Sıkça Sorulan Sorular

-A +A

Patent Lisans Çağrısı Sıkça Sorulan Sorular:

 

Bu çağrıya kimler başvurabilir?

Cevap: Müşteri kuruluş tanımına uyan sermaye şirketleri ve teknoloji sağlayıcı kuruluş tanımına uyan yükseköğretim kurumları, araştırma altyapıları, kamu kurumları, kamu araştırma merkezi/enstitüleri, teknoloji transfer ofisleri veya 4691 sayılı Kanun’a göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren sermaye şirketleri bu Çağrı kapsamında proje önerisi sunabilir.

Başvurular ne zaman yapılır?

Cevap: Başvurular çağrı duyurusunda belirtilen tarihlere göre yapılır.

Soru: Çağrıdan faydalanmak için tescil şartı aranıyor mu?

Cevap: Başvuru için proje kapsamında lisanslanacak veya devredilecek patentlerin tescili şart değildir. Buna göre araştırma raporu bulunan ancak henüz tescil edilmemiş patentler ile de başvuru yapılabilir. Ancak bu patentlerin tescil olmasından sonra devir veya lisans bedelleri için destek sağlanır.

Soru: Çağrıda proje süresi maksimum 60 ay olarak belirtilmiş. müşteri kuruluş ile daha uzun süreli bir lisans sözleşmesi imzalanması durumunda proje süresinde uzatma yapılabiliyor mu? Ek süre var mıdır?

Cevap: Destek süresi, verilebilecek ek süre ile beraber en fazla 60 aydır.

Soru: "Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı"na sahip olunan "Faydalı Model" ile başvuru yapılabilir mi acaba? Yoksa, mutlaka patent mi olması gerekiyor?

Cevap: Faydalı modellerin lisanslanması veya devri ile ilgili giderler destek kapsamında değildir.

Soru- PCT başvurusu ile bu çağrıda başvurulabilir mi?

Cevap: PCT ile de başvuru yapılabilir.Ancak izleme ve destek aşamasında ilgili ülkelere giriş ve tescil şartı aranmaktadır.

Soru: Üniversitenin patentini buluş sahibi akademisyenin spinoff şirketine lisanslanması çağrı kapsamında kabul görür mü?

Cevap: Proje kapsamında lisanslanan veya devredilen patentlerin buluş sahiplerinin kendilerinin veya birinci derece akrabalarının müşteri kuruluşun ortağı olması durumunda, müşteri kuruluş teknoloji sağlayıcı kuruluşun buluş sahiplerine ödeyeceği tutarı düşerek TÜBİTAK’a gider beyanında bulunur.

Soru: Türkiye pazarında ürünün lisanslanması (buluşun uluslararası standartlara uygun ölçütlere sahip olmaması) durumunda başvuru yapılması önerilmez mi?

Cevap: Sadece Türkiye’de patent başvurusuna bulunulmuş olması bu Çağrı kapsamında proje önerisi sunulmasına engel değildir.

Soru: Daha önceden yapılmış devir veya lisans anlaşmaları için çağrıdan faydalanabilecek miyiz?

Cevap: Teknoloji transferi sözleşmesinin proje önerisi ekinde sunulması gerekmektedir. Buna göre yapılan teknoloji transferinin güncelliği değerlendirme aşamasında dikkate alınacaktır.

Soru: Bizim üniversitemizde patent sahibi üniversite, TTO ise YÖK yönetmeliği kapsamında kurulmuş ayrı bir tüzel kişilik. Bu durumda proje başvurusunu üniversitenin yapacağını anlıyoruz.

(Patentler üniversite üzerindeyken bu çağrıya TTO başvuruda bulunabilir mi?)

Cevap: Bu durumda üniversite, teknoloji sağlayıcı olarak projeye dahil edilmelidir.

Soru: Araştırma raporu olumlu gelen ya da gelmeyen başvuru seviyesindeki patentler de destek kapsamına alınabilir mi?

Cevap: Henüz tescil olmamış patentler için araştırma raporlarının proje önerisi ekinde sunulması gerekmektedir.

Soru: Teknoparkta faaliyet gösteren ve patenti bulunan bir firma ile üniversitenin ortak ticarileştirme faaliyeti de destek kapsamına alınabilir mi?

Cevap: 4691 sayılı Kanun’a göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler teknoloji sağlayıcı olarak projeye dahil edilebilir.

Soru: Desteklenmesi beklenen patent TÜBİTAK, Sanayi Bakanlığı vb. kamu kurumlarının desteklemesi sonrası ortaya çıkan bir ürün mü olmalı yoksa Üniversitemizin hak sahibi olduğu patentler bu çağrıya dahil midir?

Cevap: Bu Çağrıda teknolojinin nasıl ortaya çıktığı ile ilgili bir koşul yoktur. Üniversitenizin öz kaynakları ile geliştirilmiş teknolojiler ile ilgili patentler için proje önerisi sunabilirsiniz.

Soru: Çağrı Kapsamı başlığı altında belirtilmiş olan Teknoloji Transferi Sözleşmesi hakkında hak sahipliği paylaşımı ARDEB Çağrıları Fikri Hak Sahipliği Protokolünde olduğu gibi kararı yine ekip arasında mı paylaşılmalı? Yoksa siz yetkililerin bu sözleşme altında ön görülen hak sahipliği paylaşımı konusunda belirlemiş olduğunuz bir oran var mıdır?

Cevap: Projenin tarifi, tarafların sorumlulukları, fikri hakların kullandırılması veya devredilmesi, hukuki

uyuşmazlıkların çözümü gibi konular teknoloji transferi sözleşmesi ile düzenlenmelidir.

