Kimler başvurabilir?

-A +A

Başvuru nereye yapılır?

193, 5520 ve 5746 sayılı kanunlarla sağlanan Ar-Ge indiriminden yararlanmak için Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına başvuru yapılır. TÜBİTAK’a başvuru yapılmaz. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, mükellef tarafından başvurusu yapılmış Ar-Ge İndirimine konu projenin, Ar-Ge faaliyeti olup olmadığına ilişkin değerlendirmesini yapmak üzere TÜBİTAK’a gönderir.

Ar-Ge İndirimine konu proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmiş bir proje ise:

TÜBİTAK tarafından desteklenmiş projeler hakkında Ar-Ge projesi olup olmadığına ilişkin ayrıca bir inceleme yapılması için Gelir İdaresi Başkanlığına müracaat edilmez.

TÜBİTAK tarafından desteklenmiş projelere ilişkin, Ar-Ge indiriminden yararlanabilmek için, TÜBİTAK’ dan alınan destek karar yazısının bir örneğinin YMM tasdik raporuna eklenerek ilgili vergi dairesine müracaat edilmesi yeterli olacaktır (Mevzuat: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Kapsamında 1 Seri No.lu Tebliğ (10. Diğer İndirimler)).

Ar-Ge İndirimine konu proje, TÜBİTAK’ ın desteklediği bir proje değilse:

Ar-Ge indiriminin uygulanmaya başlanacağı döneme ait geçici vergi beyannamesinin verileceği tarihe kadar Ar-Ge faaliyetiyle ilgili olarak, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde yer alan formata uygun olarak hazırlanan “Ar-Ge Projesi Raporu”  Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilir.

Gelir İdaresi Başkanlığı istenen formata uygun olarak hazırlanan raporun genel değerlendirmesini yaptıktan sonra, projenin bilimsel olarak incelenerek “münhasıran yeni bilgi ve teknoloji arayışına yönelik olup olmadığının” tespit edilmesi amacıyla, ilgili proje başvurusunu Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) gönderir. Eş zamanlı olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, TÜBİTAK’ a 15.000 TL’yi aşmamak üzere proje bütçesinin % 0,3’ü oranında bir tutarı ödemesi konusunda mükellefe bildirimde bulunulur.

Mükellefin, söz konusu tutarı TÜBİTAK’a ödemesi ve ilgili banka dekontunu TÜBİTAK’a göndermesi sonrasında başvurunun değerlendirme süreci başlar.

TÜBİTAK ilgili proje başvurusunu değerlendirmesini yapmak üzere hakemlere gönderir. Hakemler Kuruluşu yerinde yapacakları ziyaretleri sonrasında Değerlendirme Raporlarını TÜBİTAK’ a gönderir.

TÜBİTAK ilgili projenin, Ar-Ge nitelikli olup olmadığına ilişkin kararını, hakemler tarafından düzenlenen Değerlendirme Raporları ile birlikte Gelir İdaresi Başkanlığına gönderir. Gelir İdaresi Başkanlığı değerlendirme sonucunu Mükellefe bildirir.