İzleme ve Sonuçlandırma

-A +A

Projenin izlenmesi

(1)  Projenin,  başvuruda belirtilen faaliyetler ile  bu Esaslara  uygun olarak, belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda yürütülüp yürütülmediği; TÜBİTAK tarafından belirlenen formata uygun olarak TTO tarafından hazırlanan dönemsel  TTO  faaliyet raporları ile  izlenir. Gerektiğinde TÜBİTAK tarafından yerinde inceleme yapılır.

(2) Faaliyet raporu dönemleri 6 aylık olmak üzere sözleşmede belirlenir. Faaliyet Raporları proje yürütücüsü tarafından sözleşmede belirtilen tarihlerde TÜBİTAK’a gönderilir.

(3)  TÜBİTAK, projenin gelişimini bilimsel, teknik, idari ve mali açılardan incelemek, denetlemek  ve değerlendirmek üzere, belirleyeceği kişileri proje izleyici heyeti  olarak görevlendirir.

Proje ve desteğin sonlandırılması

(1)  Sonuç raporu, proje süresinin tamamlanmasını izleyen en geç  iki ay içinde, istenilen formata uygun olarak, projenin tüm gelişimi ile sonuçlarını kapsayacak şekilde hazırlanarak, TÜBİTAK’a iletilir.