Yükümlülükler

-A +A

Rapor Verme Yükümlülükleri

Bursiyerler, araştırmaları ile ilgili olarak, burslarının başlama tarihinden itibaren desteklendikleri süreye bağlı olarak taahhütnamede belirtilen tarihlerde gelişme ve sonuç raporlarını vermekle yükümlüdürler. Bu raporlarda bursiyerlerin Türkiye’deki akademik danışmanının/danışmanlarının da imzaları bulunmalıdır.

Program kapsamında yapılan yayınlarda TÜBİTAK desteğinin belirtilmesi ve varsa yayın örneğinin gelişme ve sonuç raporlarının ekinde BİDEB’e gönderilmesi gerekmektedir.

Desteklenen bursiyer ve Türkiye’deki akademik danışmanının/danışmanlarının, araştırmanın yürütülmesi sırasında evrensel nitelikli bilimsel araştırma ve bilimsel yayın kurallarına uymak zorundadır. Çalışmanın gerektirmesi halinde varsa ilgili kuruldan Etik Kurul Onay belgesinin, çalışmanın yapılabilmesi için yasal izin gerekmesi halinde ilgili yasal iznin alınması zorunludur. Yukarıda belirtilen kurallara aykırı davranılması halinde ilgililer hakkında AYEK ve ENDEK yönetmelikleri hükümleri uyarınca işlem yapılacaktır.

 

 Geri Ödeme Yükümlülükleri

Bursiyer, bu program çerçevesinde desteklendiği süre içinde Türkiye’de başka bir kaynaktan aldığı her türlü burs veya mali desteği, bu desteğin başladığı tarihten itibaren 15 gün içinde BİDEB'e bildirmekle yükümlüdür. Bursiyerin başka bir yerden maddi destek alması durumunda, kendisine yapılacak ödeme GYK tarafından ayrıca belirlenir. Bursiyerin süresi bitmeden çalışmalarını sonlandırmak istemesi durumunda, kendisinin veya ilgili danışmanın bu durumu Kurum’a en az 15 gün önceden bildirmesi gerekmektedir. Bursiyere, araştırma programından ayrıldığı aydan sonra burs ödemesi yapılmaz.

Bursiyerler, program kapsamında desteklendikleri süre boyunca araştırmalarını tam zamanlı olarak sürdürmek zorundadırlar. Bursiyer, görevinden kısa veya uzun süreli olarak ayrıldığını ve ayrılış süresini BİDEB’e söz konusu durumun ortaya çıktığı tarihi izleyen en geç 10 (on) gün içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Araştırma süresince bir kez olmak koşuluyla 15 günü aşmayan görevden ayrılışlar ödemeyi aksatmaz. Daha uzun süreli ayrılışlarda durum GYK tarafından değerlendirilir; gerekli görülürse destek geçici olarak durdurulur veya kesilir. Fazladan yapılmış ödeme varsa bursiyer bu miktarı kuruma geri ödemekle yükümlüdür.

Talep edilmesi halinde bursun dondurulması veya çalışmaya ara verilmesi GYK kararı ile mümkündür. Kuruma haber verilmeden araştırmanın bırakılması veya ara verilmesi halinde burs iptal edilebilir.

Bu program kapsamında burs alanlar, aynı anda TÜBİTAK’ın diğer programlarından burs veya destek alamaz. Bu kurala aykırı davranılması durumunda bursiyerin bursu iptal edilir.