Kimler Başvurabilir?

-A +A

A. Proje Yürütücüsü

Proje yürütücüsünün (emekliler ve herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmayan doktora sonrası araştırmacılar hariç);

  • Üniversite/Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli olması durumunda, projeyi öneren kuruluşun kadrolu/tam zamanlı personeli olması ve doktora derecesine/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık derecesine/sanatta yeterlik derecesine sahip olması
  • Araştırma Enstitüsünde çalışması durumunda, projeyi öneren kuruluşun kadrolu/tam zamanlı personeli olması ve en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olması
  • Doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik öğrencisi olması durumunda, doktora yeterliğini almış olması ve ilgili Enstitü tarafından kabul edilmiş doktora tezlerinin ihtiyaçlarının giderilmesi gerekçesi ile başvuru yapması gerekmektedir.

Doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik öğrencileri için projenin yürütüleceği kurum/kuruluşta (öğrencisi oldukları yükseköğretim kurumu) kadrolu personel olma şartı aranmaz. Doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik öğrencilerinin proje yürütücüsü olması halinde, proje önerisinin doktora tezlerinin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesi gerekçesi ile sunulması gerekmektedir.

ARDEB'te görevli olan Grup Yürütme Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri; başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda, proje yürütücüsü veya araştırmacı olarak görev alabilir ancak danışman (*) olamazlar.

Bir kişi kariyer hayatı boyunca 1002-A Hızlı Destek Modülü ve 1002-B Acil Destek Modülü kapsamında toplamda en fazla beş kez proje yürütücüsü olarak görev alabilir. Destek kararı verilmiş olan ve/veya öneri durumunda beş veya daha fazla 1002-A ve 1002-B projesinde yürütücü olarak görev almış kişilerin, 1002-A veya 1002-B Modülüne proje yürütücüsü olarak başvuru yapabilmeleri mümkün olamamaktadır.

B. Araştırmacı/Danışman

Proje ekibinde yer alacak araştırmacı veya danışmanların;

En az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları ve görev yaptıkları katılımcı kurum/kuruluşun kadrolu/tam zamanlı personeli olmaları (emekliler ve herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmayan doktora sonrası araştırmacılar hariç) gerekmektedir.

Proje yürütücüsü, araştırmacı ve danışmanların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekir.

Herhangi bir kuruluşta çalışmayan emekliler proje ekibinde yürütücü, araştırmacı ve danışman olarak, doktora sonrası araştırmacılar ise proje yürütücüsü veya araştırmacı olarak görev alabilirler. Emeklilerin ve doktora sonrası araştırmacıların proje yürütücüsü olabilmesi için, projenin yürütüleceği kurum/kuruluş üst düzey yetkilisi tarafından projede görev alabileceklerine dair onay verilmesi gerekmektedir.

Doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik öğrencilerinin proje yürütücüsü olması halinde; yürütücünün doktora tez danışmanı proje ekibinde araştırmacı olarak görev alamaz, danışman olabilir.

Proje ekibinde yurt dışı araştırmacı ve yurt dışı danışman olarak görev alınamaz.

TÜBİTAK Merkez/Enstitülerinde çalışan kişiler bu modül kapsamında sunulan projelerde yürütücü/araştırmacı/danışman olarak görev alamazlar.

Projedeki katkı oranı %10’un altında olan kişiler araştırmacı olarak görev alamazlar, ancak danışman olabilirler. Bir projede danışman (**) yer alabilmesi için projenin özel uzmanlık gerektiren konu ya da konularının olması ve bu hususun proje önerisinde gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir. Bir projede görev alacak danışman sayısı o projedeki özel uzmanlık gerektiren konu sayısı ile sınırlıdır.

C. Bursiyer

Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında lisans ve lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan "öğrenciler" (özel öğrenciler ve hazırlık öğrencileri hariç) veya öğrenci statüsündeki "Araştırma Görevlileri" ile doktora sonrası araştırmacılar bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler.

Lisans bursiyerlerinin herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmaması gerekmektedir. Öğrencinin sınıfta kalması durumunda bursu kesilir. Bir projede aynı anda en fazla 4 (dört) lisans öğrencisi bursiyer olarak yer alabilir.

Doktora Sonrası Araştırmacı bursiyerlerinde aranan koşullar:

  • Doktoralı olup herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmama,
  • Doçent ve üstü akademik unvana sahip olmama,
  • Doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik derecesinin alındığı tarih ile kişinin proje kapsamında görevlendirileceği tarih (talep tarihi) arasında kalan sürenin 7 yıldan fazla olmaması (Belirtilen süre içinde kadın araştırmacımızın doğum sebebiyle izne ayrılması durumunda; doğuma ilişkin belge ya da çocuklarına ilişkin kimlik belgesinin dilekçe ekinde deik@tubitak.gov.tr adresine e-posta ile iletilmesi halinde, her doğum için bu süreye bir yıl ilave edilecektir.)

Kimler Proje Yürütücüsü Olamaz?

Kamu kurum/kuruluşlarının en üst düzey yöneticileri, vekil ve yardımcıları (Rektör, Rektör Yardımcısı, Başhekim, Başhekim Yardımcısı, Hastane Yöneticisi, Bakan, Bakan Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, İl Milli Eğitim Müdürü vb.); başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda proje yürütücüsü olarak görev alamaz, ancak en fazla 3 (***) projede araştırmacı olarak görev alabilirler.

ARDEB-BİDEB Programlarına Eş Zamanlı Olarak Başvuru Yapabilme Koşulları (Tablo)

Projelerde Görev Alabilme Limitleri (Tablo

Acil Destek projeleri, projelerde görev alabilme limitinin dışında tutulur ancak,

1002-A Hızlı Destek Modülü ve 1002-B Acil Destek Modülü kapsamında toplamda; aynı anda en fazla,

  • İki projede yürütücü veya
  • Dört projede araştırmacı veya
  • Bir projede yürütücü, iki projede araştırmacı olarak görev alınabilir.

 

(*) GYK/DK üyeleri, Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında açılan çağrılara sunulan projelerde (ortak değerlendirmenin uluslararası bağımsız hakemler tarafından gerçekleştirildiği projeler) danışman olarak görev alabilirler.

(**) Danışman: Projenin özel uzmanlık gerektiren tali konularından birinde bilgisinden yararlanılan araştırmacı veya uzman.

(***) Uluslararası projeler, 1000, 1002-A ve 1002-B projeleri belirtilen kotaya dahil değildir.