi gereğince vergi alacağının emniyete alınması amacıyla, KDV’nin satıcı tarafından değil mal satın alan veya hizmeti yaptıran kişi / kurum tarafından kısmen veya tamamen beyan edilip doğrudan vergi dairesine ödenmesidir.

Aynı kanunun;

  • 10.maddesi (a) bendinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması halinde verginin doğacağı,
  • 44/1.maddesinde, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanların KDV beyannamelerini, vergilendirme dönemini takibeden ayın 24. günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlü oldukları,
  • 46/1.maddesinde, ilgili KDV beyannamesinin verildiği ayın 26. günü akşamına kadar verginin ödenmesi gerektiği belirtilmektedir.

TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri İle Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanmasına İlişkin Esas ve Usullerin 6. maddesinde alınan ön ödemelerin yurt içi alımlarda en geç iki ay içinde kapatılması gerektiği belirtilmiştir. Ancak, KDV açısından tevkifata tabi olan teslim ve hizmetlerde belirtilen bu iki aylık süre beklenilmeden mahsup işleminin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle;

  • Proje yürütücüleri ön ödeme talebi öncesinde ilgili birimlerle (muhasebe, BAP gibi) görüşme yaparak tevkifat gerektiren alımları belirlemelidir.
  • KDV tevkifatı gerektiren harcama kalemleri için alınan ön ödemeler, iki aylık mahsup süresi beklenilmeden, fatura tarihi dikkate alınarak, aynı ay içerisinde kısmi olarak kapatılmalıdır.

Gereğini bilgilerinize sunarız.

ARDEB Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü                                             

PROJE ÖZEL IBAN BİLGİLERİNİN TTS VERİ GİRİŞİ

Bugüne kadar resmi yazışmalarla talep edilen proje özel IBAN bilgileri, artık kuruluşlarda yetkili olan kişiler tarafından doğrudan TTS’ye girilecektir.
 
TTS’ye girilen IBAN bilgisi işlem bitiminde gönderilecek bir mesajla sistem tarafından yürütücüye iletilecektir.
 
IBAN giriş yetkisi kurum genelindeki projelerde fiş onaylama yetkisine sahip olan kullanıcılara otomatik olarak verilmekle birlikte, yetkilendirme hususundaki değişiklik talepleri “TTS yetkilendirme formu”nun kurumsal olarak yeniden gönderilmesiyle (0312 427 74 91 nolu faksa) mümkün olacaktır. Proje özel IBAN bilgilerindeki değişiklik talepleri Kurum / Kuruluşlar tarafından ARDEB-MADES’e (ardeb.mades@tubitak.gov.tr) bildirilecektir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 

BİLİMSEL TOPLANTILARIN İZLENECEĞİ EKONOMİK KODA İLİŞKİN DUYURU

ARDEB tarafından desteklenen projelerde(1007 projeleri hariç);  bilimsel toplantı, kongre, konferans katılımları ile çalışma ziyaretlerine ilişkin onaylanan ödenekler 03.4.9.90 Diğer Görev Giderleri faslında bütçelendirilmektedir. Konuyla ilgili harcamaların belirtilen ekonomik kodda izlenmesi gerekmektedir.  

Bilgilerinize sunarız.

ARDEB Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü

PROJE SÖZLEŞMELERİNİN PTS ÜZERİNDEN İLETİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU

ARDEB tarafından desteklenen projelerin sözleşmeleri; ARDEB Proje Takip Sistemi PTS'ye yüklenen “pdf” formatındaki dosya ile proje yürütücülerine iletilmektedir.

Projenin sözleşme süreci tamamlandığında, Müdürlüğümüz tarafından “projeno.pdf” adlı sözleşme PTS’ye yüklenecek ve proje yürütücülerine PTS kanalıyla e-posta gönderilerek bu durum bildirilecektir.

Proje yürütücülerinden, söz konusu “projeno.pdf” dosyasından ulaşacakları onaylı proje sözleşmesi ve bütçe tablosunu Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veya Mali İşler Daire Başkanlıklarındaki ilgililere iletmesi beklenmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

ARDEB Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü

ÖZEL KURULUŞLAR ve VAKIF ÜNİVERSİTELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJE HARCAMALARINA İLİŞKİN DÜZENLENENYEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR (YMM) DENETİM ve TASDİK RAPORLARINA İLİŞKİN DUYURU

Bilindiği üzere, özel kuruluş ve vakıf üniversiteleri tarafından yürütülen projelerde, proje sözleşmesinde belirlenen dönemlerde sunulan gelişme raporunda yer alan giderler ile bunlara ilişkin belgelerin mali denetimi TÜBİTAK tarafından belirlenen rapor formatına uygun olarak, YMM’ye yaptırılmakta ve söz konusu denetim ve tasdik raporu, gelişme raporu ile birlikte TÜBİTAK'a sunulmaktadır.

Kuruluşlardan gelen talepler üzerine Kurumumuzca esaslarda değişiklik yapılmış ve Vakıf Üniversiteleri tarafından yürütülen projelerde, gelişme rapor dönemlerinde gerçekleşen harcamalar için YMM denetim ve tasdik raporu istenmemesine, ancak sonuç raporu ile birlikte projenin tüm harcamaları kapsayacak şekilde TÜBİTAK tarafından belirlenen rapor formatına uygun olarak YMM tarafından hazırlanan denetim ve tasdik raporunun TÜBİTAK’a sunulmasına karar verilmiştir. Özel Kuruluşlar tarafından yürütülen projelerde uygulama yine eskisi gibi devam edecektir.


