Yükümlülükler

-A +A
  1. TÜBİTAK tarafından destek verilecek etkinliklerde Düzenleme Kurulu Başkanı etkinlik Yürütücüsüdür. Etkinlik Yürütücüsüne gönderilecek “destek onay yazısı” ekinde yer alan “Taahhütname” Etkinlik Yürütücüsü tarafından imzalanıp BİDEB’e ulaştırılacaktır.
  2. Etkinlik Yürütücüsü, dengeli dağılıma uygun olarak belirlenen katılımcıların imzasını taşıyan etkinlik katılımcı listesini, etkinlik için verilen desteğe ait harcama belgelerini (fatura, makbuz vb.) ve TÜBİTAK tarafından belirlenen içerik ve biçimde hazırlanan Etkinlik Değerlendirme Raporu’nu,  etkinliğin bitiş tarihinden ya da destek sonuç açıklama tarihinden sonraki 20 gün içinde izleme sistemine yüklemek ve BİDEB’e ibraz etmek zorundadır. Etkinliğe ait harcama belgelerinin 20 gün içinde hazırlanamadığı durumlarda, gönderilememe gerekçesinin belirtilen süre içerisinde BİDEB’ e yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Gerekçenin Grup Koordinatörü tarafından uygun bulunması halinde bu süre aşılabilir, ancak bu süre her halükarda etkinliğin bitiş tarihi itibariyle 6 ayı aşamaz.
  3. Etkinlik Yürütücüsü, desteklenen etkinlik kapsamında oluşan materyallerin (afiş, etkinlik programı, usb bellek vb.) basılı ve elektronik ortamda birer kopyasını etkinliğin bitiş tarihinden itibaren en geç 20 gün içinde izleme sistemine yüklemek ve BİDEB’ e göndermekle yükümlüdür. Etkinliğe ait belgelerinin 20 gün içinde hazırlanamadığı durumlarda, bu durumun belirtilen süre içerisinde BİDEB’ e yazılı olarak bildirilmesi ve Grup Koordinatörü tarafından uygun bulunması halinde süre uzatılabilir, ancak bu süre her halükarda etkinliğin bitiş tarihi itibariyle 6 ayı aşamaz.
  4. Geçerli bir nedenle etkinlik yer ve tarih değişikliği talep edilmesi durumunda, etkinlik yürütücüsünün başvurusu ve Grup Koordinatörünün onayı ile değişiklik gerçekleşir. Erteleme süresi 6 ayı aşamaz.
  5. Etkinliğin düzenlenmesinde TÜBİTAK desteğinden yararlanılan konularda Grup Koordinatörünün yazılı onayı olmaksızın hiçbir değişiklik yapılamaz ve verilen destek belirtilen amaç dışında kullanılamaz.
  6. Etkinliğin herhangi bir sebeple yapılamaması nedeniyle iptal edilmesi halinde, durum en geç etkinlik başlangıç tarihinden önce BİDEB’ e yazılı olarak bildirilir ve varsa ödenmiş bulunan destek miktarı bu tarihten itibaren 20 gün içerisinde TÜBİTAK hesabına iade edilir.
  7. TÜBİTAK tarafından sağlanan desteğin, etkinlikle ilgili her türlü duyuru ve yayında belirtilmesi zorunludur. TÜBİTAK logosu Başkanlığın yazılı izni alınmaksızın kullanılamaz.
  8. Etkinlik desteğinin kullanılması sırasında, Etkinlik Yürütücüsü, Bilim/Düzenleme Kurulu Üyeleri ile etkinlikte sunum yapacak olanların kendilerinin veya birinci derece akrabalarının sahibi, ortağı olduğu ticari işletmelerden alım yapılmayacaktır.
  9. Etkinlik sonrası başvuru koşullarından herhangi birinin sağlanmadığının tespit edilmesi durumunda, GYK önerisi ve Başkanlık kararı ile desteğin tamamı iptal edilir ve ödeme yapılmaz.
  10. Katılımcıların yol, konaklama ve iaşe giderlerinin etkinliğin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi halinde karşılanacağının etkinliğe ait web sayfasında ve etkinlik ilanlarında duyurulması zorunludur. Desteklenmesi talep edilen katılımcılardan herhangi bir ad altında para talep edilemez.

Yükümlülüklere uyulmaması halinde, “Taahhütname” hükümleri uyarınca işlem yapılır.