Contact

-A +A

       
 

Hande ALPASLAN
Head of Department

 

Melis YURTTAGÜL KOCATÜRK 

A.Director of STI Policies

+90 312 298 1062

 

 

Directory of STI Support Mechanisms Planning and Development 

 +90 312 298 1060

Selcan ZEREN KARABULUT 

Director of Data Analysis and Assessment 

+90 312 298 1080

 

       

Özlem DOĞAN, PhD.
Scientific Programs Senior Expert

+90 312 298 1072

Fatih Sinan ESEN, PhD.
Scientific Programs Senior Expert

+90 312 298 1146

Sümeyra KARA, PhD.
Scientific Programs    Senior Expert

 +90 312 298 1075

Şiir KILKIŞ, Assoc.Prof.
Scientific Programs      Senior Expert

 +90 312 298 1064

       

Turgut KIRCI
Scientific Programs Senior Expert

 +90 312 298 1094

Ayşegül GÜNEL ARAS
Scientific Programs Expert

 +90 312 298 1071

Samet HACILAR

(PhD Cand.)
Scientific Programs  Expert

 +90 312 4298 1066

Pınar KAHRAMAN
Scientific Programs Expert

 +90 312 298 1065

       

Hasan KURTAR
Scientific Programs Expert

+90 312 298 1084

Duygu SARAÇOĞLU

(PhD Cand.) 
Scientific Programs Expert

+90 312 298 1077

Nazlı SARIASLAN
Scientific Programs Expert

 +90 312 298 1083

Özlem SEZER KINIK
Scientific Programs Expert

+90 312 298 1072

       

Ömer Furkan SİRKECİ
Scientific Programs Expert

+90 312 298 1086

Nihan TILTAK
Scientific Programs Expert

+90 312 298 1076

Sema TÜZEL
Scientific Programs Expert

 +90 312 298 1085

Resul TURGAY
Scientific Programs  Expert

 +90 312 298 1067

Betül AKAR ÇALIŞKAN

(Ph.D. Cand.)
Scientific Programs  Expert

+90 312 298 1078

Mehmet İmran AKSU

Scientific Programs Assistant Expert

+90 312 298 1070

   
       

Ayşegül BATIR
Manager Assistant

Phone: +90 312 298 10760

Phone: +90 312 4685300 / 1060
Fax: +90 312 4673659