Tanımlar

-A +A
 • Atölye: Belirli bir alanda bilgi ve beceri kazandırılması amacıyla uygulamaya dayalı eğitim- öğretim, tasarım veya üretim yapılan, gerekli donanıma sahip öğrenme ortamını,
 • Atölye Lideri: Etkinliklerin/atölye çalışmalarının tasarlanması veya uygulanmasına liderlik eden en az lisans mezunu (ya da ilgili atölye konusunda ustalık belgesine sahip olan) kişiyi,
 • Bilim ve Toplum Projesi: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, TÜBİTAK ve varsa diğer kurum, kuruluş veya kişilerce sağlanacak destek miktarları proje sözleşmesi ile belirlenmiş ve temel amacı toplumu bilimle buluşturmak olan projeyi,
 • Bilim Şenliği: Bilim kültürünü ve iletişimini toplumun geniş kesimlerine yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan sergi, atölye, laboratuvar çalışmaları, tematik oyunlar, yarışmalar, sahne şovları, gösteriler, söyleşiler gibi uygulamalar içeren etkinlikler bütününü,
 • Bilim Şenliği Alanı: Etkinliklerin / Atölyelerin yapılacağı fiziksel ortamı,
 • BİLSEM: Bilim ve Sanat Merkezini,
 • Destek Mektubu: Projeye katkı sağlayacak kurum/kuruluşun tek taraflı imzasını ve taahhüdün içeriğini detaylı olarak gösteren belgeyi,
 • Eş Finansman Modeli: TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde harcanmak üzere, projenin yürütüldüğü kurum/kuruluş, paydaş ve sponsor kurum/kuruluşlar tarafından sağlanması taahhüt edilen ayni ya da nakdi katkıyı,
 • Etkinlik: Katılımcılara bilimsel bilginin topluma anlaşılır bir biçimde kazandırılması amaçlanarak hazırlanan, bilim şenlikleri kapsamında gerçekleştirilecek her türlü (atölye, laboratuvar çalışmaları, bilim-teknoloji odaklı sergi ve gösteriler, münazara, söyleşi vb.) uygulamaları, (Destek kapsamında olmayan tehlikeli etkinlikler çağrı metninde belirtilmiştir)
 • Etik Kurul Onay Belgesi: Projede, anket, mülakat, odak grup çalışması, deney vb. yollarla veri toplanması veya hayvanların (materyal / veriler dâhil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla projede kullanılması durumunda etik konusunda yetkili birimlerden alınan imzalı belgeyi,
 • Etkinlik Dönemi: Proje kapsamındaki etkinliklerin gerçekleştirilmesi beklenen tarih aralığını,
 • Hak Sahipleri: Projenin yapılandırılması ve/veya etkinliklerin tasarlanmasına katkı sağlayan ve proje yürütücüsü tarafından beyan edilen kişileri (uzman personel, eğitmen gibi),
 • Katılımcı Kurum/Kuruluş: Uzman personelin fiilen görev yaptığı, kamu kurum / kuruluşu, üniversite, belediye ve kamu ve belediye iştiraklerinin işlettiği Bilim Merkezleri olan kurum kuruluşları,
 • Konuşmacı: Bilim şenliği sırasında seminer, söyleşi veya konuşma yapan alanında yetkin/uzman olan en az lisans mezunu kişiyi,
 • MEB: Milli Eğitim Bakanlığını,
 • MEM: Milli Eğitim Müdürlüğünü,
 • Müdürlük: Bilim ve Toplum Başkanlığı Destek Programları Müdürlüğünü,
 • Paydaş Kurum/ Kuruluş: Eş finansman modeli kapsamında projeye, ayni, nakdi destek ya da insan kaynağı sağlayacak, proje yürütücüsü veya projenin yürütüldüğü kurum/kuruluş ile sözleşme ya da protokol imzalayan kurum/kuruluşu,
 • Proje Ekibi: Proje yürütücüsü, Uzman Personel,  atölye lideri, konuşmacı, sağlık görevlisi ve rehberlerin tümünü,
 • Proje Sözleşmesi: Projeye ilişkin tarafları, tarafların yükümlülüklerini ve destekleme şartları ile sonuçlarını düzenleyen sözleşmeyi,
 • Proje Yürütücüsü: Yapılan sözleşmeye taraf olan ve proje yazma, yürütme becerisi ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan ve yazışmaları yapan kişiyi,
 • Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ): Projeye ilişkin hizmetlerde görev alan, kamu kurum/kuruluşu veya üniversite çalışanı sıfatını haiz proje personeline, TÜBİTAK Kanunu’nun 16. maddesi hükümleri dikkate alınarak, ilgili esas ve usuller çerçevesinde müktesep hak teşkil etmemek üzere yapılan ödemeleri,
 • Projenin Yürütüldüğü Kurum/Kuruluş: Proje yürütücüsünün fiilen görev yaptığı kurum/ kuruluşları,
 • Protokol: Projenin yürütüldüğü kuruluş/yürütücü ile destek veren kuruluş arasında imzalanan ve tarafların karşılıklı sorumluluklarını ifade eden yazılı metni,
 • Rehber: Proje kapsamında kendisinden hizmet alınan, bilim şenliği süresince veya bir kısmında katılımcılara her türlü konuda önderlik eden, etkinlik hazırlıkları ve uygulamalarında görev alan eğitim düzeyi en fazla lisansüstü öğrenci olan kişiyi,
 • Sağlık Personeli: Doktor, hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile diğer sağlık personeli sertifikasına sahip kişiyi,
 • Sonuç Raporu: Proje sözleşmesinde belirtilen süre içerisinde, TÜBİTAK tarafından belirlenen formata uygun olarak proje yürütücüsü tarafından hazırlanan raporu,
 • Sponsor Kurum/Kuruluş: Projeye, ayni, nakdi destek ya da insan kaynağı sağlayacak  ve desteğin içeriğini detaylı şekilde belirterek imzalı belge ile taahhüt eden kurum/kuruluşu,
 • Ticaret Sicil Gazetesi: Kamu kurum/kuruluşları veya belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezlerinin başvurması durumunda ticaret sicilini gösterir gazeteyi,
 • Uzman Personel: En az lisans derecesine sahip, projenin konusu ile ilgili uzmanlığı bulunan ve bir kamu kurum/kuruluşunda, üniversitede, belediyede ya da bilim merkezinde tam zamanlı ve kadrolu çalışan kişiyi,
 • Yasal/Özel İzin Belgesi: Hedef kitle ya da çalışılan konu, ortam itibarıyla ilgili kurum/ kuruluşlardan alınan izin belgelerini