Soru: Lisanslanacak ürün, büyük bir ürünün bir parçası ise hazırlanacak raporun büyük ürün mü yoksa lisanslanacak ürünün büyük ürüne etkisine ilişkin bir rapor mu hazırlanacak?

Cevap: Lisanslanacak teknoloji daha büyük bir teknolojik sistemin/ürünün alt parçası ise değerleme raporunda ürün/sistemle ilgili analiz yapılmalı ve proje kapsamında lisanslanan teknolojiye düşen pay belirtilmelidir.

Soru: Eğer yalnızca hizmet alımı kalemi bütçeye dahil edilecek ise, iş planında Üniversite ne gibi bir görev alabilir?

Cevap: Müşteri kuruluşun, transfer ettiği teknolojinin uygulamaya alınması için teknoloji sağlayıcı kuruluştan yapacağı eğitim ve danışmanlık işlerine ait hizmet alımları destek kapsamında değerlendirilmektedir. Üniversiteler müşteri kuruluşlara  teknoloji transferini tamamlayıcı eğitim ve danışmanlık hizmetleri verebileceklerdir..

Soru: Desteklenen Gider Kalemlerinde belirtilen 10.1. maddesine; vekil giderleri, patent başvurusu işlemleri için vekil ücretleri ve resmi ücretler dahil midir?

Cevap: Hayır, hizmet alımı sadece lisans/devir bedelini kapsar.

Soru: Çağrı kapsamında müşteri kuruluşun faydalanabileceği tutar nasıl hesaplanacaktır?

Cevap: Çağrı kapsamında müşteri kuruluşa TÜBİTAK tarafından aktarılacak tutar (hesaplanan destek kapsamı) müşteri kuruluşun teknoloji sağlayıcıya ödediği lisans veya devir bedelinin destek oranı ile çarpılması ile hesaplanacaktır. Temel destek oranı %25’tir. Aşağıdaki ilave desteklerle beraber KOBİ’ler için destek oranı %75’e, büyük ölçekli işletmeler için %60’a çıkabilmektedir.

Müşteri kuruluşun KOBİ niteliğinde olması durumunda destek oranına %15 ilave edilir.Destek süresi içerisinde müşteri kuruluşun KOBİ niteliğini yitirmesi durumunda, takip eden dönemlerde KOBİ niteliğine istinaden ilave destek sağlanmaz.

Müşteri kuruluşun Çağrı Duyurusu ekinde yer alan yüksek teknoloji sektörlerinde faaliyet göstermesi veya lisanslanan patentin Çağrı Duyurusu ekindeki yüksek teknoloji IPC sınıflarından birini içermesi durumlarında destek oranlarına %15 ilave edilir.

EPO, JPO, KIPO, CNIPA veya USPTO nezdinde tescil edilmiş patentler için destek oranına %10 ilave edilir. Müşteri kuruluşun bir ya da daha fazla teknoloji sağlayıcı kuruluştan en az iki patenti lisanslaması ya da devralması durumunda destek oranına %10 ilave edilir.

Soru: YÖK izniyle kurulmuş TTO AŞ’ler aynı zamanda müşteri kuruluş olabilir mi?

Cevap:  Müşteri kuruluşun Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi olması gerekmektedir. Buna göre teknoloji transferi şirketi de müşteri kuruluş olabilir. Ancak müşteri kuruluş, desteklenen proje kapsamında devraldığı patentleri, proje süresi içerisinde başka bir kurum ya da kuruluşa devredemez, inhisari veya gayri inhisari olarak başka bir kuruluşa lisanslayamaz. Bu durumda teknoloji transfer ofisi şirketinin lisansladığı veya devraldığı patentleri hangi biçimde ekonomik değere dönüştüreceği proje önerisinde

Soru: Bir buluşa ait farklı bölgelerde başvuru yapılmış veya patent alınmış ise her bir bölge/ülke için ayrı müşteri kuruluşlara lisans verilebilecektir. Çağrı duyurusu-17.3’e göre bir başvuruda birden fazla müşteri kuruluş yer alamamaktadır. Bu doğrultuda, bir buluşa ait farklı bölgelerde başvuru yapılmış veya patent alınmış ise her bir bölge/ülke için ayrı müşteri kuruluşa lisans yapılması durumunda destek süreci nasıl işletilecektir?

Cevap: Bu Çağrı kapsamında teknoloji transferi sözleşmelerinde inhisari lisans verilmesi şart olarak aranmamaktadır. Teknoloji sağlayıcının hak sahipliğinde farklı ülkelerde başvurusu yapılmış patentler varsa teknoloji sağlayıcı kuruluş, müşteri kuruluşun Türkiye’de yerleşik bir sermaye şirketi olduğunu gözeterek farklı müşteri kuruluşlara gayri inhisari lisans verebilir. Bu durumda farklı müşteri kuruluşlar ile ayrı proje önerileri TÜBİTAK’a sunulmalıdır.

Soru: Bir buluşun farklı kullanım alanları için farklı müşteri kuruluşlara lisanslanması da mümkündür. Bu durumda destek süreci ne şekilde işleyecektir, iki ayrı başvuru mu yapılacaktır?

Cevap: Her bir başvuruda tek müşteri kuruluş şartı vardır.

Soru: Patent hükümsüz kılınırsa nasıl bir yol izlemesi söz konusu olacaktır?

Cevap: Bu durumda Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi’nin ilgili hükümleri gereği destek süreci sonlandırılır.

Soru: Bu çağrı kapsamında sunulan projede lisans bedeli nasıl değerlendirilecek? Herhangi bir yöntem/sınırlama var mıdır?

Cevap: Proje kapsamında lisanslanacak veya devredilecek patentlerinin değerlemesi için hizmet alınabileceği gibi başvuru sahipleri kendileri de bu teknolojiler ile ilgili değerleme raporu hazırlayabilirler.