"Kolesterol Düşürücü Soğuk Çay" Teknoloji Transferi

-A +A

1 - TEKNOLOJİ TRANSFERİ KONUSU

TÜBİTAK tarafından geliştirilen "Kolesterol Düşürücü Soğuk Çay" teknolojisinin yapma bilgisi (know-how) ve bu teknolojiye konu TR2017/13347 numaralı ulusal patentini de kapsayan patent ailesi, TÜBİTAK Fikrî Mülkiyet Haklarının Yönetimine ve Teknoloji Transferine İlişkin Yönetmeliğin öngördüğü usule uygun olarak basit lisanslama yöntemi ile Lisans Alana üretime geçmek için gerekli altyapı hazırlığını tamamlaması ve ihtiyaç halinde geliştirme çalışması yapması için azami 2 (iki) yıl ve bu sürenin sona ermesi ile başlayıp üretim, kullanım, satış ile geliştirme çalışmaları için 5 (beş) yıllığına Kurumumuz tarafından aranan şartları sağlayan tüm isteklilere açık olarak teknoloji transfer bedeli karşılığında transfer edilecektir.
 

Teknoloji Transfer Bedeli (KDV Hariç)

Royalti Bedeli

Lisans Alanın Transfere Konu Teknolojiden Faydalanarak Ürettiği Ürünlerin Satış Fiyatı Üzerinden % 3 Royalti Alınması

 

2 - TEKNOLOJİ TRANSFERİ İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Teknoloji Transferi ile ilgili başvuru şartları ve detaylı bilgi için TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı ile iletişime geçilebilir (Atatürk Bulvarı No: 221 Kavaklıdere/ANKARA). 
İlgili Personel: H. Seda ÖZDAĞ - Tel: (0312) 468 53 00/1710
seda.ozdag@tubitak.gov.tr
Çağrı Süresi: Yayımlandığı tarihten itibaren sürekli açık.

3 - TEKNOLOJİ TANITIM BİLGİLERİ

Fonksiyonel bir gıda olarak "Kolesterol Düşürücü Soğuk Çay" içerdiği bitki sterolleri sayesinde kandaki kolesterol düzeyini düşürmeye yardımcı, sağlık iddiası klinik deneyler ile ispatlanmış bir üründür. Transfere konu ürünün sağlık üzerindeki olumlu etkileri EFSA (European Food Safety Authority) ve FDA (Food and Drug Administration) tarafından onaylanmış olup Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği’ne uygun olarak ürün hakkında sağlık beyanında bulunulabilecektir. Transfere konu fikrî ürünün ortaya çıktığı TÜBİTAK projesi, 2015 yılında Sabri Ülker Bilim Ödülü’ne layık görülmüştür. Teknoloji Transfer Paketi’nin içeriği başvuru sahipleri ile Gizlilik Anlaşması imzalandıktan sonra paylaşılacaktır.

4 - BAŞVURU ŞARTLARI

 • Firmanın Sağlaması Gereken Şartlar
 1. Teknolojiyi transfer edecek ve kullanacak firmaların başvuru esnasında ticari bir şirket hüviyetinde kurulmuş olması gerekmektedir. 
 • Firma Tarafından Sunulması Gereken Evrak
 1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve belgegeçer numarası ile varsa elektronik posta adresi,
 2. Kayıtlı olduğu ticaret/esnaf odası ile ticaret/esnaf sicil numarasını içeren oda kayıt sicil sureti ile vergi kimlik mükellefiyet numarası,
 3. Sözleşme imzalayacak kişinin yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
 4. Sözleşme tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 • Başvuruda Bulunamayacak Kişiler
 1. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar,
 2. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,
 3. Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler.

NOT: Yapılacak görüşmelerde, TÜBİTAK teknoloji transferini yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
 

10.06.2019