1004 - Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı

-A +A

AMAÇ

1004 Programının amacı, yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının, Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar-Ge birimleri ile iş birliği yaparak ihtisaslaşması ve mükemmeliyet merkezi haline gelmesi için ulusal hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda, yurt içinde yapılan, izlenebilir hedefleri olan, bilimsek nitelikli, ticarileşme potansiyeli yüksek araştırma programlarını desteklemektir.

Araştırma programı, I. Faz ve II. Faz olmak üzere iki fazlı olarak desteklenir.

I. Faz öncesinde ön başvuru alınır. 

TANIMLAR

Araştırma Altyapısı: Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kurulmaları uygun görülmüş, yükseköğretim kurumları bünyesindeki uygulama ve araştırma merkezlerini,

Araştırma Programı Yöneticisi Kuruluş (APYÖK): Araştırma üniversiteleri ve 6550 sayılı Kanun kapsamında yeterlik almış merkezleri,

Araştırma Programı Yürütücüsü Kuruluş (APYK): En az bir projenin yürütülmesinden sorumlu olan, araştırma programı yürütme grubunda yer alan, araştırma altyapısını veya Ar-Ge merkezini veya kamu Ar-Ge birimini,

ifade eder.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

TÜBİTAK tarafından yayınlanacak çağrıya, ön başvuruyu, YÖK tarafından belirlenen araştırma üniversiteleri ve 6550 sayılı Kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapıları, APYÖK olarak yapabilir.

I. Faz ve II. Faz başvurularında APYÖK ile birlikte diğer APYK'lar da yer alır.

Sunulacak araştırma programlarında; iş birliği platformunun, en az iki Ar-Ge/Tasarım merkezi (5746 sayılı Kanuna göre merkez kabul edilmiş) ve en az iki araştırma altyapısı veya Kamu Ar-Ge biriminden oluşması zorunludur.

Başvurularda yer alan üniversitelerin bünyelerinde başvuru konusu ile uyumlu araştırma altyapılarının olması beklenir.

ARAŞTIRMA PROGRAMI SÜRESİ

I. Faz için süre çağrıda belirtilir. II. Faz için süre en fazla 48 ay olabilir.

ARAŞTIRMA PROGRAMI DESTEK BÜTÇESİ KAPSAMI

Destek miktarı üst limiti çağrı dokümanında belirtilebilir.

Yönetici kuruluşa, araştırma programı kapsamında iş birliği oluşturulması amacıyla I. Faz desteği olarak bütçe verilebilir. Bütçenin harcama detayları II. Faz başvurusundan önce TÜBİTAK'a sunulur.

I. Faz için verilen bütçe; hizmet alımı, sarf ve seyahat kalemleri için harcanır.

II. Fazda makine-teçhizat, laboratuvar kurulumu, bina yapımı gibi sadece altyapı oluşturmaya yönelik başvurular desteklenmez. Alet, makine, teçhizat, yazılım ve yayın alımı, sarf malzemesi, danışmanlık ve hizmet alımı, seyahat, personel, bursiyer, proje çıktı ve sonuçları paylaşım ve yayım gideri desteklenen harcama kalemleridir.

Ayrıca kurum hissesi ve genel gider desteği verilebilir.

ARAŞTIRMA PROGRAMI KAPSAMI

I. Fazda; Araştırma programının oluşturulmasına yönelik (APYÖK ve APYK'ların iş birliği) faaliyetler desteklenir. Bu kapsamda yapılacak faaliyetler sonucunda, oluşturulacak iş birliği tarafından stratejik araştırma programının hazırlanması ve geliştirilecek teknolojinin kullanımına yönelik kilit adımları içeren teknoloji kazanım yol haritası ile iş birliği platformunun yönetim modelinin sunulması beklenir.

II. Fazda; söz konusu teknoloji kazanım yol haritası doğrultusunda yürütülecek Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri desteklenir. Araştırma programında yer alacak Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin; Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) 3-6 düzeyinde ve yüksek teknoloji alanlarında olması beklenir.