Destek Aktarımı ve Harcamalara İlişkin Husular

-A +A
  1. Araştırmacı, destek kararının açıklanmasından itibaren 12 ay içinde gerekli belgelerin asıllarını/onaylı suretlerini BİDEB’e ulaştırmak suretiyle bursunu başlatmakla yükümlüdür. 12 ay içerisinde kullanılmayan burs ve destekler için hak talep edilemez. Sağlık, doğal afet vb. mücbir sebepler ve GYK’nın kabul edeceği araştırmaya başlanılmasını engelleyen nedenlerle burs başlatma işlemini tamamlayamayanların durumu, GYK tarafından ayrıca değerlendirilir. Burs başlatma süresi GYK kararı ile en fazla 6 ay uzatılabilir.
  2. Bursiyerlerin aylık burs miktarı, bursiyerin gelir veya çalışma durumuna göre kısmi ya da tam burs şeklinde ödenir. Burs ödemeleri, taahhütnamede beyan edilen araştırma başlangıç tarihi itibariyle başlatılır ve her ayın ilk 10 günü içerisinde ödenek durumuna bağlı olarak bursiyerin hesabına yapılır.
  3. Program kapsamında verilecek araştırma desteği araştırmanın yapılacağı kurum/kuruluşun açacağı proje özel hesabına transfer edilir. 
  4. Transfer edilen araştırma desteğine ilişkin harcamalar, transferin yapılacağı kuruluşun türüne uygun olarak “TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri İle Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanması ve TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Dış Destekli Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller”, “TÜBİTAK Tarafından Özel Kuruluşlar ve Vakıf Üniversitelerine Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Transferi, Harcanması, Muhasebeleştirilmesi ve Denetimine İlişkin Esaslar” veya “TÜBİTAK Kaynaklarından Araştırma Altyapıları İle 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun Kapsamı Dışında Kalan Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Mali İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar” kapsamında gerçekleştirilir.