Sonuçlandırma ve Yükümlülükler

-A +A

Bu Program kapsamındaki sonuçlandırma işlemleri ve yükümlülükler aşağıda sayılmıştır:

Sonuçlandırma

  • Proje kapsamında yapılan harcamalar fatura ile belgelendirilmelidir ve demirbaş malzeme alınması durumunda üniversite demirbaşına kaydı yapılmalıdır. Üzerinde yürütücü bilgileri bulunmayan fiş niteliğindeki beyanlar kabul edilmeyecektir (yalnızca akaryakıt harcamalarında fiş beyanı kabul edilecektir). Belgelendirilmeyen destek tutarı program web sitesinde belirtilen TÜBİTAK hesaplarına yatırılmalıdır.
  • Destek sahipleri, taahhütnamede belirtilen bitiş tarihini takip eden bir ay içerisinde, harcama belgeleri, varsa demirbaş kayıt fişi ve iade dekontu eklenen sonuç raporlarını e-BİDEB sistemine yüklemelidir. İzleme sistemine yüklenen raporların posta yoluyla BİDEB’e ulaştırılmasına gerek yoktur. Sonuç raporları BİDEB’in görevlendirdiği izleyiciler tarafından değerlendirilir.
  • Sonuç raporunun destek bitiş tarihini izleyen bir ay içinde e-BİDEB sistemine yüklenmemesi durumunda gerekçeli dilekçe ile ek süre istenebilir. Gerekçenin GYK tarafından uygun bulunması halinde raporun tamamlanması için ek süre verilebilir.
  • İzleyici hakem tarafından uygun bulunmayan sonuç raporlarının iki ay içinde düzeltilmesi talep edilir. Sonuç raporlarını iki aylık süre içerisinde BİDEB’e sunmayan veya revize raporu kabul edilmeyen destek sahibinin desteği, kusur durumuna göre yürürlükten kaldırılır veya iptal edilir.
  • Proje Sonuç Raporu TÜBİTAK sistemine yüklendikten sonra, sistem tarafından üretilen Sonuç Raporu Formu proje yürütücüsü, akademik danışman ve sanayi danışmanı tarafından imzalanarak en geç 20 gün içerisinde BİDEB’e ulaştırılır.

Yükümlülükler

  • Desteklenen aday (varsa proje ortakları) ve akademik danışmanı, araştırmanın yürütülmesi sırasında evrensel nitelikli bilimsel araştırma ve bilimsel yayın kurallarına uymak zorundadır. Yukarıda belirtilen kurallara aykırı davranılması halinde ilgililer hakkında AYEK yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır.
  • Proje yürütücüsünün ve varsa proje ortaklarının akademik danışman değişikliği talebi ilgili Grup Koordinatörü tarafından karara bağlanır.
  • Değerlendirme sonuçlarının açıklandığının TÜBİTAK web sayfasında duyurulmasını takip eden en çok 13 ay içinde ve her hâlükârda lisans öğrenimlerini bitirmeden sonuç raporunu sisteme yüklemek.