Başvuru Formları

-A +A

UYARI: Başvuru yapacağınız modüle ilişkin güncel “Başvuru Formu ve Ekleri (EK-1 Kaynaklar, EK-2 Bütçe ve Gerekçesi)”nin doldurularak elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Projenin değerlendirmeye alınabilmesi için Başvuru Formu; Arial 9 yazı tipinde hazırlanmalı, EK-1 ve EK-2 hariç 12 sayfayı geçmemelidir. Sisteme yüklenecek her bir dosyanın büyüklüğü 20 MB’ı geçmemelidir.

  • Başvuru Formu (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gereken belge)
  • Başvuru Formu EK-1 Kaynaklar (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gereken belge)
  • Başvuru Formu EK-2 Bütçe ve Gerekçesi (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gereken belge)
  • Veri Yönetim Planı (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gereken belge | Ayrıntılı Bilgi)
  • Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu (Tekrar sunulan proje önerileri için elektronik başvuru sistemine girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından oluşturulan belge)
  • Feragat Formu  (Daha önce Kurumumuza sunulan ve desteklenmesi uygun bulunmayan aynı/benzer içerikli proje önerisinde yer alan ve hak sahibi olarak imzası bulunan ancak yeni sunulan proje önerisinde adı geçmeyen kişiler için elektronik başvuru sistemine girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır. Formun, ilgili kişilere e-posta ile iletilecek link üzerinden onaylanması gerekmektedir.)
  • Doktora Tezine İlişkin Gerekçe (Proje yürütücüsününün doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık öğrenimine devam etmesi durumunda, elektronik başvuru sistemine girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır.)
  • Doktora Tez Danışmanı Onay Belgesi (Proje yürütücüsününün doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık öğrenimine devam etmesi durumunda, elektronik başvuru sistemine girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır. Yazının doktora tez danışmanı tarafından elektronik imza sertifikası kullanılarak imzalanması gerekmektedir.)

Aşağıda yer alan belgelerin ise; projenin desteklenmesine karar verilmesi halinde, ilgili Araştırma Destek Grubu tarafından verilen süre içerisinde eksiksiz olarak ve istenilen formatta Kurumumuza iletilmesi gerekmektedir. Belgelerin, belirtilen süreler içinde temin edilememesi halinde proje yürürlüğe alınmayacaktır.