Başvuru Formları

-A +A

Birinci Aşama Belgeleri

 

UYARI: Proje başvurusu yapılırken aşağıdaki formların en güncel versiyonlarının kullanılması gerekmektedir. Projenin değerlendirmeye alınabilmesi için Birinci Aşama Başvuru Formu; Arial 9 yazı tipinde hazırlanmalı ve 4 sayfayı geçmemelidir. Lütfen, belirtilen şartların sağlanmaması durumunda proje önerinizin değerlendirmeye alınmayarak iade edileceğini unutmayınız!

 

 • Birinci Aşama Proje Önerisi Başvuru Formu (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gereken belge)

 

İkinci Aşama Başvuru Sırasında Gerekli Belgeler

 

UYARI: Başvuru yapacağınız programa ilişkin “İkinci Aşama Proje Önerisi Başvuru Formu”nda bazı değişiklikler yapılmıştır. Aşağıda yer alan güncel “Başvuru Formu ve Ekleri (EK-1 Kaynaklar, EK-2 Bütçe ve Gerekçesi)”nin doldurularak elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

NOT: Projenin değerlendirmeye alınabilmesi için Başvuru Formu; Arial 9 yazı tipinde hazırlanmalı, EK-1 ve EK-2 hariç 25 sayfayı geçmemelidir. Sisteme yüklenecek her bir dosyanın büyüklüğü 20 MB’ı geçmemelidir.

 

 • İkinci Aşama Başvuru Formu (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gereken belge)
 • Başvuru Formu EK-1 Kaynaklar (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gereken belge)
 • Başvuru Formu EK-2 Bütçe ve Gerekçesi (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gereken belge)
 • Alt projesi olmayan projeler için: (.doc)
 • Alt projesi olan projeler için: (.doc)
 • Veri Yönetim Planı (Elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gereken belge | Ayrıntılı Bilgi)
 • Başvuru Formu EK-3 Proje Ekibinin Diğer Projeleri ve Güncel Yayınları (Elektronik başvuru sistemine girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır.)
 • Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu (Aynı/Benzer proje önerisi ile daha önce TÜBİTAK’a başvuru yapıldı ve bilimsel değerlendirme sonucunda proje reddedildi ise doldurulması gereken form, elektronik başvuru sistemine girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır.)
 • Feragat Formu (Daha önce Kurumumuza sunulan ve desteklenmesi uygun bulunmayan aynı/benzer içerikli proje önerisinde yer alan ve hak sahibi olarak imzası bulunan ancak yeni sunulan proje önerisinde adı geçmeyen kişiler için elektronik başvuru sistemine girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır. Formun, ilgili kişilere e-posta ile iletilecek link üzerinden onaylanması gerekmektedir.)
 • Protokol (Alt projesi olan orta ve büyük ölçekli projeler için elektronik başvuru sistemine girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır.
 • 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Kapsamında Faaliyet Gösteren Şirketler Bünyesinde Görev Yapan Üniversite Öğretim Elemanları için Proje Başvurusu İzin Formu (Elektronik başvuru sistemine girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır. Formun, elektronik imza sürecinde ilgili kişiler (şirket ve üniversite kuruluş yetkilileri) tarafından imzalanması gerekmektedir.)
 • TÜBİTAK Başkanlık Onay Yazısı (Proje ekibinde TÜBİTAK Merkez/Enstitülerinden yürütücü/araştırmacı/danışman bulunması halinde, söz konusu kişiler için Başkanlık Oluru alınması ve “Başkanlık Onay Yazısı”nın tarih ve sayı bilgilerinin elektronik başvuru sisteminde ilgili alana girilmesi gerekmektedir. | Ayrıntılı Bilgi)
 • Yurt Dışı Araştırmacı Bilgi Formu (Proje ekibinde yurt dışı araştırmacı bulunması halinde) (Elektronik başvuru sistemine girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır.)
 • Yurt Dışı Araştırmacı Katılım Mektubu (Proje ekibinde yurt dışı araştırmacı bulunması halinde) (Elektronik başvuru sistemine girilen bilgiler doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır. Sistem üzerinden yurt dışı araştırmacıya e-posta ile gönderilecek katılım mektubunun ilgili kişi tarafından onaylanması gerekmektedir.)
 • Yurt Dışı Araştırmacı/Danışman Özgeçmişi (Proje ekibinde yurt dışı araştırmacı/danışman bulunması halinde özgeçmişleri ARBİS bilgileri doğrultusunda sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır. Yurt dışı araştırmacı ve danışmanların tercihen detaylı özgeçmişlerinin yüklenebilmesi için sistemde ayrıca alan açılmaktadır.)

 

Aşağıda yer alan belgelerin ise; projenin desteklenmesine karar verilmesi halinde, ilgili Araştırma Destek Grubu tarafından verilen süre içerisinde eksiksiz olarak ve istenilen formatta Kurumumuza iletilmesi gerekmektedir. Belgelerin, belirtilen süreler içinde temin edilememesi halinde proje yürürlüğe alınmayacaktır.

 

 • Fikri Mülkiyet Hak Sahipliği Protokolü
 • Etik Kurul Onay Belgesi (Gerekli ise | Ayrıntılı Bilgi)
 • Yasal/Özel İzin Belgesi (Gerekli ise | Ayrıntılı Bilgi)
 • Destek Mektupları (Gerekli ise)
 • Proforma Fatura (Gerekli ise)
 • KOBİ Beyannamesi (Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme (KOBİ) olma şartlarına ulaşamamış sermaye şirketleri ve KOBİ niteliğindeki işletmelerin yönetici ve ortaklarının proje yürütücüsü olması durumunda)

 

Özel Kuruluşların Kuruluş Yetkilisi Tanımı için Talep Edilen Belgeler (Ayrıntılı Bilgi)

 

 • Ticaret Sicil Gazetesi (Şirketin güncel unvan ve adresinin yer aldığı sayfa)
 • Oda Sicil Kayıt Sureti
 • İmza Sirküleri
 • Yetki Belgesi (Şirketi temsile yetkili kişinin belirtildiği ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden alınmış belge)​​