Hali hazırda Vakıf Üniversiteleri tarafından yürütülmekte olan projelerde uygulama şöyle olacaktır:
 

Yeni gönderilecek gelişme raporlarda, dönem içinde gerçekleşen harcamalar için YMM raporu düzenlenmeyecektir. Sadece proje sonuç raporu ile birlikte en son iletilen YMM raporundan sonra gerçekleşen tüm harcamaları kapsayacak şekilde YMM raporu düzenlenerek sonuç raporu ile birlikte TÜBİTAK’a iletilecektir.

HYS KULLANIMINDA ÖN ÖDEMELERDE YAŞANAN SORUNA İLİŞKİN DUYURU

Bilindiği üzere, TÜBİTAK proje ödeneklerinden verilecek ön ödemelerde Muhasebat Genel Müdürlüğünün düzenlemesi doğrultusunda Harcama Yönetim Sistemi (HYS) üzerinden işlem yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Ancak, proje ödeneklerinin gelir ve gidere yansıtılmaksızın emanet hesaplarda izlenmesinden dolayı, HYS üzerinden işlem yapılması durumunda, birim kodu istenmesine bağlı olarak, emanetten sarfiyat değil, ilgili birimin ödeneğinin kullanılmış gibi gözükmesi söz konusu olmaktadır. Bu sorun sadece TÜBİTAK projelerinde değil, BAP projeleri ve diğer kurumların verdiği desteklere ilişkin ön ödemeler için de geçerlidir.

Söz konusu sorun, Muhasebat Genel Müdürlüğünde bu düzenlemelere ilişkin birimin daire başkanlığını yapan sayın Mahmut VAROL bey ile paylaşılmış ve kendileri tarafından konunun ilgili birim çalışanları ile değerlendirilerek ve ODTÜ’de bir uzman tarafından  yerinde müşahede edilerek çözüm üretileceği bilgisi verilmiştir. Söz konusu sürecin birkaç gün içinde sonuçlandırılacağı tarafımıza iletilmiştir.  Konuya ilişkin oluşacak çözüm ikinci bir duyuru ile sizlere iletilecektir.

Ayrıntılı bilgi için irtibat: Barbaros ÖZBEY (Tel: 0312 468 53 00/4300 GSM: 0505 405 26 38)

 

Kamu kurumları ile kamu üniversiteleri için, 21-22 Ocak 2013 tarihlerinde; Özel kuruluşlar ve vakıf üniversiteleri için ise, 23-24 Ocak 2013 tarihlerinde olmak üzere 2 ayrı oturumda "Proje Harcamaları Bilgilendirme ve PaylaşımToplantısı" yapılmıştır.Toplantıda yapılan sunumlar aşağıda verilmektedir:

Toplantıya ilişkin fotoğraflar için tıklayınız.

 

TTS ve SAY2000 Bilgi Notu için tıklayınız.

Satın Alma Eşik Değerleri
2017 Yılı TÜBİTAK Araştırma Geliştirme Projelerine Ait İhale Esaslarına Göre 2017 Yılı için Geçerli Olacak Eşik Değerler için tıklayınız.
Gündelik ve Konaklama Tutarları
2017 Yılı TÜBİTAK Araştırma Geliştirme Projelerinde 2017 Yılında Uygulanacak olan Gündelik ve Konaklama miktarları için tıklayınız.
Burs Ödemelerine İlişkin Duyurular
  Burs ödemelerinin Gelir Vergisinden istisna edilmesi hususundaki görüş için tıklayınız.
  2547 sayılı kanun çerçevesinde öngörülen azami öğretim süreleri dikkate alınarak burs ödemesi yapılması hakkında duyuru için tıklayınız.
  Kişilere yapılan ödemeler için ortak banka hesabı kullanılmaması hakkında duyuru için tıklayınız.
  Bursiyerlerin sigortalılığına ilişkin görüş için tıklayınız.
  Burs mahsuplarına ilişkin duyuru tıklayınız.
  Bursiyerlere SGK sorgulaması yapılması hakkında duyuru için tıklayınız.
Diğer TTS Duyuruları
Proje Teşvik İkramiyeleriyle İlgili Vergi Uygulamaları

Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ödemelerinde vergi kesilip kesilmeyeceğine dair ve vergi uygulamasına ilişkin Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) alınan Özelgeler:

PTİ den vergi kesilmesine ilişkin GİB özelgesi için tıklayınız.

PTİ ödemelerinin,

- ayrı işveren olarak vergilendirilmesine ilişkin GİB özelgesi için tıklayınız.
- aynı işveren olarak vergilendirilmesine ilişkin GİB özelgesi için tıklayınız.

  Gelişme Raporları veya Sonuç Raporlarının sözleşmede belirtilen tarihlerden daha geç gönderilmesi halinde, ilgili rapor dönemine ait Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ödemeleri yapılmayacağına ilişkin duyuru için tıklayınız.