Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortak Programı EJP RD 2023 Yılı Çağrısı Başvurulara Açıldı!

-A +A

Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortak Programı (European Joint Programme on Rare Diseases – EJP RD) (http://www.ejprarediseases.org/), Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk2020 Programı çerçevesinde desteklenen 35 ülkeden 130 kurum ve kuruluşun yer aldığı uluslararası bir platformdur. Amacı, Avrupa nadir hastalıklar araştırma alanında ihtiyaç duyulan acil, akılcı stratejileri oluşturarak yenilikçi klinik çalışmalarla hızlı ve düşük maliyette ilaçların keşfi ve hastaların yaşam kalitesini arttıracak özel bakım yöntemlerinin geliştirilmesidir.

 

Bu çerçevede, EJP RD 2023 yılı uluslararası ortak araştırma projeleri çağrısında “Nadir Hastalıkların Karşılanmayan (İyi Tanımlanmamış) Gereksinimlerinin Belirlenmesine Yönelik Doğal Seyir Çalışmaları - Natural History studies addressing unmet needs in Rare Diseases” başlığında araştırma projeleri desteklenecektir.

 

1. aşama önerilerin Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 15 Şubat 2023 (14:00, CET)

2. aşama önerilerin Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 14 Haziran 2023 (14:00, CET)

 

Çağrıya başvuracak proje konsorsiyumlarının araştırma proje önerileri aşağıdaki konulardan en az birini içermelidir:

 

 • Hastalık prevalansının tahmini,
 • Bir nadir hastalığın teşhisi/prognozu için biyobelirteçlerin/terapötik bir ilaca eşlik eden tanısal testlerin tanımlanması,
 • Nadir bir hastalık veya bozukluk grubunun (örn. aynı etiyolojiye sahip) başlangıcının/ilerlemesinin (genetik, fizyolojik, çevresel verilerin veya değişkenlerin toplanması dahil) biyobelirteçler/indikatörler ile tanımlanması,
 • Potansiyel biyobelirteçler, hasta tarafından bildirilen sonuçların incelenmesi ve yaşam kalitesi ölçümlerini içeren gelecekteki çalışmalar için ilgili son noktaların belirlenmesi,
 • Terapötik yaklaşımlar için biyobelirteçlerin/değişkenlerin tanımlanması (farmakoloji, ilacın yeniden konumlandırılması, gen tedavisi, RNA tedavisi, hücre tedavisi, tıbbi cihazlar, vb.).

Aşağıdaki konular ve yaklaşımlar EJP RD 2023 yılı çağrısının kapsamı dışındadır:

 • İlaç, tedavi, cerrahi ve/veya medikal prosedürlerin etkinliğini kanıtlamak için yapılan girişimsel klinik araştırmalar. Bu kapsama, iki cerrahi teknik ya da terapinin karşılaştırılması gibi etkinliğin karşılaştırıldığı çalışmalar girmektedir. Ayrıca, klinik faz IV farmakovijilans çalışmalara da destek verilmemektedir.
 • Tıbbi cihaz ve ilaç güvenliğinin özel olarak test edilmesine ilişkin çalışmalar.
 • EJP RD JTC 2020 yılı çağrısının konusu olan yeni tedavilerin geliştirilmesine ilişkin çalışmalar.
 • EJP RD JTC 2022 yılı çağrısının konusu olan nadir hastalıkların tanısını hızlandırmak ve tanısal izlemeyi kolaylaştırmak için yeni analitik araçların ve yolların geliştirilmesine ilişkin çalışmalar.
 • Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Ortak Programı’nın (JPND) ana konusu olan sadece nadir nörodejeneratif hastalıklara odaklanan projeler. Buna dahil olan nörodejeneratif hastalıklar: Alzheimer hastalığı ve diğer demanslar, Parkinson hastalığı (PD) ve PD ile ilgili bozukluklar, Prion hastalığı, Motor Nöron Hastalıkları, Huntington hastalığı, Spinal Musküler Atrofi ve Spinoserebellar Ataksinin baskın formları. Çocukluk çağı demans ve nörodejeneratif hastalıklar çağrı kapsamındadır.
 • Nadir bulaşıcı hastalıklar, nadir kanserler ve yaygın hastalıkların tedavisinde nadir görülen advers ilaç etkileşimleri.

Çağrıya sunulacak projelerin aşağıdaki kriterleri sağlaması gerekmektedir:

 • Proje konsorsiyumu, çağrıya katılım sağlayan ülkelerden oluşan en az 4 farklı ülkeden 4 ortak içermelidir.
 • Proje konsorsiyumunda aynı ülkeden en fazla 2 ortak yer alabilir.
 • Proje konsorsiyumunda ortak sayısı en fazla 6 olabilir. Yeterince temsil edilemeyen ülkelerden ortak dahil edilmesi ve kariyerine yeni başlamış bir araştırmacının (early-career researcher-ECR) konsorsiyuma ortak olarak eklenmesi durumunda konsorsiyumu oluşturacak ortak sayısı 8’e yükseltilebilir.
 • Proje süresi en fazla 3 yıl olmalıdır.

Önemli Bilgi

Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

EJP RD Ortak Arama Aracı:

Çağrıya başvurmak için ortak arıyorsanız, EJP RD Ortak Arama Aracını https://connect.eventtia.com/en/public/events/jtc2023matchmaking/registration/attendees kullanarak ortak bulabilirsiniz.

Türkiye’den ortakların yer alacağı projeler için hem çağrı sekretaryasına hem de TÜBİTAK’a başvuru yapılması zorunludur.

Ulusal proje başvuruları, Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden yalnızca elektronik imza (e-imza) kullanılarak yapılabilmektedir.

Başvuru öncesinde ulusal başvuru kurallarının detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Başvuru kurallarına uyulmaması durumunda başvurunun değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi söz konusudur.

 

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi edinmek, çağrı metnine ulaşmak, proje ortağı bulmak, başvuru kılavuzuna ulaşmak ve uluslararası başvuru yapabilmek için:

https://www.ejprarediseases.org/joint-transnational-call-2023/

 

Çağrı İrtibat Kişileri

Uluslararası Başvuru Koşulları ve EJP RD hakkında bilgi için:

Dr. Emine DEREBAY YILDIZ

emine.derebay@tubitak.gov.tr

0 (312) 298 11 95

 

Ulusal Başvuru Koşulları hakkında bilgi için:

Dr. Mahmut ÖZER

mahmut.ozer@tubitak.gov.tr

0 (312) 298 12 08

16.12.2022 Destekler, Akademik, Uluslararası Destek Programları