Yükümlülükler

-A +A
 1. Bursiyer, destek kararının açıklanmasından itibaren on iki ay içinde gerekli belgelerin asıllarını/onaylı suretlerini BİDEB’e ulaştırmak suretiyle bursunu başlatmakla yükümlüdür. On iki ay içerisinde kullanılmayan burs ve destekler için hak talep edilemez. Sağlık, doğal afet vb. mücbir sebepler ve GYK’nın kabul edeceği araştırmaya başlanılmasını engelleyen nedenlerle burs başlatma işlemini tamamlayamayanların durumu, GYK tarafından ayrıca değerlendirilir. Burs başlatma süresi GYK kararı ile en fazla 6 ay uzatılabilir.
 2. Bursiyerlerin, burs başlatma dilekçelerinde belirttikleri tarihte yurt dışına çıkamamaları halinde yeni bir dilekçe ile güncel gidiş dönüş tarihlerini BİDEB’e iletmeleri ve tarafına ödenen burs varsa iade etmeleri gerekmektedir. Güncel yurt dışına çıkış tarihlerini bildirdikten sonra burs ödemeleri yeniden başlar. Kurum izinlerini de değişen tarihlere göre yeniden düzenleyerek iletmeleri gerekmektedir. 
 3. Bursiyer, bilimsel değerlendirme sonucu kabul edilen ve desteklenen araştırma konusunu değiştiremez. 
 4. Bursiyer, burs süresi içinde sınav, ailevi, sağlık vb. sebeplerle Türkiye’de bulunması halinde, Türkiye’ye giriş-çıkış tarihlerini BİDEB’e yazılı olarak bildirmek zorundadır. 
 5. Bursiyer, araştırma yapmak üzere gönderildiği il, eyalet ya da ülkeden ayrılmak istemesi halinde en az 15 gün öncesinden tarihlerini BİDEB’e yazılı olarak bildirmek zorundadır. 
 6. Destek süresi 6 ay ve daha kısa olarak belirlenen bursiyerlerin burslu olduğu süre boyunca Türkiye'de bulunduğu sürenin/sürelerin toplamda 10 günlük kısmı için burstan kesinti yapılmaz. Destek süresi 6 ay üzeri olarak belirlenen bursiyerlerin burslu olduğu süre boyunca Türkiye'de bulunduğu sürenin/sürelerin toplamda 20 günlük kısmı için burstan kesinti yapılmaz. Bursiyer, Türkiye’de fazla bulunması halinde fazladan bulunduğu süreye isabet eden burs miktarını TÜBİTAK hesabına iade eder. 
 7. Bursiyer yurt içinde veya yurt dışındaki başka bir kuruluştan maddi destek alıyorsa başvuru esnasında veya daha sonra destek almaya başlaması halinde BİDEB’e yazılı olarak bilgi vermekle yükümlüdür. Bursiyere verilecek aylık burs miktarı GYK’da ayrıca belirlenir. Bursiyer, araştırmalarını eksiksiz tamamlamak şartı ile yurt dışındaki bir kurum/kuruluştan veya yurt içinde kamu kurumları dışındaki bir kurum/kuruluştan ek destek alması halinde burs miktarı değişmez. 
 8. Bu programdan yararlanan bursiyerler aynı anda TÜBİTAK’ın diğer programlarından burs ve desteklediği projelerden Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), ücret, telif, vb. mali destek alamaz. Aksi tespit edildiği takdirde, bursiyer aldığı bursun tamamını fiilen döviz cinsinden yapılmış olanları aynı döviz cinsinden ve en son ödemenin yapıldığı tarihten itibaren Kamu Bankalarınca döviz cinsinden açılan bir yıllık vadeli döviz tevdiat hesaplarına uygulanan azami faizi ile Türk Lirası cinsinden yapılmış olanları da kanuni faizi ile birlikte geri ödemekle yükümlüdür. 02.12.2002 tarih ve 97 sayılı Bilim Kurulu’nun 19/b no’lu kararı hükmü hariç olmak üzere kadrolu TÜBİTAK personeline yapılacak ücret ödemeleri bu kapsamda değildir.
 9. YÖK tarafından doktora öğrencilerine doktora tezleri ile yurt dışında araştırma yapmak üzere verilen burs ve destekler ile TÜBİTAK 2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Bursu aynı anda kullanılamaz. 
 10. Bursiyer, doktora öğrenimini doktora kayıt yılından itibaren, yüksek lisans sonrası doktora öğrencileri için 6 yıl,  lisans sonrası doktora öğrencileri için 7 yıl içerisinde tamamlamakla yükümlüdür. Bursiyer doktora diplomasının ve teşekkür sayfasının bir kopyasını e-bideb sistemine yüklemek ve tezinde TÜBİTAK desteğini belirtmekle yükümlüdür.
 11. Bursiyerin aynı anda BİDEB 2211 programlarından destek alması halinde doktora bitirme azami süreleri 2211 program mevzuatına göre hesaplanır.
 12. Enstitüsü tarafından kaydı dondurulanların ya da ek süre verilenlerin belgelemeleri halinde, azami öğrenim süreleri dondurulan/verilen süreler kadar uzatılır. Kayıt dondurma süresi en çok 2 dönemdir. Bu süreleri aşan kayıt dondurma talepleri, GYK tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Bursiyer, mücbir sebeplerle doktorasını azami sürelerde tamamlayamaması halinde gerekçeli dilekçesi ile başvurarak doktora bitirme süresinin ertelenmesini talep edebilir. Doktora bitirme süresinin uzatılması talebi GYK tarafından görüşülüp değerlendirilir.
 13. Bursiyer araştırmasını verilen destek süresinden önce tamamlaması halinde,  peşin ödenen bursun bu süreye isabet eden kısmını TÜBİTAK hesabına iade eder. Mahsuplaşma bedeli doğması durumunda bir ay 30 gün kabul edilerek mahsuplaşma yapılır.
 14. Araştırmasını tamamladıktan sonra süresi içinde Türkiye’ye dönmeyen, çalışma planındaki taahhütlerini ve yüklenme senedinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen bursiyerlerin bursları iptal edilerek tarafına yapılmış olan tüm ödemeler, “Yüklenme Senedi ve Müteselsil Kefalet Senedi veya Teminat Mektubu” hükümlerine göre, fiilen döviz cinsinden yapılmış olanları aynı döviz cinsinden ve en son ödemenin yapıldığı tarihten itibaren kamu bankalarınca döviz cinsinden açılan bir yıl vadeli döviz tevdiat hesaplarına uygulanan azami faizi ile Türk Lirası cinsinden yapılmış olanlar da kanuni faizi ile birlikte hesaplanmak suretiyle yapılır.
 15. Program kapsamında yapılan bilimsel etkinliklerde ve yayınlarda TÜBİTAK desteğinin belirtilmesi ve varsa yayın örneğinin program e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 16. TÜBİTAK BİDEB tarafından bildirimler genellikle elektronik yolla yapılmaktadır. Bu nedenle tebligata elverişli bir elektronik adres verilmesi ve ARBİS bilgilerinin güncel tutulması gerekir.
 17. Yükümlülüklere uyulmaması halinde bu Çağrı Duyurusu, Yüklenme Senedi ve Müteselsil Kefalet Senedi hükümleri uyarınca işlem yapılır.