Tanımlar

-A +A
 • Atölye: Belirli bir alanda bilgi ve beceri kazandırılması amacıyla uygulamaya dayalı eğitim- öğretim, tasarım veya üretim yapılan, gerekli donanıma sahip öğrenme ortamını,
 • Atölye Lideri: Etkinliklerin/atölye çalışmalarının tasarlanması veya uygulanmasına liderlik eden en az lisans mezunu (ya da ilgili atölye konusunda ustalık belgesine sahip olan) kişiyi,
 • Bilim ve Toplum Projesi: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, TÜBİTAK ve varsa diğer kurum, kuruluş veya kişilerce sağlanacak destek miktarları proje sözleşmesi ile belirlenmiş ve temel amacı toplumu bilimle buluşturmak olan projeyi,
 • Bilim Şenliği: Bilim kültürünü ve iletişimini toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan sergi, atölye, laboratuvar çalışmaları, tematik oyunlar, yarışmalar, sahne şovları, gösteriler, söyleşiler gibi uygulamalar içeren etkinlikler bütününü,
 • BİLSEM: Bilim ve Sanat Merkezini,
 • Destek Mektubu: Projeye katkı sağlayacak kurum/kuruluşun tek taraflı imzasını ve taahhüdün içeriğini detaylı olarak gösteren belgeyi,
 • Etkinlik: Katılımcılara bilimsel bilginin topluma anlaşılır bir biçimde kazandırılması amaçlanarak hazırlanan, bilim şenlikleri kapsamında gerçekleştirilecek her türlü (sergi, atölye, laboratuvar çalışmaları, tematik oyunlar, yarışmalar, sahne şovları, gösteriler, söyleşiler vb.) uygulamaları,
 • Etik Kurul Onay Belgesi: Projede, anket, mülakat, odak grup çalışması, deney vb. yollarla veri toplanması veya hayvanların (materyal / veriler dâhil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla projede kullanılması durumunda etik konusunda yetkili birimlerden alınan imzalı belgeyi,
 • Etkinlik Dönemi: Proje kapsamındaki etkinliklerin gerçekleştirilmesi beklenen tarih aralığını,
 • İş Birliği Yapılan Kurum/Kuruluş: Projeye, ayni, nakdi destek ya da insan kaynağı sağlayacak, proje yürütücüsü veya projenin yürütüldüğü kurum/kuruluş ile sözleşme ya da protokol imzalayan kurum/kuruluşu,
 • Konuşmacı: Bilim şenliği sırasında seminer, söyleşi veya konuşma yapan alanında yetkin/uzman olan en az lisans mezunu kişiyi,
 • MEB: Milli Eğitim Bakanlığını,
 • MEM: Milli Eğitim Müdürlüğünü,
 • Müdürlük: Bilim ve Toplum Başkanlığı Programlar Müdürlüğünü,
 • Proje Ekibi: Proje yürütücüsü, atölye lideri, konuşmacı, sağlık görevlisi ve rehberlerin tümünü,
 • Proje Yürütücüsü: Yapılan sözleşmeye taraf olan ve proje yazma, yürütme becerisi ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan ve yazışmaları yapan kişiyi,
 • Proje Sözleşmesi: Projeye ilişkin tarafları, tarafların yükümlülüklerini ve destekleme şartları ile sonuçlarını düzenleyen sözleşmeyi,
 • Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ): Projeye ilişkin hizmetlerde görev alan, kamu kurum/kuruluşu veya üniversite çalışanı sıfatını haiz proje personeline, TÜBİTAK Kanunu’nun 16. maddesi hükümleri dikkate alınarak, ilgili esas ve usuller çerçevesinde müktesep hak teşkil etmemek üzere yapılan ödemeleri,
 • Projenin Yürütüldüğü Kurum/Kuruluş: Proje yürütücüsünün fiilen görev yaptığı kurum/kuruluşları,
 • Protokol: Yürütücü kuruluş/yürütücü ile destek veren kuruluş arasında imzalanan ve tarafların karşılıklı sorumluluklarını ifade eden yazılı metni,
 • Rehber: Proje kapsamında kendisinden hizmet alınan, bilim şenliği süresince veya bir kısmında katılımcılara her türlü konuda önderlik eden, etkinlik hazırlıkları ve uygulamalarında görev alan kişiyi,
 • Sağlık Personeli: Doktor, hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile diğer sağlık personeli sertifikasına sahip kişiyi,
 • Sonuç Raporu: Proje sözleşmesinde belirtilen süre içerisinde, TÜBİTAK tarafından belirlenen formata uygun olarak proje yürütücüsü tarafından hazırlanan raporu,
 • Ticaret Sicil Gazetesi: Kamu kurum/kuruluşları veya belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezlerinin başvurması durumunda ticaret sicilini gösterir gazeteyi,
 • Yasal/Özel İzin Belgesi: Hedef kitle ya da çalışılan konu, ortam itibarıyla ilgili kurum/ kuruluşlardan alınan izin belgelerini ifade eder.
 •