Mali Hususlar ve Ödeme

-A +A

KURULUŞ BAZLI ÖN KAYIT

TEYDEB tarafından yürütülen destek programlarına başvuru yapmak isteyen sermaye şirketlerinin kuruluş bazlı ön kayıt yaptırması gerekmektedir. Sermaye şirketleri kuruluş bazlı ön kayıt işlemlerini aşağıda yer alan Kılavuza göre yapacaklardır.

Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler kuruluş bazlı ön kayıt yaptırmayacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler ön kayıt ve proje gönderim işlemlerini aşağıda yer alan dokumanda belirtildiği şekilde yapacaklardır. 

Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Kullanıcı Kılavuzu (Sermaye Şirketleri)

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Üniversiteler için Ön Kayıt Kılavuzu

KOBİ BEYANNAMESİ

Kuruluş ölçeği (KOBİ/BÜYÜK) Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre belirlenmektedir. Yönetmelik hükümlerine göre KOBİ ölçeğinde olan kuruluşların KOBİ Beyannamesini doldurması gerekmektedir.

 

MALİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU

TEYDEB tarafından yürütülen Destek Programları kapsamında desteklenen projelerin harcama ve giderlerinin belgelendirilmesi, ödenmesi, transfer ödemesi (ön ödeme) ile ilgili başvuru, değerlendirme ve mahsuplaşma kuralları, mali raporun ve gider formlarının kurum/kuruluş tarafından hazırlanması ile hazırlanan mali raporun ve gider formlarının mali müşavir tarafından inceleme, değerlendirme ve denetimi, Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme Raporunun (AGY500/MM Raporu) hazırlanması, MM Raporunun ve gider formlarının TÜBİTAK’a gönderilmesi, MM Raporu ve gider formlarının TÜBİTAK tarafından denetimi ve diğer mali hususlara yönelik kurallar Mali Rapor Hazırlama Kılavuzunda açıklanmıştır.

GİDER FORMLARI

TEYDEB tarafından yürütülen Destek Programları kapsamında desteklenen projelerin dönemsel harcama ve giderleri kuruluşlar tarafından gider formları ile TÜBİTAK’a beyan edilecektir. Destek programı ve çağrılara ait gider formları aşağıda yer almaktadır. Projenin desteklendiği programa veya çağrıya ait gider formlarının kullanılması gerekmektedir.  Gider Formları, asgari ücret değişikliğine bağlı olarak her yıl güncellendiği için güncel gider formları kullanılmalıdır. (Excel formatında hazırlanan gider formlarında herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. Ayrıca Gider Formları Excel 2016 Türkçe ve üstü sürümler kullanılarak doldurulmalıdır.) 

Gider Formları Hazırlama Kılavuzu (PRODİS)

 

MALİ MÜŞAVİR RAPORLARI

TEYDEB tarafından yürütülen Destek Programları kapsamında desteklenen projelerin dönemsel harcama ve giderlerinin mali denetim ve incelemesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavirler (YMM) tarafından yapılmaktadır. SMMM ve YMM’ler tarafından destek programı veya çağrıya ait Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme Rapor formatlarının kullanılması gerekmektedir. Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme Raporu, Uygulama Esasları, Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu ve Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

1501 ve 1507 kodlu destek programları kapsamında, proje başvuru tarihinde KOBİ ölçeğindeki kuruluşlar tarafından yürütülen ve başarı ile sonuçlanan projeler için destek karar yazısında belirtilen fikir sahibi araştırmacı/araştırmacılara proje teşvik ödülü ödenmektedir. Projenin son döneminde kuruluş tarafından hazırlanan Fikir Sahibi Araştırmacı Bildirim Formu, Uygulama Esasları ve Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu’ndaki açıklamalara uygun olarak kontrol edilerek Mali Müşavir tarafından onaylanacaktır. 

ÖDEMELER

Transfer Ödemesi (Ön ödeme)

Kuruluşlar, proje sözleşmesi imzalandıktan sonra ilgili destek programı uygulama esasları ve Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu hükümlerine göre Teminat Mektubu, Kefalet Mektubu veya Senet karşılığında Transfer Ödemesi (Ön ödeme) talep edebilirler.

Teminat/Kefalet Mektubu ile Transfer Ödemesi

1501, 1507, 1509, 1511, 1513, 1515 ve 1601 kodlu Destek Programları ile Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi kapsamında teminat mektubu veya kefalet mektubu ile yapılacak transfer ödemesi talepleri için başvuru belgeleri aşağıda yer almaktadır. Transfer ödemesi üst limitleri, ilgili destek programının Uygulama Esaslarında belirtilmiştir.

Senetle Transfer Ödemesi

Senetle transfer ödemesi 1501, 1507, 1509 ve 1511 kodlu Destek Programları ile Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi kapsamında desteklenen projeler için yapılmaktadır. Kuruluşlar, uygulama esasları ve Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu hükümlerine göre senetle transfer ödemesi talep edebilirler.

Dönem Ödemeleri

Desteklenen projeler kapsamında ödemelerin yapılabilmesi için "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu", "Tahsilat Genel Tebliği" ve "Uygulama Esasları" gereği kuruluşun vergi borcunun ve SGK prim borcunun bulunmaması gerekmektedir.

SGK borç sorgulaması için kuruluşlar tarafından e-borcu yoktur aktivasyonu bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik merkezine yaptırılmalıdır.

Destek ödemeleri için vergi borcu ve SGK prim borç sorgulamaları TÜBİTAK tarafından yapılmaktadır. Vergi borcu ve SGK prim borcunun olmaması halinde TÜBİTAK’a borcun olmadığına dair belge gönderilmeyecektir.

Kuruluşların Vergi borcu ve/veya SGK Prim Borcu bulunması halinde destek ödemeleri Vergi ve/veya SGK Borcuna mahsup edilebilmektedir. 

Kuruluşların Vergi borcu ve/veya SGK Prim Borcunun yapılandırılmış/taksitlendirilmiş olması halinde ödeme aşamasında vergi dairesi/SGK’dan yazı alınarak TÜBİTAK’a gönderilmesi gerekmektedir.

Temlikname

İlgili destek programının mevzuatında yer alması halinde, kuruluşun desteklenen projesinde dönemsel destek tutarı olarak hak etmiş olduğu alacağı üçüncü kişi veya kurum/kuruluşlara olan borçlarının tasfiyesi amacıyla kuruluşun talebi olması halinde temlik edilebilir. Temliknamenin aşağıda belirtilen örneğe ve biçime uygun olarak noter onaylı düzenlenmesi zorunludur.

HAKEM-İZLEYİCİ ÜCRETLERİ

TEYDEB tarafından yürütülen destek programlarının başvuru ve izleme süreçlerinde görev alan hakem ve izleyicilere TÜBİTAK tarafından belirlenen ücretler ödenmektedir.